1 Timawte 5

1Da ndaw-maraw ta key cek maaya ba la na, ka daa bəcar taa bəcey ba, ama gwaguzlar ta dək-vaw anda ŋgada papakw. Kətata mezəle hay anda ara məlmakw hay. 2Gwaguzltar a madaŋgwas hay anda kaa guzley ŋgada mamakw. Kətata ŋgusay siya ta saɓara hay, njey ta ata, ta mevel maaya anda dam-mamakw hay. 3Dəktar mevel a ŋgwas-vagay hay, jənta daa masa ndaw ŋga jənta daa ba səlak. 4Da ŋgwas-vagay bəz aŋga hay mahura daha, da daa ba bəza hay ŋga bəz aŋga hay daha na, si bəza hay a, aa sərkam ŋga key cek anda Gazlavay ma wuɗey ŋgada ndəhay da way ata hay ɗagay, a nəkfamatar dey. Maaya na, a jənmata ndəhay da way ata masa ma gəlmata zleezle he. Da fa kamara kəne na, a mbafar a Gazlavay. 5Ŋgwas-vagay manjakaya taava aŋga fara fara masa ndaw ŋga jəna daa ba na, mewulkey aŋga aa da ray Gazlavay. A dərar daŋgay, a kar ambahw taa vaɗ, taa pas amba a jəna. 6Ama ŋgwas-vagay ma key cek saw masa ma mbafar gway na, kwa aŋga ta dey na, aŋga anda ndaw maməckaya. 7Sasərkadatara mey a keɗe amba ndəhay aa guzlam mey maaya ba da ray ata ba. 8Yaw, maaya na, ndaw ma təɓa mey ŋga Yesu a jənta ndəhay daa səkway aŋga. Teeseɗ na, a jəney ndəhay da way aŋga hay ɗagay. Da a jənta ba na, a key ŋgene, a rəsa cəveɗ ŋga Gazlavay. Anda keɗe, ta key cek maaya ba sem, a fəna ndaw masa ma təɓa mey ŋga Yesu ba. 9Ka da wuzleley a wuzlah mezəley ŋga ŋgwas-vagay hay masa akwar ma jənmata na, si mezəley ŋga ŋgwas-vagay masa mevey kwakwar maakwaw, da daa ba, ma fəna. Si ŋgwas aha na, zel e meməcey heyey pal gway, kwa ta ley mekele daa ba, 10asaya, si ŋgwas masa ndəhay faa həmdamara sləra aŋga. Anda meləvey, ta gəlta bəz aŋga hay la maaya maaya, ndəhay ma samawa a way aŋga na, ta təɓta la maaya maaya. Asaya, ta pərtara salay ŋga ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu la, ta jənta ndəhay ma səram banay la, ta key cek hay maaya la mekele mekele. 11Ama ŋgwas-vagay hay masa seɓeleŋ hay na, ka da wuzlalata mezəley ata hay ba, maja da kaa təɗe a da lam zel saya kwa. Da mezəley ata hay mawuzlalatakaya, ama da ta wuɗam sem ŋga ley zel saya na, ŋgene a da mbəkdamara cəveɗ ŋga Kəriste. 12Anda keɗe, sariya a kərzata la, maja ata ma zləɓmara mey masa ata ma jəwmara zleezle ŋga njey taava ata heyey sem ŋga key sləra ŋga Yesu. 13Asaya, anja kwa ŋgwas-vagay hay masa seɓeleŋ hay ta lam zel hay daa ba, da ka ta wuzlalata mezəley ata hay la na, a da təram masa-mayaɗ hay ŋga pəkey way ŋga ndəhay saw fa mey-mbew e, fa mey-mbew e. Ama cek maaya ba masa ma fəna saya na, a da təram masa baazlam hay, a ndəkwdamata ray ata hay aa mey ŋga ndəhay, aa guzlam da ray cek hay masa ata ta cəveɗ ŋgaa guzley da ray a daa ba. 14Ara maja ŋgene, ya wuɗey na, ŋgwas-vagay hay masa seɓeleŋ hay na, si a lam zel, a yamawa bəza hay, a wam daa hejek ata hay, amba masa-gəra aləkwa hay a hətam mey ŋgaa guzley a ray aləkwa ba. 15Yah ma ləvey anda keɗe na, maja ŋgwas-vagay hay seɓeleŋ hay mekele mekele ta mbəkdamara cəveɗ maaya sem, ŋga səpey cəveɗ ŋga Sataŋ. 16Da ŋgwas-vagay hay daa səkway ŋga ŋgwas ma təɓa mey ŋga Yesu daha na, ŋgwas aha ŋga jənta. A da mbəkdata amba ndəhay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu a jənmata ba. Anda keɗe, ndəhay ŋga Yesu a da jənam na, ŋgwas-vagay hay masa kwa ndaw ŋga jənta daa ba səlak. 17Bay-ray hay ma kam sləra maaya maaya daa Egəliz na, ata təɗe ŋga hətey mawurɓay ŋga sləra ata da mey cew. Fara fara təɗe ŋga hətey mawurɓay na, bay-ray hay ma kam gədaŋ ŋga wuzdamakwara mey ŋga Gazlavay ta ŋgaa sərkadamakwar. 18Yaw, mey ŋga Gazlavay fa ləvey: «Daa masa sla fa key sləra da ley na, ka da par bebeŋ a mey ba.» Mey ŋga Gazlavay fa ləvey saya: «Ndaw ma ka sləra na, aa təɗe ŋga hətey mawurɓay ŋga sləra aŋga.» 19Da ndaw a handaka mey maaya ba da ray bay-ray ŋga ndəhay daa Egəliz na, ka da təɓa ba. Ka da təɓa na, si ndəhay cew, da daa ba, maakar, ma kam sede la da ray mey a. 20Da ndaw a key mebərey na, mbəɗar ray fa mey ŋga ndəhay tabiya, amba ndəhay siya hay a kam mandərzay ŋga key mebərey. 21Ya fa kaka ambahw fa mey ŋga Gazlavay, fa mey ŋga Yesu Kəriste, ta fa mey ŋga maslaŋ hay ŋga Gazlavay da vaɗ masa aa ma walata, təɓa mey a keɗe. Daa sləra masa kah ma ka na, ka da weley ndəhay ta weley ba, wuɗta ndəhay tabiya letek. 22Ka da wusey vaw ŋga pey har a ray ndaw amba a key sləra daa Egəliz ba, saŋgala la ɗagay, ka da mbəzda ray akah aa mebərey ŋga ndəhay ba. Anda keɗe, jəɗa ray akah maaya maaya. 23Yaw, ka da sey yam daada ba, ama sey wuzam nekəɗey, amba hwaɗ ma caka mandaw mandaw ŋgene, a caka saba, vaw akah a key ŋgama. 24Mebərey ŋga ndəhay siya, kwa manjar ŋga seŋgeley na, ndəhay tabiya a sərmara. Ama mebərey ŋga ndəhay siya, ndəhay a da sərmara na, si ata ma saŋgalamata la ɗagay. 25Ara kəne may, cek masa ndaw ma ka maaya na, a ɓey ba. Kwa aa maɓadakaya, nekəɗey a na, a wuzwa la a palah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\