2 Kwarinti hay 1:12

12Ya sərmara, daa menjey ala da bəla keɗe na, ala fa kam cek ta cəveɗ e ŋgada ndəhay tabiya. Ahaw, ya kam cek ta cəveɗ e ma fəna na, da wuzlah akwar. Ala fa səpam ŋga key cek ma mbafar a Gazlavay mandaw mandaw, ya ɓam mey ta ɓey ba. Keɗe he ara cek maa səmdandar. Akwar ma sərmara menjey ala da wuzlah akwar la. Yaw, ara Gazlavay ma jənndar ŋga ka kəne. Ma jənndar ŋga njey a na, ara mewulkey ŋga ndaw-magədaŋ ba, ama ara mepəsey-mey ŋga Gazlavay ma vəlndar gədaŋ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More