Sləra ŋga Ndəhay Meslərey 1

1Waa Teyewfil, Daa ɗerewel aɗaw ŋgeeme na, ya ta wuzlalaka mey da ray Yesu la. Daa ɗerewel e ya ta wuzlalatakawa cek hay tabiya masa Yesu ma kata la, leŋ mey masa aŋga maa sərkadatara a ndəhay, dəga ta pas masa aŋga ma zla sləra aŋga da bəla 2haa kasl pas masa Gazlavay ma la a vaɗ. Masa Yesu aŋga da bəla na, aŋga ta weley ndəhay aŋga hay meslərey la. Fa dəɓa ha, Yesu a, a məcey, ta’, a sləkɗawa daa meməcey, a wuztar vaw a ndəhay aŋga hay. Fa dəɓa ŋga masləkɗawa aŋga daa meməcey na, ɗar kwakwar məfaɗ, aŋga fa wuztar vaw maaya maaya ta fa cek hay mekele mekele, amba ndəhay meslərey a, a sərmara fara fara aŋga ta dey. Asaya, aa guzltar da ray mewey ŋga Gazlavay da ray ndəhay. A kətata da ray cek hay masa ata ma da kamara na, ta gədaŋ ma sawa ta fa Mesəfney ŋga Gazlavay. 4Ta pas laŋgar daha na, Yesu fa zəmam ɗaf daa slam a ta ndəhay aŋga hay meslərey. Ta’, a kətata, a ləvey: «Papay a ləvey a vəlkwar cek la. Ya ta kadakwara cay, ba diya? Njam daa berney ŋga Jeruzelem feɗe, səkwmara cek aha. 5Jaŋ a katar baptem a ndəhay na, ta yam, ama daa ɗar hay nekəɗey feɗe, ka hətam baptem la ta Mesəfney ŋga Gazlavay.» 6Ndəhay meslərey ŋga Yesu a makustakaya da cakay a, aa cəfɗamara, a ləvmar: «Bay Mahura, ka da ɗiya hwayak ŋga Israyel amba ka wey da ray a na, wure keɗe daw?» 7Yesu a mbəɗdatara, a ləvtar: «Akwar na, mey akwar da hwaɗ a me? Ara Papay ma pa pas a, ara aŋga pal ma wa ɗar a. 8Ama ta pas masa Mesəfney ŋga Gazlavay ma da pawa salay a ray akwar na, ka hətam gədaŋ la. Fa dəɓa ha, ka da kam sede da ray aɗaw. Ka da kam sede teeseɗ na, fa mey ŋga ndəhay da Jeruzelem, fa dəɓa ha, fa mey ŋga ndəhay da Jude ta fa mey ŋga ndəhay da Samari, leŋ fa mey ŋga ndəhay da bəla tabiya.» 9Fa dəɓa ha Yesu ma ndəvda mey hay keɗe la na, Gazlavay ta’, a la a vaɗ, ndəhay da cakay a fa nəkmara, mekwtene sərat! a sərta, a hətmar Yesu a saba. 10Ata fa nəkam dey a vaɗ aa slam masa Gazlavay ma la Yesu a cəŋga. Wure wure ŋgene, ndəhay cew daha malacatakaya da wuzlah ata, ta zana mabara fa vaw, 11a ləvmatar: «Akwar, ndəhay Galile hay, akwar malacatakaya, fa nəkam dey ŋgada vaɗ ŋgada vaɗ na, maja me? Yesu masa Bay Gazlavay ma la da wuzlah akwar a vaɗ keɗe na, a vəhwa la, anda akwar ma hətmar aŋga ma daw ŋgada vaɗ keɗe.» 12Fa dəɓa ha, ndəhay meslərey ŋga Yesu a bərŋgamawa daa Aŋgwa ŋga Awliviye. A vəhmawa a Jeruzelem, aŋgwa ha dəreŋ daa ba, a key kəlemeeter pal gway. 13Masa ata ma wusmawa la a Jeruzelem na, ta’, a təpam aa way da ray way, aa slam masa ata ma kusam mandaw mandaw da hwaɗ a. Ndəhay meslərey a na, ara Piyer, Jaŋ, Jak, Andəre, Fəlep, Tuma, Bartelemey, Matiye, Jak bəzey ŋga Alfe, Simaŋw, ndaw da wuzlah ndəhay ma wuɗam ŋga ləhdamata ndəhay ata hay dasi har ŋga masa-gəra ata hay, leŋ Jud bəzey ŋga Jak. 14Ata tabiya fa kusam mandaw mandaw ŋga dərey daŋgay a Gazlavay ta mevel pal. A kusam na, ta ŋgusay mekele mekele, ta Mari, mamaŋ ŋga Yesu, leŋ ta məlmaŋ ŋga Yesu hay. 15Daa ɗar hay a ŋgene, ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu makustakaya daa slam a, a key temere ta kwakwar cew. Ta’, Piyer a lecey a wuzlah ata, a ləvtar: 16«Məlma aɗaw hay, Juda aŋga zleezle na, da wuzlah aləkwa, aləkwa masa Yesu ma walandakwar amba ya kakwa sləra ŋgada Bay Gazlavay. Ama ara aŋga ma wuzdatara cəveɗ a ndəhay ŋga kərzey Yesu. Zleezle na, Bay Davit taa guzley la ta gədaŋ ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay da ray cek masa Juda ma da ka. Yaw, mey daa ɗerewel ŋga Gazlavay a ŋgene ta key la fara fara anda mawuzlalakaya.» 18Juda heyey, ta hətey dala la maja cek malamba masa aŋga ma ka ha. Ta dala ha na, a həɗkada ley. Da ley aŋga ha, a təɗey, hwaɗ pəcakw! a pəckwey, tanday zaɗ! a palah, pam! a məcey. 19Ndəhay da Jeruzelem tabiya ta cəndamara mey a la. Da ray ŋgene, a zəlmara ley a ta mey ata «Hakəldama,» anda meləvey, ley ŋga mambaz. 20Piyer a ləvey saya: «Mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Pəsam hay, a ləvey: “Anja way aŋga, ŋga tərey yideŋ, ndaw ŋga njey a hwaɗ a ba.” Yaw, mawuzlalakaya saya, a ləvey: “Si ndaw mekele a la sləra aŋga.” 21«Da ray ŋgene, maaya na, ndaw mekele a sawa asi aləkwa amba a key sede da ray masləkɗawa ŋga Bay Mahura Yesu. Si ya walakwa ndaw masa ala ma pəkam la bama ta ata Yesu aa wura aa wura. Ndaw masa aləkwa ma da walakwa na, si ndaw aha aŋga ta ala dəga ta pas masa Jaŋ-Baptis ma kar baptem a Yesu haa kasl pas masa Gazlavay ma la Yesu a da wuzlah aləkwa a vaɗ.» 23Fa dəɓa ha masa ata ma cəndamara mey ŋga Piyer la na, a lam ndəhay cew. Ara ata Jawzef, masa ndəhay ma zəlmara Barsabas, mehəlmey Justus, leŋ Matiyas. 24Ta’, a dəram daŋgay a Bay Gazlavay, a ləvam: «Bay Gazlavay, ka sərta mevel ŋga ndəhay tabiya, wuzndar ndaw pal dasi ndəhay cew keɗe masa kah ma wuɗey 25ŋga key ndaw-meslərey ŋga Yesu aa slam a ŋga Juda. Juda na, ta mbəkda sləra ha sem ŋga daw aa slam masa aŋga ma wuɗey.» 26Ta’, a wuzlalamata mezəley ata cewete ŋga weley ndaw pal dasi ata. Ma da bawa na, mezəley ŋga Matiyas. Da ray ŋgene, a pamara Matiyas a dey ndəhay meslərey kuraw a ray a pal heyey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\