3 Jaŋ 1

1Ara yah, ndaw-maraw da wuzlah bay-ray hay ŋga ndəhay ŋga Yesu ma wuzlala ɗerewel keɗe. Ya wuzlala ŋgada kah, Gayus, jam aɗaw masa yah ma wuɗa fara fara. 2Jam aɗaw, ya səra menjey akah daa cəveɗ ŋga Gazlavay aŋga maaya. Ya wuɗey ka njey ta zazay, cek ŋga kaka ba. 3Ya taa səmey la ga ta pas masa məlma aləkwa hay ma samawa, maja ta kam sede la da ray kah, a ləvmaya, kah ndaw ma səpa cəveɗ ŋga Gazlavay fara fara, ka fa key cek mandaw mandaw anda mey masa fara fara ma ləvey. 4Yaw, cek maa səmdaya ma fəna na, ara yah ma cənda bəz aɗaw hay fa səpmara mey masa fara fara. 5Jam aɗaw, ka fa jənta məlma aləkwa hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu, kwa məlak hay may. Ŋgene ara cek ma wuzda kah ndaw ma key cek ta cəveɗ e. 6Məlmaŋ hay a ta kadamara la fa mey ŋga ndəhay daa mecəmey-ray feɗe, a ləvam kah ta wuɗta la kalah. Ya fa kaka ambahw amba ka jənta daa mepəkey ata. Ka da jənta ha na, anda Gazlavay ma wuɗey. 7Səra, ata na, ta mbəkdamata way ata hay sem, fa pəkam ŋga key sləra ŋgada Kəriste. Daa mepəkey ata ha na, cek da har ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu ba na, ta təɓam daa ba. 8Anda keɗe, aləkwa na, maaya ya jəntakwa ndəhay a, amba ya cəmkwa daa slam a ŋga wuzey mey masa fara fara. 9Ya ta wuzleley leeter mecəhe la a ndəhay daa mecəmey-ray akwar, ama Diyawtəref a wuɗey ŋga təɓa mey a ba, maja a wuɗey ŋga key bay-ray ŋga ndəhay tabiya. 10Da ray ŋgene, ta pas masa yah ma wusey la fa akwar na, ya kadakwara sləra hay maaya ba tabiya masa aŋga ma ka la. Anda meləvey, ya da kadakwara mey hay saw masa aŋga maa guzlda ta səleŋ masa aŋga ma ka da ray ala. Cek hay maaya ba masa aŋga ma ka na, ara keɗe daada ba. A gəmey ŋga təɓta məlma aləkwa hay masa məlak hay ma diyam a way aŋga ba. Asaya, a təkta ndəhay daa mecəmey-ray masa ma wuɗam ŋga təɓmata məlak hay a. A ɓəlta ndəhay ma təɓmata məlak hay a daa mecəmey-ray. 11Ama Demetəriyus na, ndəhay tabiya faa həmdamara. Menjey aŋga daa cəveɗ fara fara fa wuzdərwa, aŋga ndaw maaya. Kwa ala may, ya ləvam kəne da ray a. Yaw, ka səra mey masa ala maa guzldamara na, ara mey fara fara. Jam aɗaw, ndəhay ma kam cek hay maaya ba na, ka da key cek anda ata ba, ama key cek anda ndəhay ma kam cek maaya. Ndaw ma key cek maaya na, aŋga ndaw ŋga Gazlavay, ama ndaw ma key cek maaya ba na, a səra Gazlavay ba. 13Ya wuɗey ŋgaa guzlka da ray cek hay ga, ama ya wuɗey ŋga wuzlalakawa ta wuzleley ba. 14Ya fa wuɗey ŋga daw fa kah daa ɗar hay a keɗe. Anda keɗe, ya da njakwa cew e, ya kakwa maɗay. 15Anja Gazlavay ŋga njadaka daa zazay. Jam akah hay feɗe a camaka har. Catar har a jam aləkwa hay feteɗe pal pal tabiya may.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\