2 Tesalawnik hay 3

1Məlma ala hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu, wure keɗe, ya wuɗam ŋgaa guzlmakwar da ray cek mekele. Yaa cəfɗamakwar ŋga dərey daŋgay maja ala, amba mey ŋga Bay Mahura Yesu a daw fa mey fa mey, kwa ndaw a gwa ŋga təka ba, asaya, amba ndəhay a təɓmara mey a, aa həmdamara anda akwar may. 2Dəram daŋgay maja ala saya, amba Gazlavay a jəɗndar fa ndəhay malamba hay, maja ndəhay ga fa təɓmara mey ŋga Gazlavay daa ba. 3Ya sərkwa Bay Mahura na, ara ndaw ma mbəkda ndaw aŋga ba. A da vəlkwar gədaŋ, asaya, a da jəɗkwar amba Sataŋ a zlaŋgaɗadakwar ba. 4Aləkwa macəmkaya ta Bay Mahura Yesu, anda keɗe, ya sərmara fara fara akwar fa kamara cek masa ala maa sərkadamakwara, asaya, ka da kamara mandaw mandaw. 5Anja Bay Mahura ŋga jənkwar amba ka sərmara Gazlavay fa wuɗkwar kalah, asaya, amba ka ɓəsmara banay anda Kəriste ma ɓəsa. 6Məlma ala hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu, yaa guzlmakwar ta mezəley ŋga Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste, ya ləvmakwar, ndəhay masa-mayaɗ hay masa daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu na, ka da cəmam ta ata ba. Masa-mayaɗ hay a na, a təɓmara cek masa ala maa sərkadamakwara ba. 7Akwar ta ray akwar, ka sərmara, maaya na, ka kam cek anda ala ma kamara. Daa masa ala da wuzlah akwar na, ala ta kam mayaɗ daa ba, 8ala maa cəfɗam cek mezəmey fa ndaw ŋga maaya daa ba. Sasəkar jak, ala ta kam sləra la ga, taa vaɗ, taa pas, amba ya njam fa har akwar ba. 9Daa masa ala fa wuzdamakwara mey ŋga Gazlavay na, ala ta cəveɗ ŋgaa cəfɗamakwar cek mezəmey, ama ala taa cəfɗamakwar daa ba. Ya kam sləra ta har ala na, amba yaa sərkadamakwar ŋga key sləra anda ala. 10Masa ala da wuzlah akwar heyey na, ya taa guzlmakwar la, ya ləvam: «Ndaw ma wuɗey ŋga key sləra ba na, ka da vəlmar cek mezəmey ba may.» 11Yaa guzlmakwar anda keɗe na, maja ya cəndamara a ləvam, ndəhay siya da wuzlah akwar ata masa-mayaɗ hay. A wuɗam ŋga kam sləra ba, ama a mbəzam aa mey hay ŋga ndəhay mekele masa mey ata da hwaɗ a daa ba. 12Səkway ŋga ndəhay anda ŋgene na, ala fa kətmata ta mezəley ŋga Bay Mahura Yesu Kəriste, ya ləvmatar: «Kam sləra ta cəveɗ e, amba ka zəmam cek ta fa mawurɓay akwar.» 13Akwar, məlma ala hay na, kam cek maaya ta cəveɗ e cəŋga, ka da gəram ba. 14Da ndaw da wuzlah akwar a təɓa mey masa ala ma wuzlalamara daa leeter keɗe ba na, wam vaw ta ndaw aha, ka da kam jam ta aŋga ba, amba hwaray a kar. 15Ama ndaw a na, ka da pamara ŋga masa-gəra akwar ba, ama sasəkar jak, kətmara anda məlmakw akwar cəŋga. 16Bay Mahura na, ara ndaw ma njadata ndəhay daa zazay. Anja aŋga, ta ray aŋga, ŋga njadakwar mandaw mandaw daa zazay, kwa daa cek hay wura wura tabiya. Anja Bay Mahura ŋga njey ta akwar, akwar tabiya. 17Ara yah, Pawl, ta har aɗaw, ma wuzlalakwara mecey-har a keɗe. Ya wuzlala mezəley aɗaw ta har aɗaw daa mendəvey ŋga leeter aɗaw hay tabiya anda keɗe amba ka sərmara ara yah ma wuzlala ta har aɗaw. 18Anja maaya ŋga Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste ŋga njey ta akwar ndav.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\