2 Timawte 4

1Yesu Kəriste a vəhwa la ŋga zəma bay aŋga, ta ŋga katar sariya a ndəhay maməctakaya hay ta masa ta dey hay. Da ray ŋgene, ya fa ləvka saya fa mey ŋga Gazlavay, ta fa mey ŋga Yesu Kəriste, 2wuzdatara mey ŋga Gazlavay a ndəhay. Kwa fa wuɗam ŋga cəndamara, kwa fa wuɗam ŋga cəndamara daa ba na, wuzdatara mey a mandaw mandaw cəŋga. Da ndəhay fa kam cek maaya ba na, wuzdatara mebərey ata ha, patar leŋgesl. Vəltar gədaŋ amba a kam cek maaya. Sasərkadata ta mevel maaya. 3Ya ləvka anda keɗe maja pas a, a wuswa la, masa ndəhay ma da gəmam ŋga cəndamara mey ŋga ndəhay maa sərkadamatara mey masa fara fara saba. Ama a da səpam ŋga key cek maaya ba anda mevel ata ma wuɗey. A da kusam ndəhay mekele mekele ga ŋgaa sərkadamata. Ndəhay maa sərkadamata ha, a da wuzmatar na, cek hay masa ma mbafatar ŋga cəney. 4Fa da jəkam sləmay fa mey masa fara fara daa saba. A da jəkam sləmay si fa mamba hay saw. 5Ama kah na, jəɗa ray akah kwa daa meeme cəpa, ɓəsa banay, wuzdatara Mey-maaya-mawiya a ndəhay, ka sləra akah masa Bay Gazlavay ma vəldakawa haa mendəvey a. 6Yah na, anda cek ma vəley ŋgada Gazlavay, pas aɗaw ta wuswa cay, mamba ya da məcey. 7Ya ta ka sləra ŋga Yesu Kəriste la ta mevel aɗaw ndav anda ndaw ma key bay-gula daa wuɗay . Ya ta ndəvda sləra masa Gazlavay ma vəldiwa ŋga key sem anda ndaw ma key kwakurɗa maaya. Da ray mey hay masa aləkwa ma təɓkwa na, kwa ya ta mbəkey mey pal daa ba səlak. 8Wure keɗe, mawurɓay ŋga sləra aɗaw masa yah ma da hətar na, fa səkwya da vaɗ maja yah ma kar sləra ta cəveɗ e a Bay Mahura. Ara aŋga ma da katar sariya a ndəhay tabiya ta cəveɗ e. A da vəldiwa mawurɓay a ta pas masa aŋga ma da ka sariya. A da vəlda na, ŋgada yah taava aɗaw ba, ama a da vəlda ŋgada ndəhay tabiya masa ma səkwmara mavəhwa aŋga ta meesəmey. 9Wuswa vaw, sawa, hətfaya, 10maja Demas ta mbəkdaya sem. A wuɗey ŋga səpey cek hay masa da bəla keɗe kalah. Aŋga sem a Tesalawnik. Kəresens aŋga sem a Galati, Tit aŋga sem a Dalmati. 11Wure keɗe na, si ala ta Luk gway. Da ka fa sawa na, ŋgələrwa Mark a har maja a jənya la daa sləra. 12Ya ta slərda Tisik sem a Efez. 13Da masa ka fa sawa na, sawa ta daa berney ŋga Tərwas, təɓyawa zana aɗaw ŋga memeɗ da har Karpus. Latərwa ɗerewel hay a har saya. Ya wuɗey kalah na, ɗerewel masa ŋga ambal. 14Alekzandəre, ndaw-mbəzla, ta sərdaya banay la ga. Bay Gazlavay a sərda banay la təɗe fa sləra aŋga ha may. 15Wey vaw, ba na, a da sərdaka banay kəne may, maja aŋga masa-gəra aləkwa, a təɓa mey masa aləkwa ma wuzdakwa a ndəhay ba səlak. 16Ata ma handamaya ŋgeeme fa mey ŋga ndəhay ma ka sariya amba ya mbəɗda mey aɗaw na, kwa ndaw ta sawa ŋga jənya daa ba. Ndəhay tabiya ta mbəkdamaya sem. Anja Gazlavay ŋga mbəɗtar ray maja ba. 17Ama Bay Mahura na, aa ta yah, fa jənya. Ta vəlya gədaŋ la ŋga wuzda mey aŋga tabiya, amba ndəhay masa Jəwif hay ba ma samawa daa hwayak hay mekele mekele ga a cəndamara mey a. Asaya, Bay Mahura ta ləhdaya la da mey mabar. 18Ya səra Bay Mahura a ləhdaya la daa cek hay maaya ba tabiya, a jəɗya la amba ya daw aa slam masa aŋga ma wey da ray ndəhay da vaɗ. Anja ndəhay ŋga həlmamara Bay Mahura ŋga sərmataw! Amen. 19Catar har ŋgada ata Pəresil ta Akilas. Catar har a ndəhay da way Awnesifar may. 20Eraste, a lawa da Kwarinti. Tərawfim na, ya mbəkdərwa da Mile maja vaw fa car. 21Wuswa vaw, wuskwaa kiya ŋga memeɗ a da wuswa na, kah ma sawa cay. Ata Ebulus, Pudens, Linus, leŋ Kəlawdiya ta məlma aləkwa hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu mekele tabiya feɗe a camaka har. 22Anja Bay aləkwa Mahura ŋga njey ta kah. Anja maaya ŋga Gazlavay ŋga njey ta akwar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\