2 Kwarinti hay 7

1Ahaw, jam aɗaw hay, mey hay tabiya masa Gazlavay ma ləvey keɗe na, a kandakwara la anda aa ma ləvey. Anda keɗe, si ya mbəkdakwa cek hay tabiya masa ma zləɓa, kwa vaw aləkwa, kwa mesəfney aləkwa . Si ya nakwar ray a Gazlavay, anda keɗe, ya da njakwa maaya fa mey aŋga. 2Wuɗmandar maaya maaya dəɓa. Ala ta kam cek maaya ba ŋgada ndaw pal dasi akwar na, daa ba. Ala ma nəsam ndaw daa cəveɗ ŋga Gazlavay na, daa ba. Ala ta fəcam cek ŋga ndaw pal dasi akwar na, daa ba. 3Yaa guzley anda keɗe na, a key ya mbəɗkwar ray ba. Ara anda yah ma ləvey, ala fa wuɗmakwar kalah, kwa cek fa da wunkandakwar na, daa ba səlak. Kwa da ara ŋga njey ta dey, kwa da ara ŋga məcey na, aləkwa bama cəŋga. 4Ahaw, ya səra na, akwar ndəhay aɗaw hay fara fara. Ya faa səmey da ray akwar. Yah na, ya ta sərey banay la ga, ama mevel aɗaw ta dəkey la, ya faa səmey ga cəŋga. 5Kwa daa masa ala ma wusmawa a Masadəwan feɗe na, ya ta hətam cəveɗ ŋga məskey vaw daa ba, maja banay hay mekele mekele daha. Ndəhay ta cakalafamandar mey la, asaya, ray ala ta həɓey la da ray cek hay mekele mekele. 6Ama Gazlavay na, ara ndaw ma dəkar mevel a ndaw masa leŋgesl aŋga ta mbəɗey sem maja banay ma hətfar. Ara aŋga ma slərdərwa Tit ŋga dəkndar mevel may. 7Ma dəkndar mevel e na, ara masawa ŋga Tit e daada ba, ama ara mey masa aŋga ma kadandara da ray akwar may. Ahaw, Tit e, a ləvndar akwar ta dəkmar mevel la may, asaya, akwar fa wuɗam ŋga hətmaya fa dey cəŋga. Akwar fa zəlam marava da ray cek maaya ba masa akwar ma kamara, asaya, akwar fa wuɗam ŋga key gədaŋ ŋga jənmaya fa masa-gəra aɗaw hay. Masa yah ma cənda mey a keɗe na, yah daa meesəmey ara mey ba. 8Leeter masa yah ma wuzlalakwara heyey na, ya səra ta wulkadakwar la ga. Anja dey pal daha, ya da zəley marava da ray a, maja leeter e ŋgene ta wulkadakwar la. Ama ya fa da zəley marava da ray leeter e daa saba. 9Wure keɗe, ya faa səmey da ray leeter e. Yaa səmey maja leeter e ma wulkadakwar da ray malamba akwar hay daada ba, ama yaa səmey maja mewulkey akwar a ta mbəɗdakwara menjey akwar sem. Mewulkey akwar a ŋgene a mbafar a Gazlavay. Anda keɗe, leeter ala ha na, ta kakwar cek maaya ba na, daa ba səlak. 10Anda meləvey, da ndaw fa wulkey da ray menjey aŋga maaya ba amba a mbəɗda anda Gazlavay ma wuɗey na, mewulkey aŋga ŋgene na, a mbəɗdara menjey aŋga la. Ara anda keɗe, Gazlavay ma da ləhda ndaw a daa mebərey. Kwa waawa ma wulkey anda ŋgene, a zəley marava da ray a daa ba. Ama da mewulkey ŋga ndaw anda ŋga ndəhay da bəla ma mbəɗdamara menjey ata ba na, ŋgene he, ara mewulkey ma hendey ndaw aa meməcey. 11Fara fara, mewulkey akwar ŋgene a mbafar a Gazlavay. Nəkmara cek masa aŋga ma ka fa akwar dəɓa taw. Wure keɗe, akwar ma mbəɗdamara menjey akwar cay. Ka wuɗam ŋga wuzdamara, akwar na, da wuzlah ndəhay ma kam mebərey ba. Akwar ma cam mevel la da ray mebərey ŋga ndəhay da wuzlah akwar. Akwar ma zluram la. Akwar fa wuɗam ŋga hətmaya fa dey saya. Yaw, ka wuɗam ŋga key cek masa Gazlavay ma wuɗey dəɓa, ka wuɗam ŋga kətmara ndaw masa ma key cek maaya ba heyey. Wure keɗe, daa mey a keɗe, akwar fa wuzdamara kwa ta fa meeme na, akwar ta zay da mey. 12Ya fa ləvkwar, fara fara leeter masa yah ma wuzlalakwara heyey na, ara maja ndaw ma key cek maaya ba ŋgene daada ba, asaya, ara maja ndaw masa ndaw a ma kar cek maaya ba ŋgene daada ba may. Ama ya wuzlala na, amba ya wuzdakwara fara fara fa mey ŋga Gazlavay, akwar fa wuɗmaya ta mevel pal. 13Ara maja ŋgene, mevel ala ma dəkey cay wure keɗe. Ahaw, mevel ala ma dəkey cay, ama yaa səmam ma fəna ma fəna na, maja Tit aa daa meesəmey maja ray aŋga fa həɓey da ray akwar tabiya feteɗe daa saba. 14Nəka, daa masa yah ma slərda Tit e fa akwar na, yah maa həmdakwar la meedey aŋga. Anda keɗe, akwar ta pamaya hwaray daa ba. Mey masa ala ma ləvmakwar mandaw mandaw na, ara mey masa fara fara. Anda keɗe, cek masa yah maa həmdakwar fa mey ŋga Tit maja na, akwar fa wuzdamara fa mey ŋga Tit e ta fa sləra akwar, meehəmey a, ara aŋga fara. 15Daa masa Tit ma wusey fa akwar na, akwar ma təɓmara la maaya maaya, ka namar ray, ka cənmar mey. Anda keɗe, daa masa aŋga fa sərfada cek masa akwar ma kamar tabiya na, a wuɗkwar ma fəna ma fəna. 16Yah Pawl may, ya faa səmey da ray akwar maja akwar ndəhay aɗaw hay fara fara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\