1 Tesalawnik hay 1) 4

1Məlma ala hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu, wure keɗe ya wuɗam ŋgaa guzlmakwar da ray cek mekele. Zleezle na, ala taa sərkadamakwar la da ray menjey maaya ma mbafar a Gazlavay. Fara fara menjey akwar a, aa kəne. Ama wure keɗe, ala faa cəfɗamakwar ta mezəley ŋga Bay Mahura Yesu, ala faa cəfɗamakwar ta mevel pal amba ka səpam menjey maaya ma mbafar a Gazlavay ma fəna ma fəna. 2Ala taa sərkadamakwar la da ray cek hay ŋga key, maja ara Bay Mahura Yesu ma pandar ŋgaa sərkada. Ka sərmara cek hay masa ala maa sərkadamakwara ha, ba diya? 3Gazlavay a wuɗey na, ka təram ndəhay manjar mebərey, ka da lam vaw saw ba. 4Maaya na, kwa waawa da wuzlah akwar a səra ŋga njey maaya maaya ta ŋgwas aŋga anda Gazlavay ma wuɗey, amba ndəhay aa guzlam maaya ba da ray menjey akwar ba. 5Ka da səpam ŋga key cek malamba ba. Ma kam cek anda ŋgene na, ara ndəhay ma sərmara Gazlavay ba. 6Da ray mey a keɗe na, ndaw a da kar cek maaya ba a məlmaha ba, a da bata ba səlak, maja Bay aləkwa Mahura a da sərdata banay ta ndəhay ma kam cek malamba anda ŋgene. Ala ta kətmakwar la zleezle da ray cek aha. 7Yaw, Gazlavay ta zəlndakwar ŋga key cek hay malamba daa ba, ama a zəlndakwar na, amba ya tərkwa ndəhay maaya fa mey aŋga. 8Ndaw ma rəsa mey a keɗe na, a rəsey ŋgene na, ndaw ba, ama a rəsey Gazlavay ma vəlkwar Mesəfney aŋga. Mesəfney aŋga ha na, maaya, manjar mebərey. 9Akwar fa wuɗam vaw da wuzlah akwar. Da ray ŋgene, ala fa da wuzlalamakwar da ray mewuɗey-vaw na, daa saba, maja Bay Gazlavay taa sərkadakwar cay ŋga wuɗey vaw da wuzlah akwar. 10Fara fara, akwar fa wuɗam vaw da wuzlah akwar, akwar fa wuɗmata ndəhay ŋga Yesu tabiya masa daa hwayak ŋga Masadəwan. Məlma ala hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu, ya kamakwar ambahw amba ka wuɗam vaw ma fəna ma fəna saya. 11Asaya, kam gədaŋ amba ka njam daa zazay, amba kwa waawa a nəkey dey fa sləra masa fa mey aŋga, amba kwa waawa a zəmey cek si ta fa mawurɓay aŋga, anda ala ma kətmakwar zleezle. 12Da akwar fa kamara kəne na, ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu ba a namakwar ray la. Asaya, akwar fa da rəkam cek fa ndəhay daa ba. 13Məlma ala hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu, ya wuɗam ka sərmara cek ma da key da ray ndəhay ŋga Yesu maməctakaya amba ka təwam anda ndəhay mekele ba. Ndəhay mekele he na, fa pam leŋgesl ŋga hətey heter ŋga njey ta Yesu ŋga sərmataw daa ba. 14Ya sərkwa Yesu ta məcey sem, fa dəɓa ha, ta sləkɗawa sem daa meməcey. Da ray ŋgene, sərmara fara fara ndəhay ŋga Yesu maməctakaya na, Gazlavay a sləkɗadatərwa la daa meməcey amba a njam ta Yesu a. 15Mey masa ala ma daa guzlmakwar wure keɗe na, ara mey masa Bay Mahura Yesu maa sərkadatara a ndəhay. Mey a, a ləvey, ta pas masa Yesu ma da vəhwa a bəla na, aləkwa masa ta dey da bəla keɗe, aləkwa fa da nakwa teeseɗ da ray ndəhay maməctakaya ŋga cey ray ta aŋga daa ba. 16Anda meləvey, ta pas ŋgene, Gazlavay aa guzlwa la ta gədaŋ. Maslaŋ aŋga mahura a wudey la ta gədaŋ, ɗay ŋga taalam ŋga Gazlavay a cənwa la. Fa dəɓa ha, Bay aləkwa Mahura Yesu ta ray aŋga, a pawa salay da vaɗ. Ndəhay aŋga hay maməctakaya na, a sləkɗamawa la daa meməcey teeseɗ, 17fa dəɓa ha, aləkwa masa ta dey na, Gazlavay a həlndakwar la ta ndəhay maməctakaya heyey aa mekwtene, amba ya cakwa ray ta Yesu daa memeɗ da vaɗ. Anda keɗe, ya da njakwa ŋga sərmataw ta Bay aləkwa Mahura Yesu. 18Maja ŋgene, dəkam mevel da wuzlah akwar ta mey a keɗe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\