2 Kwarinti hay 13

1Ya da daw fa akwar kaa na, ŋga dey maakar, ba diya? Da yah ma wusey la na, ya da zəlmatakurwa ndəhay ma kam cek malamba hay. Ya daa cəfɗamatakwa anda mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, ma ləvey: «Kwa cek wura wura maaya ba masa ndaw ma ka, ŋga sərey mey da ray a fara fara na, maaya na, ndəhay cew, da daa ba, maakar a nəkmara mey a, a kam sede da ray mey a.» 2Daa masa yah ma daw fa akwar ŋga dey cew heyey na, yah ma patar leŋgesl la ŋgada ndəhay ma kam mebərey ta ŋgada ndəhay siya cəpa. Ahaw, wure keɗe na, yah dəreŋ ta akwar ama ya ləvkwar saya, da yah ma wusey la fa akwar ŋga dey maakar na, ya fa da sərfatar dey-ceceh a ndəhay cəpa ma kam mebərey daa ba. 3Akwar na, ka wuɗam ya wuzdakwara ara Kəriste ma balaya mey ŋgaa guzley daw? Fara fara, ya fa wuzdakwara, Kəriste he na, ara ndaw masa-bəle fa mey akwar ba, ama aa fa key sləra da wuzlah akwar ta gədaŋ aŋga. 4Fara fara, daa masa ata ma dərmara Kəriste fa hwadam mazlaŋgalakaya heyey na, ta tərey sem ŋga ndaw masa-bəle, ama ta sləkɗawa sem daa meməcey ta gədaŋ ŋga Gazlavay. Anda keɗe, ala macəmkaya ta aŋga keɗe na, ala masa-bəle hay may. Ama ya wuzdamakwara la, ala daha ta dey bama ta aŋga ta gədaŋ ŋga Gazlavay. 5Wulkam da ray menjey akwar, nəkmara ray akwar cey, akwar fa pamara Yesu ŋga ndaw akwar fara fara daw? Akwar fa sərmara na, Yesu Kəriste aa ta akwar, ba diya? Da ka sərmara aŋga ta akwar ba na, ŋgene, akwar fa pamara Yesu ŋga ndaw akwar fara fara daa ba. 6Asaya, ya wuɗey na, ka sərmara fara fara, ala fa pamara Yesu ŋga ndaw ala fara fara ta fa cek masa ala ma kamara. 7Ya dəram daŋgay a Gazlavay amba cek masa maaya ba na, ka kamara ba səlak. Ya wuɗam ŋga pamara ray ala ŋga ndəhay ma ka cek ta cəveɗ e na, daa ba. Kwa da akwar fa sərmara cek hay masa ma wuzda ala ndəhay meslərey ŋga Yesu ba na, ya wuɗam amba ka kam cek masa maaya ŋgada ndəhay cəŋga. 8Anda keɗe, ya kəɗam vaw na, amba mey masa fara fara a daw fa mey fa mey gway. Mey masa fara fara ha na, ya wuɗam ŋga nəsmara ba. 9Ahaw, da akwar ta gədaŋ daa cəveɗ ŋga Gazlavay na, kwa anja gədaŋ ala pəreh na, ya daa səmam cəŋga. Anda keɗe, ala fa dərmar daŋgay a Gazlavay amba a jənkwar ŋga daw fa mey fa mey daa cəveɗ aŋga. 10Məlma aɗaw hay, ka sərmara yah ma wuzlalakwara mey hay masa daa leeter keɗe teeseɗ na, maja me daw? Ara maja ta pas masa yah ma da wusey fa akwar na, maaya na, ndəhay tabiya ta mbəɗdamara menjey ata cay. Anda keɗe, ya fa da kakwar mey ta key na, daa saba. Fara fara, Gazlavay ta vəlya gədaŋ la ŋga kakwar mey, amba ka diyam fa mey fa mey daa cəveɗ aŋga, ama ta vəlya gədaŋ amba ya nəskwar na, daa ba səlak. 11Məlma aɗaw hay, wure keɗe mey aɗaw daa saba. Njam daa meesəmey. Maaya na, ka diyam fa mey fa mey daa cəveɗ ŋga Gazlavay, ka vəlmatar gədaŋ a ndəhay mekele da wuzlah akwar, ka cəmam ɗay, ka njam daa zazay. Anda keɗe, Gazlavay ndaw ma wuɗa ndaw, ndaw ma njadata ndəhay daa zazay, a nəkfakwar dey la may. 12Cam har da wuzlah akwar cəpa pal pal, anda akwar məlmaŋ hay. Yaw, ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu cəpa feɗe a camakwar har may. 13Anja maaya ŋga Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste ŋga njey ta akwar, anja mewuɗey-vaw ŋga Gazlavay ŋga njey ta akwar, asaya, anja Mesəfney ŋga Gazlavay ŋga cəmkwar ray tabiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\