2 Jaŋ 1

1Ara yah, ndaw-maraw da wuzlah bay-ray hay ŋga ndəhay ŋga Yesu ma wuzlala ɗerewel keɗe. Ya wuzlalakawa ŋgada kah, Dam-mama aɗaw masa Gazlavay ma wala leŋ ŋgada bəz akah hay, akwar masa yah ma wuɗkwar fara fara. Ara yah taava aɗaw ma wuɗkwar daada ba, ama ndəhay tabiya ma sərmara mey ŋga Gazlavay masa fara fara, a wuɗmakwar may. Ya wuɗmakwar na, 2maja mey fara fara ha aa daa mevel aləkwa. A da njey ta aləkwa ŋga sərmataw. 3Anja Gazlavay, Papa aləkwa, ta Yesu Kəriste, Bəzey ŋga Papa aləkwa ha, ŋga pəsmandakwar mey, ŋga sərfamandakwar dey-ceceh, ŋga njadamandakwar daa zazay, aləkwa masa ma təɓkwa mey masa fara fara, asaya, aləkwa masa ma wuɗkwa vaw da wuzlah aləkwa. 4Ya faa səmey ga maja ya nəka na, bəz akah hay siya fa səpmara mey masa fara fara anda Papa aləkwa ma ləvndakwar. 5Yaw, Dam-mama aɗaw, ehe wure keɗe, ya fa kaka ambahw, ya ləvka, wuɗkwa vaw da wuzlah aləkwa. Ya wuzlalaka keɗe na, ara mewey mawiya ba, ama ara mewey masa aləkwa ma sərkwa dəga aləkwa ma təɓkwa mey ŋga Yesu təlam. 6Gazlavay a ləvkwar, wuɗam vaw da wuzlah akwar. Keɗe ara mewey masa akwar ma cəndamara dəga akwar ma təɓmara mey ŋga Yesu təlam. 7Ndəhay ma mbərzlam hay ga daa wura daa wura da bəla keɗe daha. Yesu Kəriste ta tərey sem ŋga ndaw-magədaŋ na, ndəhay ma mbərzlam hay a ŋgene a təɓmara mey a ba. Ndəhay ma təɓmara ba ha na, ara ndəhay ma mbərzlam, ata masa-gəra hay ŋga Kəriste. 8Maja ŋgene, wam vaw fa ray akwar, amba kaa zəɗdamara mawurɓay ŋga sləra akwar ba. Anda keɗe, cek hay tabiya masa Gazlavay ma ɗiya maja akwar na, ka hətam la. 9Sərmara, mey masa Kəriste maa sərkadandakwara na, kwa waawa ma səpa mey a ta cəveɗ e ba, a pey mey mekele a dey a na, ndaw a macəmkaya ta Gazlavay daa ba. Ama ndaw ma səpa mey masa Kəriste maa sərkadandakwara na, ndaw a macəmkaya ta Gazlavay, Papa aləkwa, leŋ ta Bəzey aŋga. 10Ara maja ŋgene, ya fa ləvkwar, da ndaw a sawa fa akwar, a wuzkwar mey mekele wal da ray Kəriste na, ka da təɓmara ndaw a, a way akwar ba, kwa ka da camar har ba. 11Sləra maaya ba masa ndaw a ma ka na, ndaw ma car har na, anda a kamara cew e. 12Yaw, ya wuɗey ŋgaa guzlkwar da ray cek hay ga, ama ya wuɗey ŋga wuzlalakwara fa ɗerewel ba. Ya wulkey ŋga daw fa akwar, yah ta ray aɗaw, ya da njakwa cew e, ya kakwa maɗay, amba ya njakwa daa meesəmey masa fara fara. 13Bəza hay ŋga Dam-mamakw masa Gazlavay ma wala a camaka har.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\