2 Kwarinti hay 2

1Da ray ŋgene, ya wulkey ŋga vəhey fa akwar saba na, maja ka da wulkam kalah saya. 2Yaw, da ka da wulkam kalah maja yah ma daw feteɗe na, yah may, ya daa səmey na, kwara? Kwa ndaw pal ma daa səmdaya daa ba, maja akwar ta ray akwar faa səmam daa ba may. 3Maja ŋgene, ya ta wuzlalakwar leeter mekele la, maja yah ma daw fa akwar daa saba ha. Anja da yah ma daw la na, ya fa daa səmey da ray akwar daa ba. Kaa anja ma daa səmdaya na, akwar, ba diya? Ta ŋgene he cəpa na, ya fa pakwar ŋga ndəhay aɗaw hay cəŋga. Ya səra fara fara da ya faa səmey na, akwar may ka daa səmam. 4Daa masa ya fa wuzlalakwara leeter e na, yah ta matəway daa dey, mevel fa təɗya, mewulkey fa da kəɗya. Ya wuzlalakwara na, amba ka cam mevel ba, ama amba ka sərmara ya fa wuɗkwar kalah cəŋga. 5Məlma aɗaw hay, da ndaw da wuzlah akwar ta key cek malamba la na, a ka cek aha ŋgada yah ba, ama ŋgada akwar tabiya may. Da ta membərzley da hwaɗ a daa ba na, a ka cek aha ŋgada har-gədaŋ ŋga ndəhay da wuzlah akwar. 6Ndaw aha na, ndəhay ga ta kətmara la, ta mbəɗmar ray la. Ama wure keɗe na, cay dəɓa. 7Maja ŋgene, si ka mbəkdamara mebərey aŋga, dəkmar mevel, da daa ba na, mevel aŋga a da təɗey, mewulkey a da kəɗa. 8Anda keɗe, ya faa cəfɗakwar, kamar cek amba a səra, akwar fa wuɗmara cəŋga. 9Yah ma wuzlalakwara leeter heyey na, amba ya səra da akwar fa təɓmara mey masa yah ma kadakwara heyey tabiya kwa. Ahaw, akwar fa təɓmara mey aɗaw maja akwar ma kətmara ndaw aha. Wure keɗe, si ka mbəkdamara mebərey aŋga. 10Yaw, da akwar ma mbəkdamara mebərey ŋga ndaw la na, yah may, ya mbəkdara la. Anda meləvey, da ndaw ta kaya cek maaya ba la na, cay gway, ya mbəkdara mebərey aŋga. Ya mbəkdara mebərey aŋga fa mey ŋga Kəriste na, maja akwar. 11Ya mbəkdara mebərey aŋga na, amba Sataŋ, bay-malula, a hətey gədaŋ da ray aləkwa saba. Ya sərkwa bay-malula ha na, aŋga ta wewer kalah. 12Yah Pawl, ya sləkɗey daa hwayak ŋga Azi, ta’, ya daw aa berney ŋga Tərwas ŋga wuzey Mey-maaya-mawiya da ray Kəriste. Feteɗe na, ya nəka Yesu Bay Mahura ta ɗiyawa cəveɗ maaya maaya ŋga wuzey mey aŋga cay. 13Ama mevel aɗaw ta təɗey sem maja yah ma hətar məlma aləkwa Tit feteɗe daa ba. Da ray ŋgene, ya ta mbəkdatərwa ndəhay da Tərwas a sem, ta’, ya daw aa hwayak ŋga Masadəwan. 14Ama ta ŋgene he cəpa na, həlmakwa Gazlavay. Ara aŋga ma njadandakwar macəmkaya ta Kəriste. A ləgdandar a wuzlah ndəhay aŋga hay ŋga wuzdatara a ndəhay, Kəriste na, fa key bay-gula da ray masa-gəra aŋga hay. Fa slərdandar aa wura aa wura ŋga wuzey mey da ray Yesu Kəriste amba ndəhay a sərmara Yesu a. Mesərey Yesu na, aŋga anda cek mezey maaya, ma zey aa wura aa wura cəpa. 15Ahaw, ala na, anda cek mezey maaya masa Kəriste ma vəldara a Gazlavay. Cek mezey maaya ha na, ara ŋgada ndəhay tabiya maja ala fa wuzdamara mey ŋga Kəriste ŋgada ndəhay masa Gazlavay ma da ləhdata daa mebərey leŋ ŋgada ndəhay ma daa zəɗam. 16Ŋgada ndəhay masa Gazlavay ma da ləhdata ŋgene na, ala ma təram sem anda cek mezey maaya. Anda keɗe, a təɓmara mey ala la, asaya, a hətam heter mendəvey ba la. Yaw, ŋgada ndəhay masa faa zəɗam na, ala anda cek maməckaya ma zafatar. Anda keɗe, mezey a faa zəɗdata. Kaa ta gədaŋ ala daada na, ya gwamara ŋga key cek anda keɗe daw? 17Ndəhay ga fa wuzam mey ŋga Gazlavay amba a hətam dala anda ndəhay ma ka filaw hay. Ala na, anda ata ba. Ara Gazlavay ma slərdandar ŋga key sləra aŋga. Ya wuzdamara mey ŋga Gazlavay ta mevel pal fa mey aŋga, ta gədaŋ ŋga Kəriste.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\