Sləra ŋga Ndəhay Meslərey 2

1Masa pas ŋga gwagway ŋga Pantekwat ta wuswa cay, ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu tabiya makustakaya daa slam a. 2Wure wure ŋgene, a cəndamara cek ma kawa ta da vaɗ anda memeɗ maa bərey. Cek aha a rəhda way masa ata manjatakaya da hwaɗ a heyey. 3A hətam cek anda neneh hay ŋga awaw ma gəɗey. Neneh hay a, a wunkam, a njam a ray ata pal pal tabiya. 4Ata tabiya marəhtakaya ta Mesəfney ŋga Gazlavay. A zlamar meeguzley ta mey hay mekele mekele masa ata ma sərmara ba, anda Mesəfney a ma vəldatara ŋgaa guzley. 5Yaw, da Jeruzelem e na, Jəwif hay masa ma səpam cəveɗ ŋga Gazlavay ta mevel pal feteɗe daha. A samawa daa hwayak hay da bəla tabiya. 6Ata ma cəndamara cek maa bərey heyey la na, a kusmawa ga. Ata tabiya a rəzlam maja kwa waawa fa cənda mey aŋga fa ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu a, ata faa guzlam ta mey hay a. 7A rəzlam, a wulkam, aa cəfɗam vaw da wuzlah ata, a ləvam: «Ndəhay maa guzlam mey keɗe, ata tabiya ndəhay daa hwayak ŋga Galile, ba diya? 8Kaa kwa waawa fa cənda mey aŋga fa ndəhay a faa guzlam na, kwara? 9«Aləkwa feɗe na, ndəhay ma samawa daa hwayak ŋga Parte, daa hwayak ŋga Medi ta daa hwayak ŋga Elam, daa hwayak ŋga Mezapawtami, daa hwayak ŋga Jude, daa hwayak ŋga Kapadəwas, daa hwayak ŋga Paŋw, daa hwayak ŋga Azi, 10daa hwayak ŋga Fərizi, daa hwayak ŋga Pamfili, daa hwayak ŋga Ejip, leŋ daa hwayak ŋga Libi masa gweegwe ta berney ŋga Siren. Asaya, da wuzlah aləkwa na, ndəhay ma samawa da Rawm daha, 11ndəhay ma samawa da Kəret daha, ta ndəhay Arap hay daha may. Da wuzlah aləkwa, siya hay ara ndəhay daa səkway ŋga Jəwif hay, ta siya hay ma mbəzam ŋga səpey kwakwas ŋga Jəwif hay. Ama aləkwa tabiya, ya fa cəndakwa ata faa guzlam ta mey hay mekele mekele masa daa hwayak aləkwa da ray sləra mahura masa Gazlavay ma ka!» 12Anda keɗe na, ata tabiya a rəzlam, a sərmara ŋga key kwara ba, aa guzlam da wuzlah ata, a ləvam: «Cek aha keɗe a wuɗey ŋga ləvey kwara?» 13Ama ndəhay siya hay, aa saŋgəram a ray ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu kaa heyey, a ləvam: «Ata tabiya mawatakaya ta wuzam.» 14Da ray ŋgene, Piyer ta’, a lacam ta ndəhay meslərey kuraw a ray a pal heyey, aa guzley ta gədaŋ fa mey ŋga ndəhay makustakaya heyey, a ləvtar: «Akwar ndəhay Jəwif hay daa hwayak ŋga Jude, leŋ akwar ndəhay tabiya ma samawa daa hwayak hay mekele mekele a Jeruzelem, jəkam sləmay maaya maaya fa mey masa yah ma da wuzdakwara keɗe amba ka sərmara mabara ŋga mey a. 15Ndəhay keɗe fa wam anda akwar ma ləvam na, daa ba, maja aŋga kaa na, pas ŋgaa pərek, pas ma həla maaca ɗagay. 16Ama wure keɗe cek aha keɗe a key na, anda Jəwel, ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay zleezle, ma ləvey: 17“Gazlavay a ləvey, Ta pas masa bəla gweegwe cay a ndəvey na, ya vəltar Mesəfney aɗaw la a ndəhay tabiya. Da ray ŋgene, bəz akwar hay mezəle ta dam akwar hay, a təram la ŋga ndəhay ma təla mey aɗaw hay. Gula akwar hay na, ya da wuztar cek hay mawiya masa Yah ma da kata. Maraw hay da wuzlah akwar may, mesəfney a katar la amba ya wuztar cek hay. 18Ahaw, daa ɗar hay a ŋgene, ya vəltar Mesəfney aɗaw la a ndəhay ma ka sləra aɗaw hay, mezəle hay ta maŋgusa hay tabiya, a da təram ndəhay ma təla mey aɗaw hay. 19Ya key maazla hay la da gazlavay da vaɗ, ya key cek hay ma rəzla ndaw la da ray hwayak. Mambaz, ta awaw, leŋ kakas a bamawa la. 20Pas fa da weɗey daa saba, kiya a da mbəɗey magaza anda mambaz. Fa dəɓa ha, Bay Mahura a vəhwa la amba a key sariya da bəla. Ta pas a ŋgene, ndəhay a hətmar gədaŋ aŋga la, a da sərmara pas a ara pas mahura ma fəna siya hay. 21Anda keɗe, kwa waawa maa cəfɗa Bay Mahura ŋga ləhda na, Bay Mahura a ləhda la.”» 22Piyer a ləvey saya: «Akwar, Israyel hay, jəkfamaya sləmay fa mey aɗaw keɗe. Yesu ndaw Nezeret na, Gazlavay ta wuzdakwara la aŋga na, wa. Ka sərmara fara fara maja Gazlavay ta key maazla hay la mahura ma rəzla ndaw ta har aŋga da wuzlah akwar. Maazla hay a na, fa wuzdakwara gədaŋ ŋga Gazlavay aa ta Yesu a. 23Ndaw aha, Gazlavay ta vəlda la a har akwar anda aa ma wuɗey. Dəga zleezle Gazlavay ta səra cek masa akwar ma da kamara sem. Cek aha na, ara akwar ma vəldamara Yesu a har ndəhay ma səra Gazlavay ba, amba a kəɗmara vagay fa hwadam mazlaŋgalakaya heyey. Akwar ta kəɗmara la, 24ama Gazlavay ta sləkɗadərwa sem, a badərwa daa banay ŋga meməcey maja gədaŋ ŋga meməcey a gwa a ray a ba. 25Ehe, zleezle Bay Davit maa guzley da ray Yesu, a ləvey: “Ya fa hətar Bay Mahura mandaw mandaw fa mey aɗaw, aŋga manjakaya ta har-zəmay aɗaw amba ya zlurey ba. 26Da ray ŋgene, mevel aɗaw faa səmey, ya zley walay ta meesəmey. Kwa ya məcey la na, ya fa səkwa cek masa Gazlavay ma da kayawa, 27ya da njey ta zazay maja ya səra kah, Bay Gazlavay, ka mbəkda mesəfney aɗaw aa slam ŋga ndəhay maməctakaya daa ba, kwa ka fa da mbəkda vaw aɗaw, yah, ndaw ma ka sləra akah, ŋga zey daa cəvay daa ba may. 28Ka ta wuzdiwa cəveɗ ŋga hətey heter mendəvey ba la, Ya daa səmey ga, maja kah manjakaya ta yah.”» 29Piyer a ləvtar saya: «Məlma aɗaw hay Jəwif hay, ya gwa yaa guzlkwar mey masa fara fara da ray Davit e, Davit masa papaŋ ŋga papa aləkwa zleezle. Ya fa ləvkwar aŋga ta məcey sem, ta pəshamara sem aa cəvay. Cəvay aŋga ha, haa kasl tasana, aa daha feɗe. 30Aŋga na, ndaw ma təla mey ŋga Gazlavay, a səra Gazlavay ta jəwey mey la ta aŋga, a ləvar: “Fa dəɓa akah, ya da pey ndaw pal daa səkway akah ŋga key bay anda kah.” 31Da ray ŋgene, Davit a səra cek masa Gazlavay ma da ka ŋgada fa mey. A səra ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga ləhdata ndəhay na, Gazlavay a sləkɗadərwa la daa meməcey. Davit e, aa guzley da ray masləkɗawa ŋga Kəriste daa meməcey a, a ləvey Gazlavay ta mbəkda ndaw aha da wuzlah ndəhay maməctakaya daa ba, vaw aŋga ta zey daa cəvay daa ba. 32Yesu keɗe na, Gazlavay ta sləkɗadərwa sem daa meməcey, ala tabiya fa kam sede da ray a. 33Gazlavay ta la sem a vaɗ, a pa aa slam maaya a har-zəmay aŋga. Gazlavay Papaŋ, ta’, a vəlar Mesəfney aŋga masa aŋga ma ləvar a da vəldara. Ta’, Yesu a slərdandakwara Mesəfney a, a ray aləkwa. Ara Mesəfney a ma vəlndakwar gədaŋ ŋga key cek masa akwar ma hətmar ta masa akwar ma cəndamara wure keɗe. 34Ya sərkwa Davit ta ray aŋga ta təpey a vaɗ na, daa ba. Ama aa guzley da ray Kəriste zleezle, a ləvey: “Bay Gazlavay a ləvar a Bay aɗaw Mahura: Sawa, njey ta har-zəmay aɗaw 35haa kasl pas masa yah ma da pata masa-gəra akah hay asi salay akah.”» 36Piyer a ləvtar saya: «Si Israyel hay tabiya a sərmara fara fara, ndaw masa Gazlavay ma pa ŋga Bay Mahura ta ŋga ndaw masa ma da ləhdata ndəhay na, ara Yesu, ndaw masa akwar ma dərmara fa hwadam mazlaŋgalakaya heyey.» 37Ndəhay makustakaya heyey, a cəndamara mey a keɗe na, mevel a təɗtar ga. A ləvmar ŋgada Piyer ta ŋgada ndəhay meslərey siya hay: «Kaa ya da kam na, kwara, məlma ala hay?» 38Piyer a mbəɗdatara, a ləvtar: «Mbəɗdamara menjey akwar, səpmara Gazlavay ta mevel pal. Cacəfɗam baptem ta mezəley ŋga Yesu Kəriste, amba Gazlavay a mbəkdakwara mebərey akwar. Anda keɗe, Gazlavay a vəlkwar Mesəfney aŋga la. 39Gazlavay a ləvey, a vəldatara Mesəfney aŋga la a ndəhay. A ləvey a da vəldakwara ŋgada akwar, ŋgada bəz akwar hay, ta ŋgada ndəhay masa dəreŋ, ndəhay tabiya masa Gazlavay, Bay aləkwa, ma da zəlta.» 40Ta’, Piyer aa guzltar mey mekele mekele saya amba a təɓmara mey aŋga ŋga vəltar gədaŋ. A ləvtar: «Wuɗkam ta ndəhay malamba da bəla wure keɗe, amba Bay Gazlavay a ləhdakwar daa sariya ma da kərzata.» 41Ndəhay ga da wuzlah ndəhay a ŋgene, a təɓmara mey ŋga Piyer, ta’, a hətam baptem. Ta pas ŋgene, ndəhay a key gabal maakar ma samawa a dey ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu. 42Mandaw mandaw ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu fa jəkam sləmay fa meesərkedey ŋga ndəhay aŋga hay meslərey ta mevel pal, a njam macəmkaya pal anda məlmaŋ hay, fa wunam peŋ ŋga sərfedey meməcey ŋga Yesu, fa dəram daŋgay a Gazlavay daa slam a. 43Ndəhay meslərey hay a fa kam maazla hay mekele mekele ŋga wuzdərwa gədaŋ ŋga Bay Gazlavay aa ta ata. Ndəhay tabiya a rəzlam da ray maazla hay a, a namar ray a Bay Gazlavay maja. 44Ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu na, macəmkaya ɗay letek, a wunkamara zleley ata hay da wuzlah ata. 45Anda meləvey, a həɗkadamata ley ata hay ta cek ata hay, a wunkamara dala ha da wuzlah ata tabiya. Kwa waawa a hətey cek masa təɗe ŋga wusa. 46Mandaw mandaw fa kusam aa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay ta mevel pal. Da way ata hay na, a zəmam ɗaf daa slam a ta meesəmey, ta mevel maaya. 47Ata fa həlmamara Gazlavay. Ndəhay tabiya aa həmdamata. Mandaw mandaw Bay Mahura fa zəlwa ndəhay mekele mekele masa ma ləham sem daa mebərey ŋgadaa dey ata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\