2 Timawte 1

1Ara yah, Pawl, ma wuzlalakawa leeter keɗe. Yah na, ndaw-meslərey ŋga Yesu Kəriste anda Gazlavay ma wuɗey. Gazlavay a slərdaya fa ndəhay amba ya wuzdatara mey da ray heter mendəvey ba masa Gazlavay ma ləvey a da vəldatara a ndəhay macəmkaya ta Yesu Kəriste heyey. 2Ya wuzlala leeter keɗe na, ŋgada kah, Timawte, bəz aɗaw masa yah ma wuɗa kalah. Anja Gazlavay, Papa aləkwa ta Yesu Kəriste, Bay aləkwa ŋga pəsmaka mey, ŋga sərfamaka dey-ceceh, asaya, ŋga njadamaka daa zazay. 3Ya fa sərfadaka mandaw mandaw taa vaɗ, taa pas daa medərey-daŋgay aɗaw. Ya fa kar suse a Gazlavay maja kah. Ya fa nar ray ta mevel maaya anda papaŋ ŋga papa ala hay ma namar ray zleezle. 4Masa kah ma təway heyey na, ya fa sərfada. Anda keɗe, matakwam akah fa kaya. Ya wuɗey ŋga hətka fa dey amba yaa səmey ga. 5Ya kar suse a Gazlavay maja ya fa sərfada, ka ta pa Yesu Kəriste la ŋga ndaw akah fara fara ta mevel pal, anda mamaŋ ŋga mamakw Lawis ta mamakw Enis ma pamara ŋga ndaw ata fara fara teeseɗ da ray akah. Ahaw, ya səra ka fa pa Yesu ŋga ndaw akah fara fara may. 6Da ray ŋgene, ya fa ləvka saya: key sləra ma fəna ma fəna ta gədaŋ masa Gazlavay ma vəldakawa daa masa yah ma paka har a ray heyey. 7Fara fara, Mesəfney masa Gazlavay ma vəldandakwara na, ara Mesəfney ŋga key sləra ta mandərzay daa dey ba. Mesəfney aŋga ha, a vəlndakwar gədaŋ, a jənndakwar ŋga wuɗey vaw, a pandakwar leŋgesl ŋga wey vaw. 8Da ray ŋgene, ka da key hwaray ŋga kedey mey da ray Bay aləkwa Mahura ba. Fara fara yah daa fərsəne maja aŋga. Anda keɗe, ka da key hwaray ŋga kedey mey da ray aɗaw ba may. Ama maja Mey-maaya-mawiya na, ɓəsa banay ta gədaŋ masa Gazlavay ma vəldakawa anda yah ma ɓəsa. 9Gazlavay ta ləhdandakwar la, ta zəlndakwar la amba ya tərkwa ŋga ndəhay aŋga hay. A ka anda keɗe na, maja cek hay maaya hay masa aləkwa ma kakwa ba, ama maja aa ma wuɗey ŋga pəsndakwar mey cəŋga. Daa masa bəla ta zlawa daa ba araŋ, Gazlavay a wuɗey ŋga pəsndakwar mey maja sləra masa Yesu Kəriste ma da ka. 10Wure keɗe, mepəsey-mey a ta wuswa cay, maja Yesu Kəriste, ndaw ma ləhdandakwar, ma sawa a bəla. Ara maja aŋga, gədaŋ ŋga meməcey daa saba, asaya, ara aŋga ma vəltar heter mendəvey ba a ndəhay ta fa Mey-maaya-mawiya. 11Yah na, Gazlavay ta paya la ŋga ndaw aŋga meslərey, amba ya wuzdatara Mey-maaya-mawiya keɗe a ndəhay, yaa sərkadata. 12Da ray ŋgene, ya fa sərey banay daa fərsəne keɗe. Ama hwaray fa kaya maja daa ba, maja ya səra ndaw masa yah ma pa ŋga ndaw aɗaw fara fara. Ya səra fara fara aŋga na, aa ta gədaŋ ŋga jəɗa Mey-maaya-mawiya masa aa ma mbəkdiwa a har aɗaw haa kasl pas masa aa ma da vəhwa. 13Da masa ka fa wuzey mey ŋga Gazlavay na, wuzey mey hay maaya fara fara letek ta mey hay masa yah ma wuzdatakawa maaya. Təɓa mey a amba ka hətey gədaŋ daa mey ŋga Yesu ma fəna ma fəna, wuɗta ndəhay maja kah macəmkaya ta Yesu Kəriste. 14Mey-maaya-mawiya masa Gazlavay ma mbəkdakawa a har akah keɗe na, ka da vəley cəveɗ a ndaw ŋga mbəɗda mey a wal ba. Ka da ka anda keɗe ta gədaŋ ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay masa aa daa mevel aləkwa. 15Ka səra, ndəhay tabiya ma təɓa mey ŋga Gazlavay daa hwayak ŋga Azi na, ta mbəkdamaya sem. Kwa ata Figel ta Hərmawzen may, ta mbəkdamaya sem. 16Ama Awnesifar na, ta pas laŋgar fa sawa ŋga vəlya gədaŋ. Anja Bay Gazlavay ŋga pəstar mey a ndəhay da way aŋga. Awnesifar na, kwa ta key hwaray ta ndəhay ŋga nəkyawa daa fərsəne na, daa ba. 17Ama, sasəkar jak, aŋga ma sawa aa berney ŋga Rawm feɗe na, ta’, a səpya ta dək-vaw haa aa ma hətya. 18Ka fa səra maaya maaya aŋga ta jənya la ga daa masa yah da Efez. Anja Bay Gazlavay ŋga sərfar dey-ceceh ta pas sariya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\