2 Kwarinti hay 5

1Da bəla keɗe, vaw aləkwa fa da njey ga daa ba. Vaw aləkwa na, aŋga anda way-mekərcey ma da pərey dey pal. Ama ya sərkwa Gazlavay a vəlndakwar vaw mekele mawiya la da gazlavay da vaɗ, aŋga anda way ma da njey ŋga sərmataw. Way a na, ara ndaw-magədaŋ ma ləma ba, ama ara Gazlavay ma ləma. 2Nəka, wure keɗe da bəla kaa na, aləkwa fa təwkwa. Fara fara, aləkwa fa wuɗkwa amba Gazlavay a vəldandakwara way masa da gazlavay da vaɗ a. 3Anda keɗe, ta pas masa aləkwa ma mbəzkwa la aa way a na, mesəfney aləkwa fa da njey taava aŋga manjar vaw na, daa ba. 4Daa masa aləkwa ta vaw aləkwa anda way-mekərcey da bəla keɗe na, ya fa njarakwa anda ndaw meley cek maadakw a. Ta ŋgene he cəpa na, aləkwa fa wuɗkwa ŋga cəkwakwa vaw aləkwa masa ma da məcey keɗe anda ndaw mecəkwey zana fa vaw na, daa ba. Ama ya wuɗkwa na, Gazlavay a vəlndakwar vaw mekele masa ma da njey ŋga sərmataw anda ndaw mekəzley zana mawiya. Anda keɗe, vaw masa ma da njey ŋga sərmataw, a njey aa slam a ŋga vaw masa ma da məcey. 5Yaw, ara Gazlavay ma ɗiyndakwar amba ya hətkwa vaw mawiya kəne. Ta slərdərwa Mesəfney aŋga la teeseɗ a ray aləkwa ŋga wuzwa a da vəldandakwara vaw mawiya maaya masa aŋga ma ɓada ŋgada aləkwa. 6Ara maja ŋgene, aləkwa fa kərzakwa mevel mandaw mandaw daa menjey aləkwa da bəla. Ya sərkwa daa masa aləkwa ta vaw aləkwa da bəla keɗe na, aləkwa dəreŋ ta Yesu Bay Mahura. 7Anda meləvey na, ya ta hətkwar Yesu a ta dey aləkwa daa ba araŋ, ama aləkwa fa pakwa ŋga ndaw aləkwa fara fara cəŋga. 8Ahaw, aləkwa fa kərzakwa mevel mandaw mandaw daa menjey aləkwa da bəla. Ama ya wuɗkwa na, ya mbəkdakwa vaw aləkwa da bəla keɗe amba ya nakwa, ya njakwa ta Bay Mahura bama. 9Yaw, maja ŋgene kwa masa aləkwa ta vaw aləkwa da bəla keɗe araŋ, da daa ba, kwa masa aləkwa ma wuskwa cay fa vəɗa na, cek masa aləkwa ma wuɗkwa kalah na, ara ŋga kar cek masa ma mbafar. 10Maja aləkwa cəpa na, ya wuskwa la fa mey ŋga Kəriste amba a kandakwar sariya. A da nəkta cek hay maaya ta maaya ba masa aləkwa ma kakwa da bəla. Yaw, a da pəlar mawurɓay a ndaw a, a ndaw a, təɗe fa sləra aŋga. 11Ya sərkwa, Bay Mahura Yesu a kandakwar sariya la. Maja ŋgene, ala fa namar ray ta mevel ala cəpa. Anda keɗe, si ya səpam cəveɗ ŋga jənmata ndəhay ŋga sərey mey masa fara fara. Gazlavay na, a sərndar maaya maaya. Asaya, ya wulkey na, akwar may, ka sərmaya fara fara. 12Mey tabiya masa ala maa guzldamara keɗe na, ndəhay da wuzlah akwar a wulkam, a key ya zlapam cəŋga daw? Kay, kəne ba. Ama ya wuzmakwar na, mey da ray ala amba kaa səmam da ray sləra ala. Fa dəɓa ha, da ndəhay siya fa slam mey a ray ala na, ka gwamara ŋga lacafamandar a ray, ka kam sede da ray ala. Ndəhay ma slam mey a ray ala ha na, ara ndəhay ma zlapam fa sləra ata da bəla keɗe gway, a wulkam fa cek hay masa daa mevel ata ba. 13Ndəhay siya a wulkam ala na, ndəhay manjar leŋgesl. Yaw, da ala ndəhay manjar leŋgesl na, ara maja ala ma vəldamara ray ala ŋgada Gazlavay. Ama da ala ndəhay ta leŋgesl na, ara ŋga jənmakwar. 14Fara fara, sləra masa ala ma kamara na, ya kamara maja Kəriste fa wuɗndakwar kalah. Aləkwa fa sərkwa, aŋga na, ta məcey sem aa slam a ŋga ndəhay tabiya. Anda meləvey, ndəhay tabiya ta məcam sem ta aŋga may. 15Fara fara, Yesu a məcey aa slam a ŋga ndəhay tabiya na, amba ndəhay da bəla a njam anda ata ma wuɗam saba, ama amba a njam ŋga səpey cəveɗ ŋga Yesu. A səpmara cəveɗ ŋga Yesu a na, maja aŋga ma məcey, ta aŋga ma sləkɗawa daa meməcey maja ata. 16Ara maja keɗe, ya sərmata ndəhay ta fa cek ata hay da bəla saba. Ahaw, fara fara zleezle na, ya sərmara Kəriste na, anda ndəhay magədaŋ ma wulkam, ama wure keɗe, ala fa wulkam da ray a kəne saba. 17Ndaw masa macəmkaya ta Kəriste na, ta tərey sem ŋga ndaw mawiya. Menjey aŋga masa zleezle ta mbəɗey sem, ta tərey sem mawiya. 18Ara Gazlavay ma ka cek aha tabiya. Ara Gazlavay ma cəmndakwar ta aŋga ray aŋga ta fa meməcey ŋga Kəriste. Wure keɗe, Gazlavay ma vəlndar sləra la. Sləra ha na, ara ŋga wuzey mey ŋgada ndəhay mekele masa Gazlavay ma wuɗey ŋga cəmey ta ata. 19Anda meləvey, Gazlavay a slərdərwa Kəriste na, maja a wuɗey ŋga cəmey ta ndəhay tabiya. A sləfa mebərey ata saba. Anda keɗe, a slərdandar na, ŋga wuzey mey a ndəhay masa Gazlavay ma wuɗey ŋga cəmey ta ata ha. 20Ala na, ndəhay meslərey ŋga Kəriste. Ara anda Gazlavay ta ray aŋga ma zəlkwar maja ara aŋga ma balandar mey. Anda keɗe, ya kamakwar ambahw ta mezəley ŋga Kəriste, samawa asi har ŋga Gazlavay, amba ka cəmam ta aŋga. 21Yesu Kəriste na, ta key mebərey daa ba səlak. Ama Gazlavay ta pa sem ŋga ndaw ta mebərey aa slam a ŋga aləkwa, amba da aləkwa macəmkaya ta Kəriste he na, Gazlavay a pakwar ŋga ndəhay maaya fa mey aŋga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\