2 Kwarinti hay 8

1Məlma aɗaw hay, ya wuɗam ŋga kadamakwara cek masa ndəhay ŋga Yesu daa hwayak ŋga Masadəwan ma kamara. Cek aha fa wuzdərwa na, maaya ŋga Gazlavay aa da ray ata. 2Ndəhay a ta səram banay la, ama ata daa meesəmey cəŋga. Ata cəpa masa-viya hay, ama a vəlam ta har cew cew, ta vəlam dala la ga ŋga key sləra ŋga Gazlavay. 3Ya fa ləvkwar fara fara, ata ta vəlam dala la təɗe ta gədaŋ ata, haa a fəna gədaŋ ata ha. Ara ata ta ray ata ma samawa fa ala, 4a kamandar ambahw, aa cəfɗamandar amba ya vəlmatar cəveɗ ŋga jənmata ndəhay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu da Jeruzelem may. 5Nəka, cek masa ata ma kamara na, ta fəna masa ala ma wulkam da ray a sem. Teeseɗ na, a vəldamara ray ata ŋgada Bay Mahura, fa dəɓa ha, a təɓmara mey ala amba a kamara cek anda Gazlavay ma wuɗey. 6Da fa akwar na, Tit ta zlarawa cay ŋga cakalarawa dala ha. Ara maja ŋgene, ala ma ləvmar amba a vəhey fa akwar saya ŋga ndəvdərwa sləra masa maaya ŋgene. 7Akwar na, fa huram cek daa ba. Anda meləvey, akwar ma təɓmara mey ŋga Kəriste la maaya maaya, akwar fa wuzdamara Mey-maaya-mawiya ta cəveɗ e. Gazlavay ta wurkwara leŋgesl la ŋga sərey mey masa fara fara. Akwar ma vəldamara ray akwar la cəpa ŋga key sləra aŋga, asaya, ka wuɗmandar kalah. Yaw, maja akwar fa huram cek daa ba keɗe na, maaya na, ka wuzdamara akwar ta meesəmey ŋga vəley dala ha ta har cew cew. 8Məlma aɗaw hay, yah maa guzley anda keɗe na, a key ya təkakwar ɗay ŋga vəley dala ba. Ama yaa guzlkwar da ray ndəhay siya hay maa səmam ŋga vəley dala, amba ka hətam gədaŋ, ka wuzdamərwa mewuɗey-vaw akwar ŋgada ndəhay siya hay may. 9Ka sərmara Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste na, ta kakwar maaya la. Aŋga na, aa daa wiya fa Bay Gazlavay da vaɗ, ama ta mbəkdərwa wiya ha la, a sawa a bəla, a tərey ŋga ndaw masa-viya, maja akwar. A tərey ŋga ndaw masa-viya na, amba ka hətam wiya da gazlavay da vaɗ may. 10Yah maa guzley keɗe na, a key ya təkakwar ɗay ba. Ama ya wuɗey ka sərmara mewulkey aɗaw da ray mevəley dala ha. Ŋga mevəɗey ara akwar ma wulkam teeseɗ ŋga vəley dala. Ara akwar ma cakalamara dala ha teeseɗ. Maaya na, ka ndəvdamara mecekeley dala ha dəɓa. 11Wure keɗe, kamara sləra ha ta mevel akwar cəpa anda akwar ma zlamara ŋgeeme, ndəvdamara mecekeley dala ha la. Vəlam dala ha na, təɗe ta gədaŋ akwar. 12Maja da ndaw a vəley cek a Gazlavay ta meesəmey, ta mevel aŋga cəpa, asaya, təɗe ta gədaŋ aŋga na, Gazlavay a təɓa la. Ama da cek aŋga daa ba na, Gazlavay a səra. 13Ka da wulkam a key ya sərdakwar banay amba ndəhay siya a njam daa wiya na, kəne ba. Ama ya wuɗey na, ndəhay tabiya ŋga njam kal kal. 14Wure keɗe na, cek mezəmey fa akwar suha. Anda keɗe, aŋga maaya amba ka jənmata ndəhay masa cek mezəmey fa ata pəreh. Yaw, ta pas masa cek mezəmey fa akwar pəreh, ama fa ata suha na, a jənmakwar may. Anda keɗe, ka da njam kal kal. 15Mey aɗaw keɗe na, aa letek ta mey ŋga Gazlavay maa guzley da ray cek mezəmey ma kəzlwa ta da vaɗ zleezle, a ləvey: «Ndəhay masa ma həlmawa cek mezəmey a ga la na, ta katar kalah daa ba. Ndəhay ma həlmawa nekəɗey na, ta katar pəreh daa ba may.» 16Ya kamar suse a Gazlavay maja Tit ta wuɗey la ŋga jənkwar anda ala may. Ta wuɗey la ŋga jənkwar ta mevel pal. Ara Gazlavay ma ka amba Tit e, a təɓa ŋga jənkwar. 17Tit e ta təɓa la anda ala ma ləvmar ŋga daw fa akwar saya. Ara maja ala ma ləvmar daada ba, ama ara aŋga ta ray aŋga ma wuɗey ŋga daw fa akwar a. 18Ya sləram ndaw pal da wuzlah ala la ŋga diyam cew e. Ndaw aha na, ndəhay daa mecəmey-ray hay ŋga Yesu tabiya faa həmdamara kalah maja sləra aŋga maaya daa mewuzey Mey-maaya-mawiya. 19Ala ma da slərdamara na, ara maja keɗe daada ba. Ama ara ndəhay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu ma walamara amba ya pəkam bama ŋga jənndar daa mecekeley dala heyey. Sləra maaya masa ala ma kamara keɗe na, ya kamara ŋga həslar ray a Bay Mahura, ray aŋga, asaya, ŋga wuzwa na, ya wuɗam ŋga jəney ndəhay kalah. 20Ala fa wam vaw ŋga kərzey dala masa akwar ma cakalamərwa ga keɗe amba ndəhay a slam mey a ray sləra ala ha ba. 21Anda keɗe, ya wuɗam ŋga key sləra maaya na, fa dey ŋga Bay Gazlavay daada ba, ama fa dey ŋga ndəhay may. 22Ya sləram ndaw mekele la da wuzlah ala, asi ata Tit e saya. Ndaw a na, ala ta saŋgalamara la dey weewe daa sləra hay masa aŋga ma kata. Anda keɗe, ya sərmara, aŋga ta vəlda ray aŋga la ŋga key sləra ŋgada Gazlavay. Wure keɗe, ta vəlda ray aŋga la ma fəna saya ŋgada akwar maja aa ma cəney mey maaya da ray akwar. 23Tit na, ala mandaw mandaw cew e, ara ndaw masa ala fa kam sləra cew e ŋga jənkwar. Yaw, ndəhay cew ma diyam ta Tit e na, ara ndəhay masa ndəhay daa mecəmey-ray hay ŋga Yesu ma slərdamata fa akwar. A kam sləra ha na, amba ndəhay a həslmar ray a Kəriste. 24Wuɗmata fa mey ŋga ndəhay tabiya amba ndəhay daa mecəmey-ray hay ma slərdamata heyey a cəndamara, asaya, amba a sərmara masa ala maa həmdamakwar heyey na, anja fara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\