2 Timawte 3

1Səra maaya maaya, ta pas masa bəla gweegwe a ndəvey na, banay a sawa la a ray ndəhay, 2maja ndəhay a da wuɗam na, si ray ata hay gway. A da wuɗam dala kalah, a da zlapam, a da cəɗmara Gazlavay, fa da təɓmara mey ŋga papa ata hay ta mama ata hay daa saba, fa da kam suse a ndaw daa saba. Cek maaya ŋga Gazlavay na, a da rəsmara, 3fa da wuɗam ndəhay daa saba, kwa ndəhay da way ata hay na, fa da wuɗmata daa ba, fa da səram dey-ceceh fa ndəhay daa saba, a da kam mbaɗa fa ndəhay, fa da wam vaw fa ray ata daa saba, a da təram ndəhay masa-həma. Cek hay masa maaya na, fa da wuɗam daa ba, 4a daa dəɗam mey a ray ndəhay, a da kam cek hay saw, a da zlapam kalah. Fa da wuɗmara Gazlavay daa ba, ama a da kam na, si cek hay masa ma mbafatar gway. 5A da pamara ray ata anda ndəhay ŋga Gazlavay, ama a da rəsmara gədaŋ ŋga Gazlavay. Ama kah na, hway la ta ndəhay ŋgene. 6Kwa wure keɗe, ndəhay da wuzlah ata fa diyam a way ndəhay ŋgaa sərkadamata. A mbəzam anda ndəhay maaya, amba ŋgusay manjar leŋgesl a təɓmatara mey ata. Ŋgusay a ŋgene ta kam mebərey la ga. A wuɗam ŋga cəney mey hay mekele mekele masa ma mbafatar. 7Mandaw mandaw, a wuɗam ŋgaa sərkey cek, ama a gwamara ŋga sərmara mey masa fara fara ba səlak. 8Ndəhay ma səpmata way hay ŋgene, a wuɗam mey masa fara fara ba, anda ata Janes ta Jambəres zleezle ma təram masa-gəra ŋga Mawiz. Ndəhay ma səpmata way hay a na, mewulkey ata maaya ba, a pamara Gazlavay ŋga ndaw ata fara fara ba. 9Ama fa da gwamara ŋga diyam fa mey fa mey daa ba, maja mewulkey ata maaya ba ŋgene a wuzwa la a palah, anda mewulkey maaya ba ŋga ata Janes ta Jambəres ma wuzwa zleezle. 10Ama kah na, ka səra cek masa yah maa sərkadatara tabiya a ndəhay. Ka səra menjey aɗaw maaya maaya. Ka səra mewulkey aɗaw da ray cek hay masa yah ma da kata tabiya. Ka səra ya fa pa Gazlavay ŋga ndaw aɗaw fara fara. Ka səra yah ndaw meekweɗ-mey, ya fa wuɗey ndaw, yah malacakaya deŋ e da ray mey ŋga Gazlavay. 11Ka səra ndəhay ta sərdamaya banay la. Ka səra yah daa banay ga. Ka səra cek maaya ba masa ndəhay ma kamiwa daa hwayak ŋga Antiyaws ta daa hwayak ŋga Ikwaniyum, ta daa hwayak ŋga Listəra. Ahaw, ta sərdamaya banay la ga, ama mandaw mandaw Bay Gazlavay fa ləhdaya dasi har ata. 12Yaw, kwa waawa macəmkaya ta Yesu Kəriste, ma wuɗey ŋga səpa cəveɗ ŋga Gazlavay fara fara na, si a sərey banay dasi har ŋga ndəhay. 13Ama ndəhay maaya ba ta ndəhay ma mbərzlam na, menjey ata fa nəsey ta gədaŋ ta gədaŋ, fa fəcam ray ata, asaya, fa fəcmata ndəhay mekele hay may. 14Ama kah na, lecey deŋ e da ray mey hay masa ndəhay ŋga Gazlavay maa sərkadamakawa masa kah ma təɓa ta mevel pal. Lecey deŋ e da ray mey hay a maja ka sərta ndəhay maa sərkadamaka na, aa sərkadamaka ta cəveɗ e. 15Asaya, lecey deŋ e da ray mey hay a maja ka səra mey daa ɗerewel ŋga Gazlavay dəga kah daa bəzey. Mey hay a, a gwa a paka leŋgesl ŋga pey Yesu Kəriste ŋga ndaw akah fara fara, amba Gazlavay a ləhdaka. 16Mey tabiya mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay na, a sawa ta fa Mesəfney aŋga. A jənndakwar ŋga sərey cəveɗ masa fara fara. A kətndakwar da ray cek hay maaya ba. A wuzdandakwara cek masa aləkwa ma kakwa maaya ba amba ya mbəɗdakwa menjey aləkwa. Asaya, a pandakwar leŋgesl amba ya sərkwa ŋga key cek maaya ta cəveɗ e. 17Da ray ŋgene, ndaw ŋga Gazlavay a gwa ŋga key sləra tabiya masa maaya, maja vaw aŋga maɗiykaya ŋga ka sləra ha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\