2 Kwarinti hay 6

1Wure keɗe, Gazlavay aa ta ala daa sləra masa ala ma kamara cəpa. Gazlavay ma kakwar maaya la. Anda keɗe, ala fa kamakwar ambahw, ka da tərdamara maaya ŋga Gazlavay a ŋga cek ŋga tede ba. 2Wulkam fa mey ŋga Gazlavay maa guzley zleezle, ma ləvey: «Ta pas masa amba ya kakwar maaya na, ya ta jəkfakwar sləmay la. Ta pas masa amba ya ləhdakwar na, ya ta jənkwar la.» Nəkmara dəɓa taw, wure keɗe pas a ta wuswa cay amba Gazlavay a kakwar maaya, fara fara pas a ta wuswa cay amba a ləhdakwar. 3Ala fa wuɗam ŋga key cek kwa wura wura ŋga təkta ndəhay ŋga təɓmara mey ŋga Gazlavay na, daa ba, maja ya wuɗam ndəhay a slam mey a ray sləra ala ba. 4Ama daa sləra ala ha cəpa na, ala fa wuzdamara, ala na, ndəhay ma ka sləra ŋga Gazlavay fara fara. Kwa ala daa banay, kwa fa pamandar dey a ray daa ba, kwa cek fa fənndar ray, ala fa ɓəsmara gway. 5Nəka, ta kəɗmandar la, ta handamandar la aa fərsəne, asaya, ta həldamata ndəhay la ŋga key həma a ray ala. Ahaw, sləra ta fənndar ray la haa ya gwamara ŋga ney ba, asaya, ya gwamara ŋga hətey cek mezəmey ba. 6Fara fara, ala na, fa kam cek ma mbafar a Gazlavay, ya sərmara mey ŋga Gazlavay fara fara, ala ndəhay meekweɗ-mey, mevel ala maaya, Mesəfney ŋga Gazlavay aa da ray ala. Asaya, ya wuɗmata ndəhay ta mevel pal. 7Ala fa wuzdamara mey masa fara fara a ndəhay, maja Gazlavay fa vəlndar gədaŋ. Yaw, ta fa cek hay a keɗe tabiya na, ala fa wuzdamara, ala na, ndəhay ma ka sləra ŋga Gazlavay fara fara. Cek ala ma ka vəram ta masa-gəra ala hay, ta cek ala ma jəɗndar fa masa-gəra ala hay na, ara mekey cek ta cəveɗ e keɗe fa mey ŋga Gazlavay. 8Ndəhay siya faa həmdamandar, siya hay may, fa rəsmandar. Ndəhay siya saya fa namandar ray, siya hay may, fa cəɗmandar. Ala na, ndəhay maa guzlam mey masa fara fara, ama ta ŋgene he cəpa, a padamandar ŋga ndəhay membərzley. 9A ləvam saya, ala na, ndaw ma sərndar daa ba, ama anja ndəhay tabiya a sərmandar jak, ba diya? Ndəhay a wulkam na, ala fa da njam ga da bəla daa ba, ama nəkmara taw, ala daha ta dey cəŋga. Ta sərdamandar banay la ga, ama ta kəɗmandar vagay daa ba. 10Ata fa kamandar cek ma ka matəway aa dey, ama ala mandaw mandaw daa meesəmey cəŋga. Ndəhay a nəkmandar na, ala anda masa-viya hay, ama ala fa jənam ndəhay ga ŋga hətey menjey maaya fa Gazlavay. Ndaw a nəkndar anda cek ala daa ba, ama fara fara cek ma həcndar na, daa ba səlak. 11Akwar ndəhay da Kwarinti, ala na, ma kadamakwara mey daa mevel ala la cəpa, kwa ya ta cam mey fa akwar daa ba səlak. 12Ala na, ya wuɗmakwar kalah, ama ma wuɗmandar ba na, akwar jak. 13Ehe, ya faa guzlkwar anda akwar bəz aɗaw hay, wuɗmandar anda ala ma wuɗmakwar may, wuɗmandar ma fəna ma fəna ta mevel pal. 14Ya fa ləvkwar fara fara, ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu ba na, ka da cəmam ɗay ta ata ba. Cek maaya ta cek maaya ba a cəmam aa slam a daw? Meweɗey ta ləvaŋ na, a cəmam aa slam a daw? 15Ata Kəriste ta Sataŋ, bay-malula na, a cəmam ɗay daw? Yaw, ndaw ma təɓa mey ŋga Yesu ta ndaw ma təɓa mey ŋga Yesu ba na, cəveɗ ata letek daw? 16Asaya, kuley hay na, slam ata daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay daha daw? Aləkwa na, anda Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay, Gazlavay, ndaw masa aŋga daha ta dey ŋga sərmataw. Ara anda aa ma ləvey: «Yah, Gazlavay, ya da njey ta ndəhay aɗaw hay. Yah na, Gazlavay ata, ata may, ndəhay aɗaw hay.» 17Ara maja ŋgene, Bay Gazlavay a maa guzltar a ndəhay aŋga hay, a ləvtar: «Wuɗkam ta ndəhay malamba hay, ka da njam daa slam a saba. Njam manjar mebərey, anda keɗe, yah na, ya təɓkwar la ŋga ndəhay aɗaw hay. 18Yah na, Papakw akwar, akwar may, bəz aɗaw hay, mezəle hay ta maŋgusa hay. Ara Bay Gazlavay masa ta gədaŋ ma fənta cek hay cəpa maa guzley anda keɗe.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\