2 Timawte 2

1Bəz aɗaw, jerey maaya maaya amba Gazlavay a vəlka gədaŋ ma fəna ma fəna ta fa maaya aŋga masa aləkwa ma hətkwa fa Yesu Kəriste. 2Mey masa kah ma cənda fa yah zleezle masa yah ma wuzda fa mey ŋga ndəhay ga heyey na, wuzdatara a ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu ta mevel pal ma gwamara ŋgaa sərkadamatara a ndəhay mekele. 3Da banay a hətfaka maja Yesu Kəriste na, ɓəsa banay a anda kah na, sewje aŋga masa maaya. 4Da sewje masa maaya, aŋga daa vəram, a wuɗey amba bay aŋga aa həmda na, kwa a wulkey ta cek hay mekele ba, si ta vəram a gway. 5Wulkey may, da ray ndəhay ma kam kwakurɗa. Da ndaw ta ka ta cəveɗ e daa ba na, a gwa ŋga hətey cek maja aŋga ma fənta ndəhay mekele na, daa ba. 6Wulkey da ray ndaw mehəvey, fa sərey banay kalah. Anja maaya na, aŋga ma da zəma cek masa aŋga ma həva ha teeseɗ. 7Yaw, wulkey da ray mey aɗaw hay masa yah ma kadakawa keɗe. Anda keɗe, Bay aləkwa Mahura a vəlka leŋgesl la ŋga cənda mabara ŋga mey aɗaw hay a tabiya. 8Wulkey da ray Yesu Kəriste, səkway ŋga Bay Davit. Ta məcey la, ama ta sləkɗawa sem daa meməcey. Keɗe ara Mey-maaya-mawiya masa yah ma wuzdatara a ndəhay. 9Ara maja Mey-maaya-mawiya ha, wure keɗe ya fa sərey banay haa a jəwmaya ta calalaw aa fərsəne, anda yah ndaw-mayal ma sla ɗay ŋga ndaw. Ama mey ŋga Gazlavay na, majəwkaya daa ba. Ndəhay mekele fa wuzdamara cəŋga. 10Da ray ŋgene, ya fa ɓəsa banay tabiya ma sawa a ray aɗaw, amba ndəhay masa Gazlavay ma walata, a ləham ta fa Yesu Kəriste, a njam ta Gazlavay daa slam aŋga meweɗey ŋga sərmataw. 11Ehe, mey masa yah ma daa guzlda kaa na, ara mey masa fara fara: «Da aləkwa ta məckwa ta Yesu la na, ya sləkɗakurwa la ŋga njey ta dey ta aŋga may. 12Da aləkwa ta ɓəskwa banay a la na, ya da wakwa da ray cek hay bama ta aŋga may. Ama da aləkwa ta ləvkwa sem ya sərkwa ba na, aŋga may, a da ləvey a sərndakwar ba. 13Kwa da ya mbəkdakwa mey aŋga na, ama aŋga na, fa da mbəkda mey aŋga daa ba, maja a gwa ŋga nəsa ray aŋga ba.» 14Wurtar sləmay da ray mey keɗe a ndəhay. Kətata ta mezəley ŋga Gazlavay, amba a kam baazlam saw da ray mey hay ba. Fara fara, mekey baazlam saw na, ara cek ŋga tede, a nəsta ndəhay ma jəkam sləmay fa baazlam a. 15Kah na, key gədaŋ, amba Gazlavay aa səmey da ray akah. Ka sləra akah maaya anda ndaw ma key sləra ma par hwaray ba. Anda meləvey, wuzdatara mey masa fara fara a ndəhay ta cəveɗ e. 16Yaw, baazlam mehursley na, ka da ndəkwey a hwaɗ a ba, maja ara cek ma mbafar a Bay Gazlavay ba. Ndəhay ma kam baazlam anda ŋgene na, faa zəɗam daa cəveɗ ŋga Bay Gazlavay ma fəna ma fəna. 17Mey masa ata ma wuzdamara na, a bədhey anda mbəlek gurleŋ. Ata Himene ta Filet na, ata da wuzlah ndəhay ma kam baazlam a. 18Ta mbəkdamara mey masa fara fara sem, a mbərzlam, a ləvam Gazlavay ta sləkɗadatərwa ndəhay daa meməcey cay. Da ray ŋgene, ndəhay mekele hay, ta mbəkdamara cəveɗ ŋga Gazlavay sem maja mey ata ha. 19Ama mey masa Gazlavay ma kada na, aa fara fara, a mbəɗey ba. Mey a na, anda salay ŋga way masa ta gədaŋ. Ehe, mey mawuzlalakaya da ray a, a ləvey: «Bay Gazlavay a sərta ndəhay aŋga hay.» Mawuzlalakaya saya, a ləvey: «Kwa waawa ma zəla Gazlavay Bay aŋga na, si a mbəkda mekey cek hay maaya ba hay.» 20Da way ndaw mahura na, ka hətfey cek hay mezəmey cek na, taasa hay ŋga ɓərey maaya daada ba. Ama vəley hay ta gandaf hay daha may. Siya, ŋga zəmey cek ta pas gwagway. Siya, ŋga zəmey cek ta pas mabara. 21Yaw, da ndaw ta mbəkdata cek hay maaya ba tabiya sem na, aŋga anda taasa ŋga ɓərey maaya, aŋga mapakaya wal ŋgada Bay aŋga. Ndaw a na, aŋga maaya ŋga kar sləra ŋgada Bay aŋga. Aŋga maɗiykaya vaw ŋga kar sləra tabiya masa maaya. 22Yaw, hway dəreŋ ta cek hay maaya ba masa gula hay ma wuɗam ŋga kamara. Key cek ta cəveɗ e, təɓa mey ŋga Yesu ma fəna ma fəna, wuɗey ndaw. Njam ta zazay ta ndəhay ma dəram daŋgay a Bay aləkwa Mahura Yesu ta mevel maaya. 23Da ndəhay fa kam yawa saw na, ka da ndəkwey a hwaɗ a ba, maja ka səra mekey yawa saw na, a handawa mekəɗey-vaw. 24Ndaw ma ka sləra ŋga Gazlavay na, a key baazlam ba. Si a katar maaya ŋgada ndəhay tabiya, a tərey ndaw ma wuzey mey maaya, a ɓəsa cek ma key maaya ba tabiya fa mey aŋga. 25Ndəhay ma təɓmara mey aŋga ba na, si aa sərkadata ta dək-vaw. Da kaa təɗe Gazlavay a jənta la kwa, amba a mbəɗdamara mevel ata ŋga sərey cəveɗ masa maaya fara fara. 26Da ray ŋgene, a mbəɗdamara mewulkey ata maaya ba ŋgene, a ləham daa gadaŋ ŋga bay-malula masa ma kərzata amba a kamar cek anda aa ma wuɗey heyey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\