2 Kwarinti hay 10

1Yah, Pawl, ta ray aɗaw, ambahw, ya wuɗey ŋgaa guzlkwar cey. Ndəhay faa guzlam da ray aɗaw, a ləvam, da masa yah da wuzlah akwar na, ya zlurey ta akwar. Ama da ya ta ŋgəchey sem nekəɗey ta akwar na, yaa bəcey taa bəcey, mandərzay a kaya ba. Fara fara, yah na, ya wuɗey ŋga key ndaw maaya meekweɗ-mey anda Kəriste. 2Anda keɗe, ya kakwar ambahw, maaya na, ka mbəɗdamara menjey akwar, amba da yah ma wusey la fa akwar na, ka təkmaya ɗay ŋgaa bəckwar ba. Asaya, ndəhay ga da wuzlah akwar a wulkam saw, a ləvam ya key sləra na, anda ndəhay ŋga bəla gway. Ndəhay ma ləvam anda ŋgene na, ya daa bəctar taa bəcey. 3Fara fara, ala ndəhay magədaŋ, ama daa sləra ŋga Gazlavay na, ya kam vəram anda ndəhay magədaŋ ba. 4Cek ala hay ma ka vəram a na, a sawa da bəla keɗe ba, ama ara Gazlavay ma vəldandara. Cek hay a na, ata ta gədaŋ ŋga pəlhata slam hay masa masa-gəra ŋga Gazlavay ma ɓam a hwaɗ a. Asaya, ta cek hay a na, ya gwamara ŋga gərcamatara mey ŋga ndəhay maa guzlam saw ta membərzley. 5Asaya, ta cek hay a na, ya gwamara ŋga nəsmara mey ŋga ndəhay ma zlapam saw, ma təkmata ndəhay ŋga sərey Gazlavay. Ta cek hay a na, ya wuɗam ŋga mbəɗdamara mewulkey ata maaya ba tabiya amba a təɓmara mey ŋga Kəriste. 6Da akwar fa wuzdamara, akwar fa namar ray fara fara a Kəriste na, anda keɗe, ya da kətmata ndəhay siya masa ma namar ray ba. 7Nəka, akwar na, ka wulkam fa cek hay masa ma hətey fa dey gway. Da ndaw a ləvey, aŋga ndaw ŋga Kəriste na, maaya a səra ala na, ndəhay ŋga Kəriste anda aŋga may. 8Bay Mahura Yesu ma pandar ŋga mahura na, a pandar amba ya nəsmakwar ba, ama amba ya jənmakwar. Kwa ya fa zlepey kalah maja na, hwaray fa da kaya daa ba. 9Yaw, ka da wulkam a key ya zluradakwar ta leeter aɗaw hay ba. 10Ndəhay siya fa ləvam: «Daa leeter hay ŋga Pawl na, Pawl a təktar ɗay a ndəhay ŋga key cek masa ta banay ŋga key, asaya, aa bəcey taa bəcey. Ama da aa da wuzlah aləkwa na, a pəskey vaw ba, a gucey ta gucey, mey masa aŋga maa guzlda na, ara mey ŋga tede.» 11Ndaw maa guzley anda ŋgene na, si a wulkey maaya maaya, a səra cek masa ala ma wuzlalamara ta wuzleley kaa na, ya kamara la da masa ala ma wusam la fa akwar. 12Ndəhay siya fa pamata ray ata ŋga mahura hay. Fara fara ya gwa ŋga wa ray aɗaw, ya ləvey yah letek ta ata ba. A nəkam dey na, fa ray ata gway, a ləvam ndaw ma fənta daa ba. Ata na, ndəhay manjar leŋgesl. 13Ala na, ya fa zlapam anda ŋgene daa ba. Ama ya zlapam na, da ray sləra masa Gazlavay ma vəldandara ŋga key gway. Daa masa Gazlavay ma wusdandar fa akwar heyey na, ya ta zləŋgdamara kwakway ŋga sləra ala daa ba. Ya zlapam na, da ray sləra masa Gazlavay ma vəldandara ha gway. 14Daa masa ala ma diyam fa akwar na, ya ta zləŋgdamara slam masa Gazlavay ma vəlndar cəveɗ ŋga key sləra da hwaɗ a na, daa ba. Fara fara, ala ta wusam la teeseɗ fa akwar ŋga kadakwara Mey-maaya-mawiya ŋga Kəriste. 15Anda keɗe, ala fa da zlapam da ray sləra masa ndəhay mekele ma kamara na, daa ba, maja sləra ata ha na, wal ta masa ŋga Gazlavay ma vəldandara. Ala fa səkwam na, amba ka təɓmara mey ŋga Yesu ma fəna ma fəna, amba sləra ala da wuzlah akwar a key maaya ma fəna saya. Ta ŋgene he cəpa, ala fa da zləŋgdamara slam masa Gazlavay ma slandara na, daa ba. 16Fa dəɓa ha, ya gwamara ŋga diyam aa hwayak hay mekele masa dəreŋ ta akwar ŋga wuzwa Mey-maaya-mawiya ŋgada ndəhay feteɗe. A da key anda keɗe maja sləra masa ndəhay mekele ma kamara sem daa slam masa Gazlavay ma vəldatara na, ya wuɗam ŋga zlepey da ray a ba. 17Yaw, mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, a ləvey: «Da ndaw a wuɗey ŋga zlepey na, ŋga zlepey da ray sləra masa Bay Gazlavay ma ka gway.» 18Ahaw, fara fara ndaw maaya na, ara ndaw masa Gazlavay maa həmda, ba na, ara ndaw masa maa həmda ray aŋga ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\