2 Kwarinti hay 3

1Da ray mey a keɗe na, ndəhay da wuzlah akwar a da ləvam, ala fa zlapam saya daw? Kay, kəne ba! Yaw, akwar fa wuɗam amba ya wuzlalamakwar leeter ŋga wuzey ala na, ndəhay meslərey ŋga Yesu daw? Asaya, amba ndəhay mekele a sərmara ala ndəhay meslərey ŋga Yesu na, ala fa wuɗam ka wuzlalamandar leeter da ray a daa ba. Ndəhay mekele hay na, fa wuɗam leeter hay anda ŋgene, ama ala na, anda ata ba. 2Aa slam a ŋga leeter e na, ara akwar ray akwar. Akwar anda leeter da har ala, mawuzlalakaya daa mevel ala amba kwa waawa a gwa ŋga jaŋga, a səra. 3Ahaw fara, akwar na, anda leeter masa Kəriste ma wuzlala, masa aa ma slərdərwa ta fa ala. Ta wuzlala leeter e ta har daa ba, ama a wuzlala ta fa Mesəfney ŋga Gazlavay, Gazlavay ndaw masa aŋga daha ta dey ŋga sərmataw. Asaya, leeter e mawuzlalakaya fa beeler ba, ama mawuzlalakaya daa mevel ŋga ndəhay. 4Ala ma ləvam anda keɗe na, maja ala fa pamara Gazlavay ŋga ndaw ala fara fara ta fa Kəriste. 5Ala ta ray ala na, ya ta wusmara ŋga ka sləra ha daa ba, ama ara Gazlavay ma vəlndar gədaŋ ŋga ka. 6Fara fara, ara aŋga ma vəlndar gədaŋ ŋga ka sləra ha ŋga wuzdamatara Mejəwey-mey Mawiya masa Gazlavay ma jəwa ta ata ŋgada ndəhay. Mejəwey-mey Mawiya ha na, ara anda kwakwas mawuzlalakaya zleezle heyey saba, ama ara meney ray ŋgada Mesəfney ŋga Gazlavay. Nəka, kwakwas mawuzlalakaya zleezle na, aa zəɗey ndaw. Ama Mesəfney ŋga Gazlavay na, a vəley heter mendəvey ba ŋgada ndaw. 7Zleezle mewey hay kuraw daa kwakwas ŋga Mawiz na, mawuzlalakaya fa beeler. Daa ŋgene, Gazlavay fa wuzda meweɗey aŋga a ndəhay. Yaw, meweɗey a ta waɗawa la a ray Mawiz ara mey ba, haa Israyel hay a gwamara ŋga nəkmara Mawiz a saba maja a latar dey. Ama meweɗey a ta njey ga daa ba. Fara fara, kwakwas ŋga Mawiz na, aa zəɗey ndaw. Ama fa wuzdərwa meweɗey ŋga Gazlavay a ndəhay cəŋga. 8Kaa sləra ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay a wuzwa meweɗey ŋga Gazlavay ma fəna kwakwas ŋga Mawiz ba kwara? 9Nəka, kwakwas a, a katar sariya ŋgaa zəɗdata. Anja da kwakwas ma key sariya ha ta wuzdərwa meweɗey ŋga Gazlavay la na, kaa Mejəwey-mey Mawiya a fəna ba kwara? Ara ta fa vəɗa Gazlavay ma pandakwar ŋga ndəhay maaya fa mey aŋga, ba diya? 10Anda keɗe, meweɗey ma sawa ta fa kwakwas zleezle na, ata letek ta meweɗey masa mawiya keɗe ba. Meweɗey masa mawiya a fəna ta gədaŋ, a tərda masa magurma ŋga cek ŋga tede. 11Ahaw, kwakwas masa zleezle na, a njey nekəɗey gway, ama ta wuzdərwa meweɗey ŋga Gazlavay la. Yaw, anja da kwakwas a ŋgene a gwa ŋga wuzdərwa meweɗey ŋga Gazlavay na, kaa Mejəwey-mey Mawiya, ma da njey ŋga sərmataw, a wuzdərwa meweɗey ŋga Gazlavay ma fəna kwakwas a daa ba daw? 12Maja ŋgene, daa meesərkey ala na, ala faa guzlam ta mandərzay daa dey daa ba, maja ya sərmara mey a, ara mey fara fara. 13Zleezle Mawiz ta sərta dey aŋga la ta zana maja a nəka meweɗey ŋga Gazlavay da ray a fa ndəvey. Anda keɗe, a wuɗey Israyel hay ŋga sərmara meweɗey a fa ndəvey ba. Ala na, ya ɓam cek anda aŋga ba. 14Israyel hay a na, a gəmam ŋga cəndamara ba. Kwa haa wure keɗe, ray ata maŋgərɗakaya cəŋga. Ahaw, da fa jaŋgam mey daa ɗerewel hay ŋga Mejəwey-mey Magurma na, a cəndamara ba, anda dey ata masərtakaya ta zana cəŋga. Ndaw masa ta zana masərtakaya daa dey na, si Kəriste ma gwa ŋga la zana masərtakaya ha amba a cənda mey a. 15Haa wure keɗe, da fa jaŋgam daa ɗerewel hay ŋga Mawiz na, a cəndamara ba cəŋga, anda leŋgesl ata masərtakaya ta zana. 16Ama da ndaw ta mbəɗda menjey aŋga sem, a sawa asi Bay Mahura na, zana ma sərta dey aŋga ŋgene ta ley sem. 17A key anda keɗe maja Bay Mahura na, Mesəfney ŋga Gazlavay aa da ray a. Nəka, da Mesəfney ŋga Gazlavay aa da ray kwa waawa na, ndaw aha fa da njey beke ŋga kwakwas ŋga Mawiz daa saba. 18Anda keɗe, aləkwa tabiya ma təɓa mey ŋga Yesu na, dey aləkwa masərtakaya ta zana daa saba. Aləkwa fa wuzdakurwa meweɗey ŋga Bay Mahura Yesu amba ndəhay a hətmar. Ta fa meweɗey a na, aləkwa ma tərkwa sem letek ta aŋga. Yaw, meweɗey a na, fa sawa ta gədaŋ ta gədaŋ a ray aləkwa. Keɗe he ara sləra masa Bay Mahura ma ka ta fa Mesəfney ŋga Gazlavay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\