1 Timawte 6

1Maaya na, beke hay cəpa a namatar ray ŋgada bay ata hay maaya maaya, amba ndəhay aa guzlam mey maaya ba da ray Gazlavay ba, asaya, amba aa guzlam mey maaya ba da ray mey masa aləkwa maa sərkadakwa ba. 2Beke hay siya na, bay ata hay fa təɓmara mey ŋga Yesu. Anda keɗe, ata cəpa məlmaŋ hay ta bay ata hay a, daa mey ŋga Yesu. Ama beke hay a, da a namatar ray ba maja a ləvam ata məlmaŋ hay na, ŋgene maaya ba. Sasəkar jak, maaya na, a kamatar sləra ma fəna ma fəna. A kamatara sləra kəne na, maja bay ata hay masa ata ma jənmata daa sləra ha na, ara ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu masa Gazlavay ma wuɗta kalah. Yaw, cek hay masa yah ma wuzdatakawa cəpa keɗe, si kaa sərkadatara a ndəhay, vəltar gədaŋ ŋga kamara kəne. 3Ama ndəhay siya faa sərkadam mey mekele wal. A gəmam ŋga təɓmara mey fara fara ŋga Yesu Kəriste Bay aləkwa Mahura ba. Mey masa aləkwa maa sərkadakwa da ray menjey maaya ta Gazlavay na, a gəmam ŋga təɓmara ba. 4Ndəhay ŋgene a zlapam kalah, a səram cek ba, mewulkey ata maaya ba. A wuɗam ŋga key yawa saw, ta ŋga tərey vaw kalah da ray mey hay. Cek hay masa ata ma kamata ŋgene na, a handawa səleŋ, metərey-vaw, ta mecəɗey-vaw, leŋ mewulkey maaya ba da ray ndəhay. 5Ata fa təram vaw mandaw mandaw maja mewulkey ata maaya ba, a sərmara cek masa fara fara saba. A wulkam maaya ba, a ləvam mesəpey cəveɗ ŋga Gazlavay na, ara cəveɗ ŋga hətey zleley. 6Ahaw, mesəpey cəveɗ ŋga Gazlavay na, ara zleley mahura, ama si ndaw ma səpa cəveɗ e aa səmey da ray cek masa aa ma hətar da bəla, kwa aa ga daa ba. 7Fara fara, ya yakurwa a bəla na, ta cek da har ba, ya da məckwa na, kəne may. 8Anda keɗe, da aləkwa fa hətkwa cek ŋga zəmey ta zana ŋga kəzley fa vaw na, ŋgene mak. 9Ndəhay ma səpam zleley na, bay-malula fa batata ŋga key mebərey, a təɗam asi har aŋga anda cek ma kəzley aa gadaŋ. Ndəhay a, a səpam cek hay saw ma nəsa ndəhay, masa maa zəɗdata. 10Mewuɗey dala kalah na, a handawa cek hay maaya ba tabiya. Ndəhay mekele a mbəkdamara cəveɗ ŋga Gazlavay maja ata fa səpam dala kalah, fa handamawa banay ta mewulkey kalah a ray ata. 11Ama kah Timawte, ndaw ŋga Gazlavay, hway la dəreŋ ta cek hay maaya ba ŋgene tabiya. Maaya na, ka səpey ŋga key cek ta cəveɗ e, ka njey ta Gazlavay mandaw mandaw, ka təɓa mey ŋga Yesu maaya maaya, ka wuɗta ndəhay tabiya, ka ɓəsa banay, ka tərey ndaw meekweɗ-mey. 12Key gədaŋ daa cəveɗ ŋga Gazlavay amba ka hətey heter mendəvey ba masa Gazlavay ma zəlka maja. Ara anda kah ma wuzda fa mey ŋga ndəhay ga, kah ndaw ma təɓa Yesu Kəriste sem. 13Ehe, ya wuzdakawa mey keɗe fa mey ŋga Gazlavay ma vəltar mesəfney a cek hay tabiya, ta fa mey ŋga Yesu Kəriste ma key sede maaya maaya fa mey ŋga Bay Pawns Pilat. 14Ya fa ləvka, nar ray a mewey masa Gazlavay ma vəldakawa. Ka da zləɓa ba, daa menjey akah na, ndaw a da mbəɗka ray ba, haa kasl pas masa Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste ma da vəhwa. 15A da vəhwa na, ta pas masa Gazlavay ma wuɗey. Bay Gazlavay na, aŋga pal ma wata cek hay tabiya, aa daa wiya mandaw mandaw. Aŋga Bay Mahura da ray bay hay cəpa. 16Aŋga pal, ndaw masa ta dey ŋga sərmataw, a məcey ba. Aŋga na, manjakaya daa slam-meweɗey. Meweɗey aŋga kalah, ndaw a gwa ŋga ŋgəchey a cakay a ba. Kwa ndaw pal ta hətar Gazlavay ta dey aŋga na, daa ba, kwa fa da gwa ŋga hətar daa ba. Anja ndəhay ŋga həlmamara. Anja ŋga zəma Bay aŋga ŋga sərmataw. Amen. 17Ləvtar a ndəhay masa-zleley hay da bəla keɗe, a da zlapam ba. Zleley ata masa ma da ndəvey ŋgene na, ləvtar a da pamara leŋgesl ata a ray a ba, maja ara cek ma da jənta ba. Ama ləvtar ŋga pam leŋgesl na, a ray Gazlavay, ndaw ma da vəlndakwar cek tabiya ta har cew cew amba yaa səmkwa. 18Ləvtar ŋga kam cek maaya mandaw mandaw. Mekey cek maaya ha na, ara anda zleley ata. Ləvtar ŋga təram ndəhay mevəley ta har cew cew. 19Da fa kamara kəne na, a key ŋgene, a ɓəcam zleley menəsey ba ŋgada fa mey, amba a hətam heter masa fara fara. 20Waa Timawte, wey vaw maaya maaya fa mey masa Gazlavay ma mbəkdakawa a har akah. Ka da ndəkwda ray akah aa mey hay saw ba. Meesərkey masa ndəhay ma wulkam ara mey fara fara, anja ara mey fara fara ba ŋgene na, ka da ndəkwda ray akah a hwaɗ a ba. 21Ndəhay siya hay a ləvam ata na, a təɓmara meesərkey a ŋgene. Anda keɗe, ta mbəkdamara cəveɗ ŋga Gazlavay sem. Anja maaya ŋga Gazlavay ŋga njey ta akwar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\