1 Timawte 3

1Ehe, mey masa yah ma daa guzlda kaa na, ara mey masa fara fara. Ndaw ma wuɗey ŋga key bay-ray ŋga ndəhay daa Egəliz na, a key ŋgene, a səpey ŋga key sləra masa maaya. 2Yaw, ŋga key bay-ray na, si ndaw maaya masa ndəhay faa guzlam mey maaya ba da ray a daa ba, si ndaw masa ta ŋgwas pal. Ndaw a, a da wey ba. A da key cek hay saw ba. A wey vaw fa ray aŋga, menjey aŋga, aa maaya fa dey ŋga ndəhay. A təɓey məlak hay a way aŋga. A gwa ŋgaa sərkadata ndəhay maaya maaya. 3Ara ndaw ma vəlda ray aŋga ŋgada wuzam ba, ndaw ma kəɗey vaw ba, ama ndaw meekweɗ-mey, ma wuɗey mey ba, ma səpey dala kalah ba. 4Si a kərza way aŋga maaya maaya, amba bəz aŋga hay a cənmar mey ta meney ray mandaw mandaw. 5Ya ləvey anda keɗe na, maja da ndaw a səra ma kərza way aŋga ba na, a da key bay-ray ŋga ndəhay daa Egəliz na, kwara? 6Ŋga key bay-ray na, ka da pam ndaw ma təɓa mey ŋga Yesu təlam ba. Da kaa təɗe, a da zlepey kwa, fa dəɓa ha, Bay Gazlavay a da kar sariya anda aa ma kar sariya a Sataŋ. 7Asaya, ndaw aha na, si ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu ba faa həmdamara may. Anda keɗe, fa da rəsmara daa ba, asaya, ndaw aha fa da kəzley aa gadaŋ ŋga Sataŋ daa ba may. 8Ndəhay ma jəna ndəhay daa Egəliz na, si ndəhay maaya ta leŋgesl. Si aa guzlam ta cəveɗ e, a daa guzlam ta neneh cew cew ba. A da sam wuzam ga ba, a da səpam dala ta cəveɗ malamba ba. 9Si a təɓmara mey fara fara masa Gazlavay ma wuzdandakwara, a kərzamara mey a ta mevel maaya. 10Ŋga pey ndəhay ma jəna ndəhay daa Egəliz na, si ka saŋgalamata la ɗagay. Da cek maaya ba fa ata daa ba na, ka pamata ŋga ndəhay ma jəna ndəhay daa Egəliz. 11Ŋgwas ata hay may, si a pam leŋgesl kəne. A daa guzlam mey saw a ray ndəhay ba, a da wam ba, ama si a kam cek hay maaya maaya ta cəveɗ e. 12Ndaw ma jəna ndəhay daa Egəliz na, si ndaw masa ta ŋgwas pal. Si a kərzata bəz aŋga hay ta ndəhay da way aŋga hay maaya maaya. 13Da ndəhay ma jəna ndəhay daa Egəliz fa kamara sləra ata maaya maaya na, ndəhay a həslmatar ray la. Asaya, a hətam gədaŋ la ga, maja ata fa pamara Yesu Kəriste ŋga ndaw ata fara fara. 14Ya fa wulkey, menjey nekəɗey feɗe, ya daw la fa kah, ama ya fa wuzlalakawa mey keɗe cəpa ɗagay. 15Da ya ta wusey gweegwe daa ba na, mey masa yah ma wuzlalakawa daa leeter keɗe na, ya wuzlalakawa amba ka səra, ndəhay ŋga Gazlavay a da njam na, kwara. Ndəhay aŋga hay a na, ara ndəhay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu macəmkaya ta Gazlavay, ndaw masa aa daha ta dey ŋga sərmataw. Ndəhay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu a, faa sərkadamata ndəhay ta mey masa fara fara da ray Gazlavay, fa lacam maaya maaya da ray mey a. 16Ahaw, fara fara, mey a masa aləkwa ma təɓkwa na, aa mahura. Mey a zleezle maɓadakaya, ama Gazlavay ta wuzdərwa la a palah. Mey a fa ləvey: Kəriste ta sawa la a bəla, a yawa aŋga ndaw-magədaŋ, Mesəfney ŋga Gazlavay ta wuzdərwa la aŋga na, ndaw maaya ma key cek ta cəveɗ e. Maslaŋ hay ŋga Bay Gazlavay da vaɗ ta hətmar la ta dey ata. Ndəhay ta wuzdamara mey da ray a la a ndəhay daa səkway hay mekele mekele. Ndəhay siya da bəla ta pamara la ŋga ndaw ata fara fara. Bay Gazlavay ta la sem a vaɗ aa slam-meweɗey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\