2 Piyer 3

1Jam aɗaw hay, keɗe he ara leeter ŋga dey cew e masa yah ma wuzlalakwara. Daa leeter hay cewete keɗe na, ya fa sərfadakwara mey masa akwar ma sərmara cay amba ka wulkam maaya maaya da ray a. 2Ya wuɗey na, ka sərfadamara mey masa ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay zleezle ma wuzdamara. Asaya, sərfadamara mewey hay ŋga Bay aləkwa Mahura, ndaw ma ləhdandakwar. Aa guzlkwar ta mey ndəhay aŋga hay meslərey masa aŋga ma slərdata fa akwar ŋgaa sərkadamakwara. 3Teeseɗ na, ya wuɗey ka sərmara, masa gweegwe cay bəla a ndəvey na, ndəhay ma kam cek saw anda ata ma wuɗam a samawa la. A daa saŋgəram a ray akwar, 4a da ləvam: «Naa! Yesu a ləvey a vəhwa la, kaa aa dama dəɓa ama? Haa papaŋ ŋga papa aləkwa hay a məcam, ama ta vəhwa daa ba. Yaw, dəga ŋga mezley ŋga bəla haa wure keɗe kwa cek ta mbəɗey daa ba.» 5Ndəhay maa guzlam anda keɗe na, cek pal daha ta sərfadamara daa ba tesuɗe. Cek a na, ara Gazlavay ma ləma slam da vaɗ ta slam da hwayak dəga zleezle ta fa mey aŋga masa aŋga maa guzlda. A ləma slam da hwayak na, ta yam. A wunkata yam ta hwiyak wal wal. 6Asaya, Gazlavay a pasla bəla zleezle, a rəhda ta yam. A ka kəne na, ta fa mey aŋga meeguzley. 7Ara ta fa mey aŋga meeguzley a, slam da vaɗ ta slam da hwayak masa wure keɗe a njey haa pas masa Gazlavay ma da katar sariya ŋgada ndəhay ta mebərey ŋgaa zəɗdata. Ta pas a ŋgene, slam da vaɗ ta slam da hwayak a daa wurey ta awaw. 8Ama jam aɗaw hay, cek pal daha na, si ka sərfadamara. Sərmara, fa Bay Gazlavay na, ɗar pal anda mevey gabal, mevey gabal may anda ɗar pal. 9Ndəhay siya a wulkam cek masa Bay Gazlavay ma ləvey a ka la heyey na, a wusey vaw ŋga ka ba. Ara kəne ba. Aŋga fa səkwakwar ta dək-vaw maja a wuɗey kwa ndaw pal aa zəɗey ba. Ama a wuɗey na, kwa waawa a mbəɗda menjey aŋga, a mbəkda mekey mebərey. 10Pas masa Bay Mahura ma da vəhwa na, a da sawa dərfafay, anda ndaw-mayal. Ta pas a ŋgene, ndəhay a da cənam cek ma rəvey ta gədaŋ. Daa ŋgene, slam da vaɗ a da yeyihey. Awaw a da wawurta cek hay da gazlavay da vaɗ tabiya. Asaya, bəla ta cek hay da hwaɗ a cəpa a da yeyihey . 11Da cek hay a tabiya a daa zəɗam anda keɗe na, maaya menjey akwar a mbafar a Gazlavay. Si ka vəldamara ray akwar fara fara a Gazlavay anda aŋga ma wuɗey, ka səpmara Gazlavay a ta cəveɗ e. 12Akwar na, fa səkwmara pas masa Gazlavay ma da sawa ŋga kar sariya a bəla. Anda keɗe, kam cek ta gədaŋ akwar cəpa amba ɗar a, a wuswa fiyaw fiyaw. Ta pas a ŋgene, slam da vaɗ a da wewurey, aa yihey cəpa, awaw a da wawurta cek hay da gazlavay da vaɗ tabiya. 13Gazlavay ta ləvndakwar la a da vəlndakwar slam da vaɗ ta slam da hwayak mekele mawiya masa cek hay cəpa da hwaɗ a, a da key ta cəveɗ e. Keɗe he ara cek masa aləkwa ma səkwakwa. 14Ara maja ŋgene, jam aɗaw hay, ya fa ləvkwar, daa masa akwar fa səkwmara ɗar a ŋgene na, kam gədaŋ amba ka njam akwar ndəhay manjar mebərey, ndəhay maaya fa mey ŋga Gazlavay, asaya, amba ka njam daa zazay ta aŋga. 15Sərmara dəɓa taw, Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste na, fa səkwakwar ta dək-vaw, ta vəhwa fiyaw daa ba, maja a wuɗey ndəhay tabiya a mbəɗdamara menjey ata amba a ləham daa mebərey. Keɗe he ara cek masa məlma aləkwa Pawl, ndaw masa aləkwa ma wuɗkwa kalah, ma wuzlalakwara daa leeter aŋga hay. A wuzlalakwara na, ta leŋgesl masa Gazlavay ma vəldara. 16Daa leeter hay masa aa ma wuzlalata cəpa na, da aa faa guzley da ray mey a keɗe na, aa guzley letek kəne. Daa leeter aŋga hay a na, mey hay ta banay daha ŋga cəney. Anda keɗe, ndəhay marəzltakaya leŋ ndəhay ma səra cek maaya maaya ba na, a mbəɗdamara mey a wal, a wuzdamara ta cəveɗ e ba, anda ata ma wuzdamara mey hay mekele daa ɗerewel ŋga Gazlavay ta cəveɗ e ba may. Ara anda keɗe, ata ma handamawa mey a ray ata ŋgaa zəɗdata. 17Jam aɗaw hay, akwar na, ka sərmara, ala ma pamakwar leŋgesl cay da ray cek hay a. Da ray ŋgene, wam vaw fa ndəhay ma nəsa mey ŋga Gazlavay. Ka da vəlmatar cəveɗ ŋga batamakwar ba. Da daa ba na, a da zlaŋgaɗadamakwar daa cəveɗ masa akwar majaratakaya da hwaɗ a ŋgene . 18Ama səpmara Yesu Kəriste Bay aləkwa Mahura, ndaw ma ləhdandakwar, anda akwar ma kamara mandaw mandaw, amba a slərwa maaya aŋga a ray akwar ma fəna ma fəna, asaya, amba ka sərmara Yesu a ma fəna ma fəna. Anja ndəhay ŋga həlmamara dəga wure keɗe haa ŋga sərmataw. [Amen.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\