2 Piyer 1

1Ara yah Simaŋw Piyer ma wuzlalakwara leeter keɗe, yah ndaw ma ka sləra ŋga Yesu Kəriste, asaya, yah ndaw aŋga meslərey. Leeter e keɗe ara ŋgada akwar ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu. Daa metəɓey mey a na, akwar ta hətam cek maaya la anda ala. Ya təɓkwa mey ŋga Yesu na, maja Yesu a vəley cəveɗ ŋgada kwa waawa ŋga ləhey, a weley ndaw ta weley ba. Yesu Kəriste na, ara Gazlavay, ndaw ma ləhdandakwar. 2Anja Gazlavay ŋga pəskwar mey, ŋga njadakwar daa zazay aŋga ma fəna ma fəna maja akwar ma sərmara Gazlavay ta Bay aləkwa Mahura Yesu maaya maaya cay. 3Gazlavay ta vəlndakwar cek hay cəpa la ta fa gədaŋ aŋga amba ya njakwa macəmkaya ta aŋga, ya kakwa cek fara fara anda aa ma wuɗey. Ara Gazlavay a ma wuzdandakwara ndaw masa ma zəlndakwar amba ya sərkwa gədaŋ aŋga fara fara, asaya, amba ya hətkwa maaya aŋga. 4Ara ta fa gədaŋ aŋga leŋ ta fa maaya aŋga ha, aŋga ma vəlndakwar cek hay maaya mahura masa aa ma ləvey a da vəldandakwara dəga zleezle heyey. Cek hay a na, maaya kalah, a fəna cek hay tabiya. A ka anda keɗe na, amba ta fa cek hay a keɗe na, ka ləham fa mewulkey maaya ba ma nəsa ndaw da bəla keɗe. Asaya, a ka anda keɗe amba ka təram ndəhay ta mevel maaya anda aŋga. 5Maja ŋgene, kam gədaŋ. Daa menjey akwar na, kam cek ta cəveɗ e maja akwar ma pamara Yesu Kəriste ŋga ndaw akwar fara fara. Da masa akwar fa kamara kəne na, kam gədaŋ saya ŋga sərey Gazlavay ta ŋga sərey cek masa aa ma wuɗey. 6Da akwar ma sərmara cek hay masa Gazlavay ma wuɗey la na, maaya, ka wam vaw fa ray akwar may. Da akwar ma wam vaw la fa ray akwar na, maaya, ka ɓəsmara banay hay tabiya may. Da akwar ma ɓəsmara banay hay tabiya la na, maaya, ka vəldamara ray akwar fara fara a Gazlavay anda aŋga ma wuɗey may. 7Da akwar fa vəldamara ray akwar fara fara a Gazlavay na, maaya, ka wuɗam vaw da wuzlah akwar anda məlmaŋ hay may. Da akwar fa wuɗam vaw da wuzlah akwar na, maaya, ka wuɗmata ndəhay mekele hay may. 8Da akwar fa kamata cek hay a keɗe ma fəna ma fəna na, ŋgene, ka təram ndəhay masa ta gədaŋ ma ka cek maaya la. Anda keɗe, ka sərmara Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste la ma fəna. 9Ama ndəhay ma kamata cek hay a keɗe ba na, a hətmar dey maaya maaya ba, ata anda wulaf hay. Ndəhay a ŋgene, Bay Gazlavay ta mbəkdatara mebərey ata masa zleezle sem na, a sərfadamara saba daw? 10Məlma aɗaw hay, Gazlavay ta zəlkwar sem, ta walakwar sem. Maja ŋgene, kam gədaŋ ma fəna saya amba ka njam maaya maaya anda Gazlavay ma zəlkwar, ta aa ma walakwar ŋgene. Da akwar fa kam cek hay anda ŋgene na, ka zlaŋgaɗam daa cəveɗ ŋga Gazlavay daa ba. 11Anda keɗe, Gazlavay a vəlkwar cəveɗ la ta meesəmey amba ka mbəzam aa mewey ŋga Yesu Kəriste ma da njey ŋga sərmataw. Yesu Kəriste na, Bay aləkwa Mahura, ndaw ma ləhdandakwar. 12Ara maja ŋgene, kwa ka sərmata cek hay a, asaya, kwa akwar fa təɓmara mey fara fara masa akwar maa sərkadamara cay maaya maaya na, ya fa sərfadakwara cek hay a cəŋga. 13Anda keɗe, daa masa yah daha ta dey da bəla keɗe na, maaya na, ya sərfadakwara cek hay a saya amba kaa zəɗdamara daa ray ba. 14Ya fa səra mamba cay ya məcey anda Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste ma wuzdiwa. 15Anda keɗe, ya kəɗey vaw la ta gədaŋ aɗaw cəpa amba kwa daa masa yah daa saba na, ka gwamara ŋga sərfadamara cek hay a mandaw mandaw. 16Ahaw, zleezle, ala ta kadamakwara mey da ray masawa ŋga Yesu Kəriste Bay aləkwa Mahura la, ndaw masa ta gədaŋ. Ya kadamakwara ha na, anda ndəhay ma kam mamba saw kəne ba, ama ala ta dey ala, ya ta hətmar gədaŋ aŋga la, gədaŋ a, aa mahura. 17Fara fara, Gazlavay Papaŋ ta həslar ray la, ta slərwa meweɗey la a ray a daa masa ɗay ŋga Gazlavay Mawaca-waca ma cənwa, ma ləvey: «Keɗe he, ara Bəzey aɗaw masa yah ma wuɗa kalah, ya faa səmey ga da ray a.» 18Daa masa ala bama ta ata Yesu a daa ray ŋga aŋgwa ŋga Gazlavay na, ɗay a ma cənwa da gazlavay da vaɗ la, ala ma cəndamara la ta sləmay ala. 19Ala ma cəndamara ɗay a ŋgene na, ta vəlndar gədaŋ la saya ŋga təɓey mey ŋga ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay ma kadamara zleezle. Maaya na, ka pam leŋgesl fa mey ata ha maja mey a na, aŋga anda petərla ma weɗey daa slam-ləvaŋ haa slam ma wurey, haa batay ma bawa. Fa dəɓa ha, ka da hətmatar cek hay tabiya maaya maaya. 20Ya fa ləvkwar, mey ŋga ndəhay ma təla mey daa ɗerewel ŋga Gazlavay zleezle na, kwa ndaw pal ma gwa ŋga wuzda ta gədaŋ aŋga daada na, daa ba. Keɗe ara mey mahura ŋga sərey teeseɗ ɗagay. 21Mey ŋga ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay daa ɗerewel e na, ara mewulkey ŋga ndaw-magədaŋ ba, ama ara Mesəfney ŋga Gazlavay ma vəltar gədaŋ ŋga wuzda mey ma sawa ta fa Gazlavay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\