1 Timawte 1

1Ara yah Pawl ma wuzlalakawa leeter keɗe, yah, ndaw-meslərey ŋga Yesu Kəriste. Ara Gazlavay ndaw ma ləhdandakwar, ta Yesu Kəriste ndaw masa aləkwa ma pakwa leŋgesl aləkwa a ray a, ma pamaya ŋga ndaw-meslərey. 2Ya wuzlala na, ŋgada kah, Timawte, ndaw masa ma tərey sem ŋga bəz aɗaw fara fara, maja kah ma təɓa mey ŋga Yesu Kəriste masa yah ma wuzdakawa. Anja Gazlavay, Papa aləkwa ta Yesu Kəriste, Bay aləkwa ŋga pəsmaka mey, ŋga sərfamaka dey-ceceh, asaya, ŋga njadamaka daa zazay. 3Daa masa ya fa da daw aa hwayak ŋga Masadəwan na, ya ta ləvka la ŋga njey daa berney ŋga Efez. Anda keɗe, ya wuɗey ka njey feteɗe cəŋga amba ka təkta ndəhay maa sərkadam ndəhay ta membərzley. 4Si ndəhay a, a mbəkdamara ŋga həɓey ray da ray mamba hay saw ta da ray mezəley hay ŋga papaŋ ŋga papa ata hay zleezle ma gərey ndaw ŋga tede ŋgene. Mey hay a ŋgene na, fa handawa yawa ga, fa da jənta ŋga sərey cek masa Gazlavay ma wuɗey ŋga ka ŋga ləhey ndəhay na, daa ba. Ya sərkwa cek aha na, maja aləkwa ma təɓkwa mey ŋga Gazlavay. 5Yaa cəfɗaka ŋga təkta ndəhay a ŋgene na, maja ya wuɗey ndəhay a ŋga wuɗam vaw da wuzlah ata. Anda meləvey, si a njam ta mevel maaya, a kam cek maaya, asaya, a təɓmara mey ŋga Gazlavay fara fara. 6Ndəhay siya ta zlaŋgaɗam sem daa cəveɗ maaya. Ata fa kam yawa da ray mey hay saw kəne. 7A wuɗam ŋgaa sərkadamatara kwakwas ŋga Mawiz a ndəhay. Aa sərkadamatara ha na, anda ndəhay ma səra cek, ama ata ta ray ata, a cəndamara mey masa ata ma wuzdamatara ha ba. 8Ya sərkwa da aləkwa fa səpkwa kwakwas ŋga Mawiz fara fara na, kwakwas a, aa maaya. 9Sərmara, ndəhay maaya fa mey ŋga Gazlavay na, kwakwas a ara ŋgada ata ba. Ama, kwakwas a na, ara ŋgada ndəhay ma cənmar mey a Gazlavay ba, ŋgada ndəhay ma cənam mey ba, ŋgada ndəhay masa-maagway, ŋgada ndəhay ta mebərey, ŋgada ndəhay ma namar ray ba, ta ŋgada ndəhay maa saŋgəram da ray cəveɗ ŋga Gazlavay. Asaya, kwakwas a na, ara ŋgada ndəhay ma kəɗmata papa ata hay, da daa ba, ma kəɗmata mama ata hay vagay, ta ŋgada ndəhay ma kəɗam ndəhay vagay, 10ŋgada ndəhay ma lam vaw saw, ta ŋgada zel hay ma lam vaw ta zel cəla ta ŋgada ŋgusay ma lam vaw ta ŋgwas cəla, leŋ ŋgada ndəhay ma həɗkadam ndəhay ŋga beke. Kwakwas a saya na, ara ŋgada ndəhay ma mbərzlam, ta ŋgada ndəhay ma mbaɗam saw kəne. Yaw, anda keɗe kwakwas a na, ara ŋgada kwa waawa ma key cek maaya ba wura wura cəpa, masa wal ta meesərkedey aləkwa masa maaya. 11Meesərkedey aləkwa ha na, aa daa Mey-maaya-mawiya. Mey-maaya-mawiya ha na, a wuzdandakwara Gazlavay aa ta gədaŋ, aa daa wiya mandaw mandaw. Ara aŋga ma vəldiwa Mey-maaya-mawiya ha amba ya wuzdatara a ndəhay. 12Ya fa kar suse a Yesu Kəriste, Bay aləkwa Mahura. Ya fa kar suse maja a wulkey yah na, yah təɗe ŋga ka sləra aŋga. Da ray ŋgene, ta paya la ŋga ndaw ma ka sləra aŋga. Ara aŋga ma vəlya gədaŋ ŋga ka sləra aŋga ha. 13Zleezle na, ya faa guzley mey maaya ba da ray aŋga, ya fa sərdata banay ta ndəhay aŋga hay, ya fa key həma a ray ndəhay aŋga hay a. Ama aŋga na, ta sərfaya dey-ceceh la, maja a səra cek hay masa yah ma kata na, a key ya səra ba. Ya səra ba na, maja yah ma təɓa mey aŋga daa ba araŋ. 14Bay aləkwa Mahura ta pəsya mey la ga. A vəlya gədaŋ amba ya təɓa mey aŋga, asaya, amba ya wuɗta ndəhay. 15Mey masa yah ma daa guzlda kaa na, ara mey masa fara fara. Maaya na, ndəhay cəpa a təɓmara mey a ta mevel pal. Ya fa ləvkwar, Yesu Kəriste na, ta sawa la a bəla amba a ləhdata ndəhay daa mebərey. Ndaw ma fənta ndəhay ta mekey mebərey na, ara yah. 16Fara fara yah, ndaw ma fənta ndəhay ta mekey mebərey, ama Yesu Kəriste ta sərfaya dey-ceceh la cəŋga. A ka kəne na, amba a wuzdatara a ndəhay, aŋga ndaw meekweɗ-mey fara fara. A wuzdatara anda keɗe na, ŋga vəltar gədaŋ a ndəhay ma da təɓmara mey aŋga, amba a hətam heter mendəvey ba. 17Anja Bay Gazlavay ŋga zəma bay aŋga ŋga sərmataw. Ara ndaw masa ta dey, a məcey ba səlak. Ndaw a gwa ŋga hətar ta dey ba. Aŋga na, Gazlavay pal. Anja ndəhay ŋga həslmar ray, ŋga həlmamara ŋga sərmataw. Amen. 18Timawte, bəz aɗaw, ya mbəkdakawa mey keɗe a har akah. Mey a na, aa letek ta mey masa ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay maa guzlam da ray sləra masa kah ma da ka. Sərfadərwa mey ata ha, amba ka hətey gədaŋ ŋga key sləra maaya maaya. 19Anda keɗe, ya wuɗey ka ka sləra ha ta mevel maaya, asaya, ka pa Gazlavay ŋga ndaw akah fara fara. Ndəhay siya hay a wuɗam ŋga kamara kəne ba. Maja ŋgene, fa pamara Gazlavay ŋga ndaw ata fara fara daa saba. 20Ata Himene ta Alekzandəre na, ata da wuzlah ndəhay a may. Ya ta vəldata sem a har Sataŋ, bay-malula, amba a pam leŋgesl, aa guzlam mey maaya ba da ray Gazlavay saba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\