1 Tesalawnik hay 1) 1

1Ara yah, Pawl, ma wuzlala leeter keɗe. Ala ta ata Silas leŋ Timawte, ya camakwar har, akwar ndəhay daa Egəliz da Tesalawnik, akwar masa macəmkaya ta Gazlavay Papa aləkwa leŋ ta Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste. Anja Gazlavay ŋga pəskwar mey, asaya ŋga njadakwar daa zazay. 2Daa masa ala fa dəram daŋgay a Gazlavay na, ala fa wulkam da ray akwar mandaw mandaw, ala fa kamar suse a Gazlavay maja akwar tabiya. 3Asaya, daa medərey-daŋgay ala a Gazlavay Papa aləkwa na, ala fa sərfadamara sləra masa akwar ma kamara, maja akwar fa pamara Yesu ŋga ndaw akwar fara fara. Ala fa sərfadamara akwar fa kam sləra ta gədaŋ maja ka wuɗmara Yesu, asaya, akwar fa pam leŋgesl mandaw mandaw a ray cek masa ka sərmara ka hətam la ta fa Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste. 4Məlma aɗaw hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu, ya sərmara Gazlavay a wuɗkwar kalah, asaya, ta walakwar la ŋga key ndəhay aŋga hay. 5Sərmara daa masa ala fa wuzdamakwara Mey-maaya-mawiya na, mey a, a wusey fa akwar na, ara ta mey meeguzley daada ba, ama ta gədaŋ ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay may. Mey masa ala maa guzldamara na, ya sərmara ara mey fara fara. Daa masa ala da wuzlah akwar na, ka sərmara menjey ala. Ya ta kam cek la ŋga jənkwar. 6Akwar na, akwar fa kam cek anda ala, asaya, akwar fa kam cek anda Bay Mahura Yesu. Akwar ta səram banay la ga, ama ka ta təɓmara mey ŋga Gazlavay la cəŋga, ka təɓmara ta meesəmey, meesəmey masa Mesəfney ŋga Gazlavay ma vəldakwara. 7Anda keɗe, akwar fa kam cek maaya haa ndəhay ŋga Gazlavay tabiya da Masadəwan leŋ da Akay a nəkam dey fa akwar, a kamara kəne. 8Fara fara mey ŋga Bay aləkwa Mahura a zlawa na, fa akwar haa a wusey fa ndəhay da Masadəwan leŋ da Akay. Asaya, kwa ndəhay daa wura, daa wura, fa cəndamara akwar fa təɓmara mey ŋga Gazlavay. Da ray ŋgene, ala fa daa guzlmatar da ray metəɓey-mey akwar na, daa saba, 9maja ndəhay a fa zəldamakwar sləmay, a ləvam akwar ta təɓmandar la maaya maaya daa masa ala da wuzlah akwar. Asaya, a ləvam akwar ta mbəkdamara metey kuley sem amba ka səpam Gazlavay masa ta dey, Gazlavay masa fara fara. 10Anda keɗe, akwar fa səkwmara Bəzey ŋga Gazlavay ma da vəhwa da gazlavay da vaɗ. Bəzey a na, ara Yesu masa Bay Gazlavay ma sləkɗadərwa daa meməcey heyey. Ara aŋga ma da ka amba Gazlavay a cey mevel a ray aləkwa ba ta pas masa Gazlavay ma da ka sariya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\