1 Tesalawnik hay 1) 5

1Məlma ala hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu, mey da ray pas masa Yesu ma da vəhwa na, ala fa da wuzlalamakwar da ray a daa ba, 2maja akwar ta ray akwar, ka sərmara pas masa Yesu ma da vəhwa na, a sərey ba, aŋga anda pas masa ndaw-mayal ma da mbəzey a way ndaw ta tavaɗ ma sərey ba. 3Da masa ndəhay fa ləvam: «Ala daa zazay, cek ma da hətfandar daa ba» na, ŋgene, banay a da sawa a ray ata dərfafay anda hwaɗ ma car ŋgada ŋgwas ma da yawa. Ndəhay ma wulkam anda ŋgene na, fa da ləham daa ba səlak. 4Ama, akwar, məlma ala hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu na, akwar ndəhay masa ma njam daa ləvaŋ ba. Da ray ŋgene, pas masa Yesu ma da vəhwa na, fa da hətfakwar dərfafay anda ndaw-mayal ma hətfey ndaw na, daa ba. 5Akwar tabiya na, ndəhay ma njam daa slam-meweɗey, ma səkwmara pas ŋga Yesu ma da vəhwa. Aləkwa ndəhay ma njam daa ləvaŋ ba, asaya, aləkwa ndəhay ŋga tavaɗ ba. 6Maja ŋgene, ya da njakwa anda ndəhay mekele ba. Ya da nakwa ɗar ba, ama njakwa ta mewey vaw, asaya, pakwa leŋgesl fa ray aləkwa. 7Ndəhay a nam na, ta tavaɗ. Ndəhay a sam wuzam, a wam na, ta tavaɗ may. 8Ama aləkwa na, ndəhay ma səkwmara pas ŋga Yesu ma da vəhwa. Da ray ŋgene, pakwa leŋgesl fa ray aləkwa. Njakwa mandaw mandaw daa metəɓey-mey ŋga Yesu, asaya, wuɗkwa vaw da wuzlah aləkwa. Menjey anda keɗe na, ara anda ndaw ma bərɗa dadak aŋga ta zana ŋga ɓərey ŋga key vəram. Pakwa leŋgesl fa meləhey masa aləkwa ma hətkwa ta fa Yesu. Mepey leŋgesl fa meləhey a na, ara anda ndaw ma pey jikwew ŋga ɓərey ŋgadaa vəram. 9Yaw, Gazlavay a walandakwar na, amba a sərdandakwar banay ba. Ama a walandakwar amba a ləhdandakwar ta fa Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste. 10Yesu Kəriste he ta məcey la maja aləkwa amba ya njakwa daa slam a ta aŋga. Pas masa aa ma da vəhwa, kwa aləkwa ta dey, kwa aləkwa maməctakaya na, ya njakwa la daa slam a ta aŋga. 11Da ray ŋgene, vəlam gədaŋ da wuzlah akwar, jənam vaw da wuzlah akwar ŋga təɓey mey ŋga Yesu ma fəna ma fəna anda akwar ma kamara wure keɗe. 12Məlma ala hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu, ya kamakwar ambahw, namatar ray a ndəhay ma kam sləra ŋga Gazlavay da wuzlah akwar. Ata na, ara ndəhay masa Bay Mahura ma pata ŋga bay-ray hay da wuzlah akwar, amba a kətmakwar ŋga səpey cəveɗ aŋga. 13Namatar ray maaya maaya, asaya, wuɗmata maja ata fa kam sləra ŋga Gazlavay. Njam ta zazay da wuzlah akwar. 14Məlma ala hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu, ya kamakwar ambahw, kətmata masa-mayaɗ hay, vəlmatar gədaŋ a ndəhay masa ta mandərzay daa dey, jənmata ndəhay masa-bəle daa mey ŋga Gazlavay. Ɓəsmata ndəhay tabiya. 15Wam vaw! Da ndaw a kakwar cek maaya ba na, ka da kamar cek maaya ba kəne ba. Ama daa menjey akwar na, kam gədaŋ mandaw mandaw amba ka kam cek hay maaya da wuzlah akwar, asaya, amba ka kam cek maaya ŋgada ndəhay tabiya. 16Njam mandaw mandaw daa meesəmey. 17Dəram daŋgay a Gazlavay mandaw mandaw, ka da gəram ba. 18Kamar suse a Gazlavay, kwa daa meeme cəpa, maja a wuɗey amba akwar ndəhay ŋga Yesu Kəriste na, ka kamara kəne. 19Ka da təkmara sləra ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay ba. 20Ka da rəsmara mey hay ŋga ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay ba. 21Saŋgalamata mey hay a maaya maaya ɗagay. Da mey hay a, a samawa ta fa Gazlavay fara fara na, ŋgene, təɓmara mey hay a, aa mevel akwar. 22Ka da kam cek malamba ba səlak. 23Anja Gazlavay ta ray aŋga, ndaw ma njadata ndəhay daa zazay, ŋga ka amba ka təram ndəhay manjar mebərey, ŋga jəɗa mesəfney akwar, heter akwar, ta vaw akwar cəpa maaya maaya, amba ta pas masa Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste ma da vəhwa na, a hətfakwar manjar mebərey. 24Gazlavay ma zəlkwar ŋga njey ta aŋga na, a ndəvda sləra ha la fara fara, maja cek masa aŋga ma ləvey a ka la na, a ka la. 25Məlma ala hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu, dəram daŋgay a Gazlavay maja ala may. 26Camatar har maaya maaya a məlmaŋ hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu tabiya. 27Ya kakwar ambahw ta mezəley ŋga Bay Mahura, jaŋgamara leeter keɗe fa mey ŋga ndəhay ŋga Yesu tabiya. 28Anja maaya ŋga Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste ŋga njey ta akwar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\