2 Tesalawnik hay 2

1Məlma aɗaw hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu, ya wuɗey ŋgaa guzlkwar da ray pas masa Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste ma da vəhwa, asaya, da ray aləkwa ma da kuskwa fa mey aŋga. Ndəhay fa ləvam ɗar masa Bay Mahura ma da vəhwa heyey na, ta wuswa cay. Ama ya fa kakwar ambahw, ka da həɓam ray maja ba. Kwa ndəhay a ləvam ara Gazlavay ma wuzdatara mey da ray ɗar a, kwa ndəhay ta wuzam mey la da ray a, ka da təɓmara ba. Asaya, kwa ndaw a ləvey ta jaŋga la daa leeter masa ala ma wuzlalamara na, ka da təɓmara mey a ba, ka da zluram ba. 3Ka da vəlmar cəveɗ kwa ŋgada waawa ŋga batakwar ba səlak. Ɗar a fa da wuswa daa ba araŋ, si ndəhay ga ma mbəɗmar dəɓa la a Gazlavay ɗagay, asaya, si ndaw masa-həma a sawa la ɗagay, ndaw masa Gazlavay ma daa zəɗda aa awaw. 4Ndaw masa-həma ha, a da təkta ndəhay ŋga ney ray, kwa ŋgada Gazlavay, kwa ŋgada meeme cəpa. A da ləvey aŋga mahura da ray cek hay a tabiya. Anda keɗe, a da mbəzey aa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay amba a njey aa slam maaya daa way a, a da ləvey aŋga na, Gazlavay. 5Daa masa yah da wuzlah akwar heyey na, ya taa guzlkwar la da ray cek hay a, ba diya? Ka sərfadamara saba daw? 6Wure keɗe, cek fa təka ndaw masa-həma ha ŋga sawa. Ka sərmara cek ma təka ha. Ndaw aha fa da wuzwa vaw wure keɗe na, daa ba araŋ, si pas a ma wuswa. 7Fara fara, gədaŋ ŋga ndaw masa-həma ha na, fa həldata ndəhay ga ŋga kam cek hay malamba, ama gədaŋ a maɓadakaya. Ndaw manjakaya ŋga təka gədaŋ a na, daha. A da təka gədaŋ a haa ta pas masa aŋga manjakaya daa slam aŋga daa saba. 8Fa dəɓa ha, ndaw masa-həma heyey a da wuzwa vaw dəɓa. Ama daa masa Bay Mahura Yesu ma da vəhwa daa meweɗey aŋga na, a kəɗa la vagay ta memeɗ ma bawa da mey aŋga, aa zəɗda la kuɗap! ta gədaŋ aŋga. 9Masa Yesu ma vəhwa a bəla daa ba araŋ keɗe na, ndaw masa-həma ma da sawa heyey na, a sawa la, a da key sləra ta gədaŋ ŋga Sataŋ, bay-malula. A da key maazla hay mekele mekele, a da batata ndəhay ta fa maazla hay leŋ ta fa cek hay ma rəzla ndaw. 10A da sawa ŋga key cek hay malamba mekele mekele ŋga batata ndəhay ma daa zəɗam. A daa zəɗam na, maja ata ma təɓmara mey masa fara fara ba, asaya, maja ata ma rəsmara mey a. Anja da ta təɓmara mey masa fara fara ha la na, Gazlavay a ləhdata la. 11Yaw, a təɓmara mey masa fara fara ba, da ray ŋgene, Gazlavay a vəltar mewulkey maaya ba, amba a təɓam mey membərzley. 12Da ray ŋgene, ndəhay ma təɓmara mey masa fara fara ba, asaya, ma wuɗam ŋga key cek hay malamba kalah na, sariya ŋga Gazlavay a təɗdata la. 13Akwar, məlma ala hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu na, Bay aləkwa Mahura fa wuɗkwar kalah. Daa masa bəla ta ləmey daa ba araŋ na, Gazlavay ta walakwar sem ŋga ləhey daa mebərey. A ləhdakwar na, ta gədaŋ ŋga Mesəfney aŋga. Mesəfney a, a tərdakwar ŋga ndəhay ŋga Gazlavay ma kam cek ma mbafar a Gazlavay. A ləhdakwar maja akwar ma təɓmara mey masa fara fara. Da ray ŋgene, si ya kamar suse a Gazlavay mandaw mandaw maja akwar. 14Gazlavay a zəlkwar ŋga tərey ndəhay aŋga hay na, ta fa Mey-maaya-mawiya masa ala ma wuzdamakwara. A zəlkwar amba a həslkwar ray anda aŋga ma həslar ray a Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste. 15Da ray ŋgene, akwar məlma ala hay, mey masa ala ma wuzdamakwara kwa ta mey gway, kwa ta daa leeter na, pamara mey a aa leŋgesl akwar, təɓmara ma fəna ma fəna. 16Gazlavay, Papa aləkwa, a wuɗndakwar, aa fa dəkndakwar mevel mandaw mandaw, asaya, a ka amba ya pakwa leŋgesl a ray cek maaya masa aŋga ma da vəldandakwara. A dəkndakwar mevel na, ta fa maaya aŋga. Asaya, a ka amba ya pakwa leŋgesl a ray cek maaya ha na, ta fa maaya aŋga may. Anja Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste ta ray aŋga, leŋ Gazlavay Papa aləkwa 17ŋga dəkmakwar mevel, ŋga vəlmakwar gədaŋ amba ka kam cek hay mandaw mandaw tabiya masa maaya, asaya, amba kaa guzlam mey masa maaya mandaw mandaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\