2 Kwarinti hay 11

1Ambahw, vəlmaya cəveɗ wure keɗe amba yaa guzlkwar anda ndaw manjar-leŋgesl cey. Fara fara, yaa cəfɗakwar, ɓəsmara mey aɗaw. 2Mevel fa caya da ray ndəhay ma batamakwar ŋgene, maja ya wuɗkwar kalah anda Gazlavay ma wuɗkwar. Ka sərmara yah na, anda papakw akwar, ya ta pakwar la anda dam-saɓara masəpkaya ŋgada ndaw pal daha. Ndaw aha na, ara Kəriste masa yah ma da handakwar fa vəɗa, akwar maaya maaya manjar ŋga nəsey. 3Ama ya fa zlurey, da a da mbəɗdamakwara leŋgesl ŋga wuɗkakwar ta Kəriste amba ka səpmara maaya maaya saba kwa. A da key anda Ev ma təɓa mey ŋga zezekw ma bata zleezle heyey. 4Kwa waawa ma sawa ŋgaa sərkadakwar mey masa fara fara ba na, ka vəlmar cəveɗ na, kwara? Ndəhay anda ŋgene na, aa guzlam da ray Yesu mekele, ba na, da ray Yesu masa ala maa guzlam da ray a ba. Mesəfney masa akwar ma hətam fa ata na, ara Mesəfney ŋga Gazlavay masa akwar ma hətam heyey ba. Asaya, ata fa wuzam Mey-maaya-mawiya wal ta masa akwar ma təɓmara heyey. Ama ta ŋgene he cəpa, akwar fa jəkfamatar sləmay cəŋga na, kwara? 5Ndəhay masa akwar ma wulkam ara ndəhay meslərey maaya ŋgene na, a fənmaya ba səlak. 6Ayəwa, da maja yah na, ya səra meeguzley maaya maaya ba kwa, ama ya sərta cek hay masa yah maa guzley da ray a cəŋga. Cek masa yah ma səra na, ya ta wuzdakwara la maaya maaya dey weewe. 7Zleezle masa yah ma wuzdakwara Mey-maaya-mawiya ŋga Gazlavay heyey na, yah maa cəfɗafakwar cek daa ba, ba diya? Anda keɗe, ya ta nada ray aɗaw la fa mey akwar amba ya gəldakwar daa mey ŋga Gazlavay. Ya key ŋgene na, ara mebərey daw? 8Daa masa ya fa wuzey mey fa akwar heyey na, ma jənmaya ta dala na, ara ndəhay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu daa slam mekele. Yaw, ya ta həley dala ata la amba ya jənkwar. 9Daa ŋgene na, mərga fa kaya, ama yah taa cəfɗafakwar cek daa ba, maja ndəhay ŋga Yesu da Masadəwan ta samawa la ŋga vəlmaya cek hay mekele mekele masa fa yah daa ba. Anda keɗe, ya taa cəfɗafakwar cek daa ba. Kaazla kwa ya fa daa cəfɗafakwar cek daa ba may. 10Fara fara, kwa ndaw da slala wura wura masa daa hwayak akwar Akay ma gwa ŋga təkya ŋga zlepey maja yah maa cəfɗafakwar cek ba na, daa ba. Ya ləvkwar anda keɗe na, ta mezəley ŋga Kəriste, ndaw masa aŋga daha ta yah. 11Ka wulkam yah maa cəfɗafakwar cek daa ba heyey na, a key ya wuɗkwar ba daw? Kay, kəne ba. Kwa Gazlavay ta ray aŋga na, a səra ya fa wuɗkwar. 12Mewulkey aɗaw kaa na, ya fa da mbəɗda daa ba cəŋga. Anda keɗe, ndəhay maa sərkadam mey masa fara fara ba fa da hətam dabaray ŋga zlepey da ray ala daa ba. A gwamara ŋga ləvey sləra ala letek na, daa ba. 13Ndəhay a ŋgene na, ara ndəhay meslərey masa fara fara ba. A mbərzlam kalah daa sləra ata. A pamara ray ata ŋga ndəhay meslərey ŋga Kəriste. 14Mey a keɗe, a rəzley ndaw ba, maja kwa ta pas laŋgar na, Sataŋ, bay-malula, ray aŋga, fa pa ray aŋga ŋga maslaŋ ŋga Gazlavay meweɗey. 15Yaw, da Sataŋ, ray aŋga, fa ka anda keɗe na, kaa wara ndəhay ma ka sləra aŋga, a pamara ray ata ŋga ndəhay ŋga Gazlavay ma ka cek ta cəveɗ e, ba kwara? Ta pas masa Gazlavay ma da ka sariya na, a sərdata banay la fa sləra ata ha. 16Ambahw, yaa guzlkwar saya, ndaw a da wulkey, yah na, ndaw manjar-leŋgesl ba. Da akwar fa wulkam kəne na, vəlmaya cəveɗ amba ya zlepey nekəɗey may. 17Fara fara, mey masa yah maa guzlda keɗe na, a mbafar a Bay Mahura ba. Da ya fa zlepey na, ya daa guzley anda ndaw manjar-leŋgesl. 18Ndəhay ga fa zlapam kalah da ray cek hay da bəla. Yah may, ya wuɗey ŋga zlepey kəne. 19Akwar na, ka wulkam ka ləvam akwar ndəhay ma səra cek hay, ba diya? Kaa ka ɓəsmara ndaw manjar-leŋgesl na, kwara? 20Ahaw, ndəhay fa tərdamakwar ŋga beke hay, faa fiymakwara cek akwar hay, fa lalamakwara cek hay cəpa, fa rəsmakwar, asaya, fa sləŋgmakwar matapa-har. Ta ŋgene he cəpa, akwar fa ɓəsmara gway. 21Ambahw, yah na, hwaray fa kaya ŋga ləvkwar, maja vaw aɗaw ta pəskey ŋga kakwar kwa meeme anda ata daa ba. Wure keɗe, amba yaa guzley anda ndaw manjar-leŋgesl. Ya zlepey da ray cek hay anda ndəhay mekele ma zlapam may. 22Ndəhay a ləvam ata na, Hebəre hay. Kaa yah na, ndaw Hebəre he may. A ləvam ata na, Israyel hay. Kaa yah na, ndaw Israyel ehe may. A ləvam ata na, ndəhay daa səkway ŋga Abəraham. Yaw, yah may, ndaw daa səkway ŋga Abəraham a, ba diya? 23Asaya, a ləvam, ata na, ndəhay ma ka sləra ŋga Kəriste. Yah may, yah ndaw ma ka sləra ŋga Kəriste ma fənta jak, ba diya? Ya faa guzlkwar wure keɗe na, anda ndaw manjar-leŋgesl fara fara. Ya ləvey, yah na, ya fa ka sləra ŋga Gazlavay ma fənta. Yah na, ta kəzlamaya la aa fərsəne dey ga ma fənta, ta kəɗmaya la dey ga ma fənta, asaya, ya ta sərey banay la ga haa kasl fa meməcey. 24Mahura hay ŋga Jəwif hay ta sləɗmaya la, laway kwakwar maakar a ray a zlam-letek haa dey zlam. 25Mahura hay daa hwayak ŋga Rawm ta kəɗmaya la ta zlanday dey maakar. Pas pal daha, ndəhay ta hazakamaya la ta aŋgwa haa kasl fa meməcey. Asaya, kwambiwal ta təɗdaya la aa yam dey maakar. Dey pal daha na, a mbəkdiwa daa yam a, ya vərndawa, ya nawa daa yam a. 26Ya ta pəkey la aa hwayak hay ga. Ya ta sərey banay la. Anda meləvey, wayam a wuɗey ŋga laya dey weewe, mayal hay a wuɗam ŋga lalamata cek aɗaw hay, a wuɗam ŋga kəɗmaya. Ndəhay Jəwif hay səkway aɗaw hay leŋ ndəhay masa Jəwif hay ba ta sərdamaya banay la. Fara fara, yah ma sərey banay la daa wura daa wura, kwa daa berney hay, kwa da wuzlah-ley, kwa daa bəlay, yah ma sərey banay la ga. Asaya, ndəhay ma mbərzlam, ma ləvam ata na, ndəhay ŋga Yesu, ta sərdamaya banay la may. 27Ahaw, yah ma key sləra la haa ya sərey banay ga. Ta pas laŋgar ya ney ba, may fa caya, yam fa kaya. Ta pas laŋgar si ya key daliyam. Asaya, ya hətey zana ŋga kəsley fa vaw ba, memeɗ a wuɗey ŋga kəɗya. 28Banay mekele mekele daha, ama ya fa da kadatərwa siya daa saba. Daa ŋgene na, mewulkey aɗaw aa da ray cek pal daha. Ya wulkey mandaw mandaw da ray ndəhay daa mecəmey-ray hay ŋga Yesu tabiya, 29maja yah na, da ndaw aŋga masa-bəle daa mey ŋga Gazlavay na, bəle aŋga ha a wusfaya may. Da ndaw a key mebərey na, a gəɗya fa mevel anda awaw. 30Da ya ləvey si ya həsley ray na, ŋgene ya da həsley ray da ray bəle aɗaw. 31Gazlavay, Papaŋ ŋga Bay aləkwa Mahura Yesu, a səra yah na, ya mbərzley ba. Anja ndəhay ŋga həlmamara ŋga sərmataw. 32Zleezle masa yah daa berney ŋga Damas, Aretas, bay ŋga hwayak a na, ta pey ndaw la ŋga wey da ray berney a. Ndaw ma wey da ray berney a ta’, a weley ndəhay ŋga lacam aa cəveɗ ma bawa daa berney a amba a kərzamaya. 33Ama ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu feteɗe a pamaya aa lelek, a jəwam zeweɗ fa vəɗa, a təldamaya ŋgada dəbay taa maŋgalaw ŋga mahwal ŋga berney a. A bərŋgadamaya a hwayak, a dəɓa berney a. Anda keɗe, yah ma ləhwa sem dasi har ŋga ndəhay a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\