1 Tesalawnik hay 1) 3

1Masa ala ma cənam mey da ray akwar daa ba heyey na, ya gwamara ŋga ɓəsmara ba. Anda keɗe, ala ta wulkam la, maaya na, ya njam da Aten taava ala, 2ya slərdamara Timawte fa akwar. Timawte he na, ara məlma aləkwa daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu, ala ma kam sləra ŋga Gazlavay bama ŋga wuzey Mey-maaya-mawiya da ray Kəriste. Da ray ŋgene, ya ta slərdamara la fa akwar ŋga jənkwar, asaya, ŋga vəlkwar gədaŋ daa mey ŋga Yesu. 3Ya slərdamara na, amba banay masa akwar ma sərmara na, a mbəɗda leŋgesl kwa ŋga waawa da wuzlah akwar ba. Akwar na, ka sərmara maaya maaya, banay hay a na, ara cek ma key daa menjey aləkwa, aləkwa ndəhay ŋga Gazlavay. 4Daa masa ala da wuzlah akwar na, ya ta ləvmakwar la, ya da sərkwa banay. Ka sərmara fara fara banay a, ta wuswa la. 5Da ray ŋgene, daa masa ala ma gwamara ŋga vəhey fa akwar daa ba heyey na, ya gwamara ŋga ɓəsmara ba. Ta’, ya slərda Timawte fa akwar amba ya cənda mey da ray akwar, da akwar fa təɓmara mey ŋga Yesu cəŋga may kwa. Ya zlurey maja Sataŋ a da batakwar. Da ta batakwar sem na, sləra masa ala ma kamara da wuzlah akwar heyey na, a da tərey ŋga cek ŋga tede. 6Timawte ta daw la fa akwar, wure keɗe ta vəhwa cay fa ala. Taa guzlndar mey maaya la da ray akwar, a ləvey akwar ta gədaŋ daa mey ŋga Yesu, asaya, akwar fa wuɗam vaw da wuzlah akwar. A ləvey saya, akwar fa sərfadamandar maaya maaya cəŋga. Akwar fa wuɗam ŋga hətmandar saya anda ala ma wuɗam ŋga hətmakwar saya may. 7Məlma ala hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu, ala fa səram banay kalah, ama daa masa ala ma cəndamara, akwar ta gədaŋ daa mey ŋga Yesu na, mey a ta vəlndar gədaŋ la ga. 8Wure keɗe, ala ta meesəmey ma fəna ma fəna maja akwar fa təɓmara mey ŋga Bay Mahura ta mevel pal. 9Fara fara, ala faa səmam ga maja akwar. Ala fa kamar suse a Gazlavay, ama kwa ya kamar suse həma kwara na, suse ala ha a wusa ba. 10Ala fa dəram daŋgay taa vaɗ, taa pas mandaw mandaw ta mevel pal amba ya hətmakwar fa dey, asaya, amba yaa sərkadamakwar cek masa akwar ma sərmara daa ba araŋ da ray cəveɗ ŋga Gazlavay. 11Anja Gazlavay Papa aləkwa ta ray aŋga leŋ Bay aləkwa Mahura Yesu ŋga wurmandara cəveɗ amba ya diyam fa akwar. 12Asaya, anja Bay aləkwa Mahura ŋga ka amba ka wuɗam vaw da wuzlah akwar ma fəna ma fəna, asaya, amba ka wuɗmata ndəhay tabiya anda ala ma wuɗmakwar may. 13Anja Bay aləkwa Mahura ŋga vəlkwar gədaŋ amba cek malamba a njey aa mevel akwar ba, asaya, amba ta pas masa aŋga ma da vəhwa a bəla ta ndəhay aŋga hay na, akwar ndəhay maaya manjar mebərey fa mey ŋga Gazlavay Papa aləkwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\