2 Kwarinti hay 9

1Məlma aɗaw hay, kwa yah maa guzlkwar da ray dala masa ala ma da slərdamara ŋgada ndəhay ŋga Yesu da Jeruzelem heyey daa saba na, cay gway. 2Ya səra na, akwar may, fa wuɗam ŋga jənmata. Yah ma kadatara mewulkey akwar ŋga jənmata ndəhay da Jeruzelem sem a ndəhay daa hwayak ŋga Masadəwan, ya ləvtar: «Ndəhay daa hwayak ŋga Akay ta zlamar cay dəga ŋga mevəɗey ŋga jəney ndəhay ŋga Yesu da Jeruzelem.» Masa ndəhay da Masadəwan ma cəndamara sləra akwar masa maaya ŋgene na, a vəltar gədaŋ a ndəhay ga da wuzlah ata ŋga jəney ndəhay da Jeruzelem e may. 3Ehe, ya fa slərdakwara ata Tit ta ndəhay cew ŋgene ŋga jənmakwar ŋga cekeley dala ha taazak, amba yah maa həmdakwar keɗe na, a tərey ŋga cek ŋga tede ba. Anda keɗe, da ala ma wusam la fa akwar na, ya hətfamar cek hay tabiya maɗiytakaya cay, anda yah ma ləvey. 4Da masa ala ma wusam la fa akwar ta ndəhay da Masadəwan a, asaya, da dala ha manjar ŋga cekeley na, hwaray a da kaya fa mey ata, maja ya ta ləvtar cay ka cakalamara dala ha la fara fara. Ŋgada akwar may, hwaray a kakwar la. 5Ara maja ŋgene, yah ma wulkey ŋga slərdata ndəhay maakar ŋgene teeseɗ fa mey aɗaw. Ya wuɗey amba a jənmakwar ŋga cekeley dala ha taazak, anda akwar ma ləvmandar. Anda keɗe, wuskwaa ya da wusey na, akwar ma cakalamara cay. Ŋgene, mecekeley dala ha a da wuzwa na, ara akwar ma wuɗam ŋga cakalamara ta mevel pal, ba na, ta menjərɓey-mey ba. 6Sərfadamara, mey daha a ləvey: «Ndaw ma sləkey nekəɗey na, a da hətey cek nekəɗey may. Yaw, da a sləkey ga na, a da hətey cek ga may.» 7Anda keɗe, si ndaw a vəley cek anda aa ma wuɗey. Ka da vəldamara ta menjərɓey-mey ba. Ndaw a da təkakwar ɗay ta təkey ba may. Ama vəldamara na, ta meesəmey, maja Gazlavay a wuɗey na, ndaw masa ma vəley cek ta meesəmey. 8Sərmara, Gazlavay na, aŋga ta gədaŋ ŋga vəlkwar cek hay ga. Anda keɗe, kwa meeme fa da həckwar daa ba səlak. Ka da hətam cek hay masa ma fəna amba ka vəldamara ŋga key sləra ma mbafar a Gazlavay. 9Ara anda mey ŋga Gazlavay mawuzlalakaya, ma ləvey: «Ndaw masa maaya na, har aŋga mawurkaya ŋga jəney masa-viya hay. Maaya aŋga masa aŋga ma ka ŋgene, aŋga daha ŋga sərmataw.» 10Ma vəlda hulfaɗ ŋga sləkey ta ma vəlda ɗaf ŋga zəmey a ndəhay na, ara Gazlavay. A da vəlkwar hulfaɗ hay cəpa masa akwar ma wuɗam ŋga sləkey may. Hulfaɗ a, a da pəcwa, a da yey ga. Anda keɗe, ka da kamatar maaya ŋgada ndəhay ma fəna ma fəna. 11Fara fara, a vəlkwar cek hay la ga mekele mekele amba ka gwamara ŋga jənmata ndəhay siya hay ma fəna ma fəna. Anda keɗe, ndəhay ga a da həlmamara Gazlavay maja cek masa akwar ma vəldamatara ta har ala amba ya handamatara. 12Cek masa akwar ma vəldamara ŋgene na, ara ŋga jənta ndəhay ŋga Gazlavay da Jeruzelem masa daa banay daada ba, ama amba ndəhay ga a kamar suse a Gazlavay maja may. 13Ndəhay ma da hətmar cek masa akwar ma da kamara ŋgene na, a da həlmamara Gazlavay maja akwar fa cənmar mey a Gazlavay. Anda keɗe, akwar fa wuzdamara na, akwar fa təɓmara Mey-maaya-mawiya ŋga Kəriste. Yaw, ndəhay a da həlmamara Gazlavay maja akwar ndəhay masa har mawurkaya ŋga jəney ndəhay ŋga Gazlavay da Jeruzelem, asaya, maja akwar ndəhay ma jənam ndəhay cəpa. 14A da wuɗmakwar kalah maja maaya ŋga Gazlavay ga da ray akwar. Anda keɗe, a da dəram daŋgay maja akwar. 15Həlmakwa Gazlavay maja maaya aŋga kalah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\