2 Kwarinti hay 12

1Wure keɗe si ya zlepey cəŋga. Ahaw, ya səra na, mezlepey a ara cek ŋga tede. Ama ya wuɗey ŋgaa guzley da ray cek hay masa yah ma hətatar ta dey aɗaw, masa Bay Mahura ma wuzdatiwa. 2Ya sərey ndaw pal daha, ara ndaw ŋga Kəriste. Gazlavay a la fa vəɗa a vaɗ, cay, ta’, a vəhwa. Aŋga kaa mevey kuraw a ray a məfaɗ fa dəɓa ha. Ayəwa, da ndaw aha ma daw la a vaɗ ta vaw aŋga fara, da daa ba, da ara cek anda mesəfney ma kar kwa, yah na, ya səra ba, si Gazlavay ma səra gway. 3Ahaw, fara fara Gazlavay ta la ndaw a la a vaɗ a cakay a. Da ndaw aha ta daw la ta vaw aŋga fara, da daa ba, da ara cek anda mesəfney ma kar kwa, yah na, ya səra ba, si Gazlavay ma səra gway. Mey masa aŋga ma cəndərwa da vaɗ a na, ndaw-magədaŋ a gwa ŋgaa guzlda mey a ba. Ara mey masa ndaw-magədaŋ aa ta cəveɗ ŋga wuzda daa ba may. 5Anda keɗe, ya da zlepey da ray cek aha ma key ŋgene. Ama maja cek mekele masa ma hətfaya na, ya fa da zlepey da ray a daa ba, si da ray cek ma wuzda yah na, ndaw masa-bəle. 6Kwa anja da ya fa zlepey na, ya faa guzley saw anda ndaw manjar-leŋgesl daa ba, maja ya fa zlepey da ray cek hay masa fara fara. Ama ya da njey teete amba ndəhay a pamaya ŋga ndaw ga ma fəna cek masa ata ma hətmar fa yah ba, da daa ba, ma fəna cek masa ata ma cəndamara fa yah ba may. 7Nəka, yah na, anja təɗe ya zlepey da ray cek hay masa Bay Mahura ma wuzdatiwa keɗe. Ama ya ta zlepey daa ba maja cek fa caya mandaw mandaw. Cek aha a sləkya anda hatak. Ara meslərey ŋga Sataŋ, bay-malula, ŋga kəɗdaya vaw. Cek ma caya ha na, ara amba ya zlepey saba. 8Haa ya dərar daŋgay dey maakar a Bay Mahura ŋga ŋgəchada banay keɗe la dəreŋ ta yah. 9Ama a mbəɗdiwa, a ləvya: «Maaya aɗaw da ray akah na, a wusa amba ka ɓəsa banay a gway, maja da ndaw, aŋga masa-bəle na, gədaŋ aɗaw a key sləra la daa ndaw aha maaya maaya jak.» Da ara anda keɗe na, yah daa meesəmey, ya zlepey da ray bəle aɗaw keɗe amba gədaŋ ŋga Kəriste a njey daa yah. 10Ara maja keɗe mevel aɗaw ma dəkey kwa da ray bəle aɗaw a, kwa a cəɗmaya, kwa a cakalafamaya mey, kwa a sərdamaya banay dey ga, kwa yah ta mewulkey kalah maja Kəriste na, ya daa səmey cəŋga. Ya səra, da yah masa-bəle na, Kəriste a da vəlya gədaŋ ma fəna jak. 11Nəka, ya ta zlepey la, ya taa həmda ray aɗaw la anda ndaw manjar-leŋgesl, ama ara akwar ma kamara, ba na, ara mebərey aɗaw ba. Anja ma daa həmdamaya na, akwar jak ba diya? Kwa anja ka ləvam ya sərey cek ba, ama ndəhay masa akwar ma wulkam ara ndəhay meslərey masa maaya heyey na, a fənmaya ba səlak. 12Daa masa yah da wuzlah akwar heyey na, ya ta ɓəsa la ŋga key sləra mandaw mandaw ta akwar cəŋga. Gazlavay ta jənya la ŋga key maazla hay mekele mekele. Maazla hay a, a wuɗam ŋga ləvey na, yah ndaw-meslərey ŋga Yesu fara fara. 13Yaw, cek hay maaya masa yah ma katara ŋgada ndəhay ŋga Yesu daa hwayak hay mekele na, yah ma kakwara daa ba daw? Ayəwa, da maja yah maa cəfɗafakwar cek ŋga jənya daa ba heyey kwa. Da ŋgene ara mebərey na, ambahw, mbəkdamiwa mebərey a. 14Wure keɗe, ya ta ɗiya vaw cay ŋga daw fa akwar saya, ŋga dey maakar. Masa yah ma wusey la na, ya fa daa cəfɗafakwar cek ŋga jənya daa ba cəŋga. Ya daw na, maja zleley akwar ba, ama maja akwar ray akwar gway. Nəka, yah na, anda papakw akwar. Ma vəlmatar cek ŋga zəmey a bəza hay mecəhe na, ara papa ata hay, ba na, ara bəza hay ma vəlmatar ŋgada papa ata hay ba. 15Kwa yaa zəɗda dala aɗaw cəpa maja akwar, kwa ya vəlda ray aɗaw cəpa kasl fa meməcey maja akwar, ŋgada yah na, a kaya cek ba. Ya daa səmey cəŋga. Ayəwa, ka wuɗmaya saba kaa na, maja da ya fa wuɗkwar kalah kwa. 16Akwar na, ka sərmara ya ta sərdakwar banay amba ka vəlmaya cek ŋgada yah na, daa ba. Ama ndəhay siya da wuzlah akwar fa ləvam: «Pawl na, a pa ray aŋga ŋga ndaw maaya, ama aŋga ndaw masa-wewer. Ta təknandakwara dala aləkwa sem.» 17Kaa ya təknakwara dala akwar ha na, kwara? Ndaw pal dasi ndəhay masa yah ma slərdata fa akwar heyey na, ta təknakwara cek akwar hay daa ba, ba diya? 18Nəka, ya ta kar ambahw la a Tit ŋga daw fa akwar, ata ta məlma aləkwa laŋgar masa akwar ma sərmara maaya maaya heyey. Kaa Tit e ta təknakwara cek akwar hay sem daw? Cek masa Tit ma karawa fa akwar ŋgene na, ara cek letek ta masa yah ma ka may, ba diya? Mewulkey ala na, letek. 19Dəga zleezle, ka wulkam a key ya wuɗam ŋga məɗey ray ala daa mey hay a keɗe daw? Ara kəne ba! Yaa guzlam na, fa mey ŋga Gazlavay anda Kəriste ma wuɗey. Jam aɗaw hay, ala faa guzlmakwar na, maja ya wuɗam amba ka hətam gədaŋ ŋga daw fa mey fa mey daa cəveɗ ŋga Gazlavay. 20Ya fa zlurey da ya da wusey fa akwar a na, menjey akwar a da mbafaya ba kwa. Da ara anda ŋgene na, menjey aɗaw a da mbafakwar ba may. Ya zlurey ya da hətfakwar, akwar fa təram vaw ta tərey, siya hay fa kam səleŋ fa ndəhay siya, akwar fa cam mevel da wuzlah akwar, asaya, akwar fa wuɗkam ɗay, akwar fa cəɗam vaw ta cəɗey, akwar fa slam mey ta sley da wuzlah akwar, akwar fa zlapam, asaya, akwar fa kam cek saw. 21Ayəwa, yah ma da vəhey fa akwar a na, ya zlurey, da Gazlavay aləkwa a da paya hwaray fa mey akwar kwa. Ya fa zlurey saya maja da ya da hətfey ndəhay malamba hay ga fa kam mebərey anda zleezle cəŋga kwa. Anda meləvey, ata ta mbəkdamara mewulkey ata maaya ba ŋgene daa ba. A wulkam mandaw mandaw ŋga key cek ma nəsa ndaw, a lam vaw saw, asaya, a kam cek ma ka hwaray cəŋga. Da ata ta mbəɗdamara mewulkey ata hay maaya ba ŋgene daa ba na, ya da təway fa mey akwar maja ata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\