2 Tesalawnik hay 1

1Ara yah, Pawl, ma wuzlalakwara leeter keɗe. Ala ta ata Silas leŋ Timawte, ya camakwar har, akwar ndəhay daa Egəliz da Tesalawnik, akwar masa macəmkaya ta Gazlavay Papa aləkwa leŋ ta Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste. 2Anja Papa aləkwa, Bay Gazlavay, ta Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste ŋga pəsmakwar mey, asaya, ŋga njadamakwar daa zazay. 3Məlma ala hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu, si ya kamar suse a Gazlavay mandaw mandaw maja akwar. Ara cek maaya amba ya kamar suse anda keɗe, maja akwar fa təɓmara mey ŋga Yesu ma fəna ma fəna, asaya, maja akwar fa wuɗam vaw da wuzlah akwar ma fəna ma fəna. 4Maja ŋgene, da ala da wuzlah ndəhay mekele daa Egəliz hay ŋga Gazlavay na, ala faa guzlam da ray akwar ta meesəmey, maja kwa ndəhay fa sərdamakwar banay kwara kwara na, akwar fa ɓəsmara banay a, akwar fa təɓmara mey ŋga Yesu Kəriste cəŋga. 5Menjey akwar a ŋgene, fa wuzda Gazlavay na, ara ndaw ma da katar sariya a ndəhay təɗe fa sləra ata. Ahaw, ara maja menjey akwar a ŋgene, Gazlavay ma da tərdakwar ŋga ndəhay maaya ma da njam da wuzlah ndəhay masa aŋga fa wey da ray ata. Akwar fa ɓəsmara banay a na, maja. 6Fara fara, Gazlavay na, fa key cek ta cəveɗ e. Anda keɗe, Gazlavay a da sərdata banay ta ndəhay ma sərdamakwar banay may. 7Akwar ndəhay masa fa səram banay wure keɗe kaa na, Gazlavay a da məskadakwar vaw, ala may kəne. Gazlavay a da məskadandakwar vaw na, ta pas masa Bay aləkwa Mahura Yesu ma da pawa salay da vaɗ ta maslaŋ aŋga hay ma da wuzdamərwa gədaŋ aŋga. 8A da sawa na, ta awaw magəɗkaya, a da sərdata banay ta ndəhay ma sərmara Gazlavay ba leŋ ta ndəhay ma təɓmara Mey-maaya-mawiya da ray Bay aləkwa Mahura Yesu ba. 9A sərdata banay la, a daa zəɗdata ŋga sərmataw, a da njadata dəreŋ ta Bay aləkwa Mahura, asaya, dəreŋ ta slam aŋga menjey meweɗey. 10Cek hay a keɗe a da kam na, ta pas masa Bay aləkwa Mahura Yesu ma da vəhwa. A da vəhwa amba ndəhay aŋga hay, a həlmamara maja sləra aŋga, asaya, amba ndəhay tabiya masa ma təɓmara mey aŋga a həslmar ray. Akwar may, akwar da wuzlah ndəhay a ŋgene, maja akwar ma təɓmara mey masa ala ma wuzdamakwara. 11Ara maja ŋgene, ala ma dəram daŋgay mandaw mandaw a Gazlavay maja akwar. Ala faa cəfɗamara Gazlavay amba a tərdakwar ndəhay maaya təɗe ŋga hətey heter mendəvey ba masa aa ma zəlkwar maja. Ala faa cəfɗamara amba a jənkwar ŋga key cek hay maaya tabiya masa akwar ma wuɗam ŋga kamara, asaya, amba a jənkwar daa sləra masa akwar ma kamara maja akwar ma pamara ŋga ndaw akwar fara fara. Yaa cəfɗamara ŋga jənkwar na, ta gədaŋ aŋga. 12Da ray ŋgene, ndəhay a da həlmamara Bay aləkwa Mahura Yesu maja akwar. Asaya, Bay aləkwa Mahura Yesu a da həslkwar ray may. Cek aha a da key na, maja mepəsey-mey ŋga Gazlavay aləkwa ta Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste aa da ray akwar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\