Sləra ŋga Ndəhay Meslərey 21

1Masa ala ma mbəkdamatərwa bay-ray hay da Efez heyey cay na, ta’, ya diyam ta kwambiwal cer aa hwayak da wuzlah bəlay mezəley Kwas. Pepərek e, ya diyam ya wusam aa hwayak da wuzlah bəlay mekele mezəley Rawdes. Da feteɗe, ta’, ya diyam ta kwambiwal aa berney ŋga Patara. 2Da Patara ha, ya hətam kwambiwal mekele ma daw aa hwayak ŋga Fenisi, ta’, ya ndəkwam a hwaɗ a, ya diyam. 3Masa ala da wuzlah bəlay na, ya hətmar hwayak ŋga Sipəre ta har-gula, ama ya diyam na, ŋgadaa hwayak ŋga Siri. Ta’, kwambiwal a lecey da Tir daa hwayak ŋga Siri heyey, amba a padamata salay ta cek hay da hwaɗ a. 4Daa ŋgene ya pam salay, ya diyam, ya hətfam ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu feteɗe. Ta’, ya njam bama ta ata luma pal. Mesəfney ŋga Gazlavay a wuztar cek ma da kar a Pawl da Jeruzelem. Da ray ŋgene, ndəhay a, a ləvmar a Pawl na, a da daw a Jeruzelem e ba. 5Ama masa ala ma kam luma pal la ta ata na, ta’, ya sləkɗam, ya diyam a pəkey. Ata tabiya ta ŋgwas ata hay, ta bəz ata hay, a ləgdamandərwa daa berney a haa a palah. Ya wusam a mey-bəlay na, ta’, ya ragadam, ya dəram daŋgay a Gazlavay. 6Masa ala ma dəram daŋgay cay na, ta’, ya cam har pal pal da wuzlah ala tabiya, ya ndəkwam aa kwambiwal. Ata may, ta’, a vəham a way ata hay. 7Ya diyam ta kwambiwal da Tir aa berney ŋga Pətawlemayis. Feteɗe, ya pam salay. Ya camatar har a məlma ala hay daa mey ŋga Yesu, ya njam ɗar pal bama. 8Pepərek e, ta’, ya diyam, ya wusam aa berney ŋga Sezere. Feteɗe, ndaw ma wuzey mey da ray Yesu daha mezəley Fəlep. Aŋga na, ara ndaw pal da wuzlah ndəhay maasala masa ata ma walamata da Jeruzelem heyey. Ya diyam, ya njam da way aŋga. 9Dam aŋga hay məfaɗ, ta diyam a way zel daa ba araŋ, fa wuzam mey masa Gazlavay ma wuzdatara. 10Masa ya ta njam cay ɗar ga feteɗe na, ndaw ma təla mey daha mezəley Agabus a sawa da Jude aa berney a. 11Ta’, a wuswa fa ala, leŋ! a la senter ŋga Pawl, a jəwta salay aŋga hay ta har aŋga hay, a ləvey: «Ehe, Mesəfney ŋga Gazlavay a ləvey: “Jəwif hay daa hwayak ŋga Jeruzelem a da jəwmara ndaw ŋga senter keɗe anda yah ma jəwa har aɗaw ta salay aɗaw keɗe, a da vəldamara a har ndəhay Jəwif hay ba hay.”» 12Masa ala ma cəndamara mey a keɗe la na, ala ta ndəhay ŋga Yesu daa Sezere he, ya kamar ambahw a Pawl, a da daw a Jeruzelem e ba. 13Ama Pawl a mbəɗdandara, a ləvey: «Ka təwam na, maja me? Ka wuɗam ka pamaya mandərzay aa dey daw? Yah na, kwa a jəwmaya, kwa a kəɗmaya vagay da Jeruzelem e maja Bay Mahura Yesu na, cay.» 14Anda keɗe, ala ta gwamara ŋga mbəɗdamara mewulkey aŋga daa ba. Da ray ŋgene, mbak! ya mbəkdamara ŋga daw, ya ləvmar: «Bay Mahura Yesu ŋga key anda aa ma wuɗey.» 15Ya njam feteɗe ɗar nekəɗey saya, ta’, ya ɗiyam vaw, ya diyam a Jeruzelem. 16Ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu siya da Sezere, ta’, a ləgdamandar a way ndaw daha mezəley Mənasaŋw. Ara ndaw daa hwayak ŋga Sipəre ma təɓa mey ŋga Yesu dəga zleezle. Ya nam da way aŋga feteɗe. 17Masa ala ma wusam la a Jeruzelem na, məlmaŋ hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu a təɓmandar ta meesəmey. 18Pepərek e, ala ta ata Pawl, ta’, ya diyam a way Jak. Bay-ray hay tabiya ŋga mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu makustakaya feteɗe. 19Pawl, ta’, a catar har, a wuzdatara cek hay tabiya maaya maaya, cek hay masa Gazlavay ma kata da wuzlah ndəhay masa Jəwif hay ba hay ta fa sləra aŋga. 20Ndəhay a ma cəndamara mey a ŋgene na, ta’, a həlmamara Gazlavay. A ləvmar a Pawl: «Məlma ala, ka səra da wuzlah ndəhay Jəwif hay na, ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu, a key gabal weewe. Ata tabiya a wuɗam mey ŋga kwakwas ŋga Mawiz kalah cəŋga. 21Ndəhay a, a cəndamara ka fa wuztar mey a Jəwif hay tabiya masa daa hwayak mekele hay, ka ləvtar ŋga mbəkdamara kwakwas ŋga Mawiz. Asaya, ka fa ləvtar a da slamatara mandawal ŋga bəz ata hay ba, a da səpam kwakwas ŋga Jəwif hay saba. 22Fara fara, kah ma sawa feɗe kaa na, a cəndamara la. Ya da kakwa na, kwara? 23Maaya na, ka ka cek masa ala ma da ləvmaka keɗe. Nəka, ndəhay məfaɗ feɗe daha ta mbaɗamar la a Gazlavay. 24Pas masa ata ma da kam kwakwas a Gazlavay ŋga ndəvey membeɗey ata ha na, gweegwe a wuswa. A da kam kwakwas a Gazlavay amba a təram ndəhay mazləɓtakaya saba, fa dəɓa ha a həjmata ray ata hay . Maaya na, ka diyam bama, ka həɗkatar cek hay ŋga key kwakwas a ta dala akah. Anda keɗe, ndəhay tabiya a da sərmara mey hay masa ata ma cəndamara da ray akah na, ara membərzley. Asaya, a sərmara kah, ta ray akah, ka fa nar ray a kwakwas ŋga Mawiz a may. 25Ŋgada ndəhay masa Jəwif hay ba hay ma təɓa mey ŋga Yesu na, ala ta ɗiymara mey a cay, ya ta wuzlalamatar leeter la da ray a, ya ləvmatar, a da zəmam aslaw ŋga kuley ba, a da zəmam mambaz ba, a da zəmam aslaw metərɗey ta tərɗey ba, a da lam vaw saw ba.» 26Masa ata ma ləvmar anda keɗe la na, Pawl, ta’, a daw ta ndəhay məfaɗ heyey. Pepərek e, a kam kwakwas a Gazlavay amba a təram ndəhay mazləɓtakaya saba. Ata Pawl ta ndəhay məfaɗ heyey ta’, a mbəzam aa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay. A diyam fa ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay feteɗe, a ləvmatar: «Mendərey ɗar maasala amba ya təram ndəhay masa mazləɓtakaya saba. Masa ala ta təram ndəhay masa mazləɓtakaya ba cay na, ya vəhmawa la ŋga vəley cek a Gazlavay.» 27Mamba ɗar maasala heyey a ndəvey, Jəwif hay mekele ma samawa daa hwayak ŋga Azi a hətmar Pawl daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay. A həldamata ndəhay tabiya feteɗe ŋga kərzamara Pawl, ta’, a kərzamara. 28A wudam, a ləvam: «Ndəhay Israyel hay, jənmandar! Ehe, ndaw masa maa sərkadata ndəhay kwa daa wura daa wura ta mey maaya ba da ray ndəhay Israyel hay leŋ da ray kwakwas ŋga Mawiz, asaya, da ray Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay heyey na, a keɗe. Wure keɗe kwa ndəhay masa Jəwif hay ba hay na, ta ŋgəltərwa sem aa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay amba a zləɓmara way a!» 29A ləvam anda keɗe maja ata ma hətmatar ata Pawl ta Tərawfim, ndaw Efez, daa berney ŋga Jeruzelem. A wulkam Pawl ta mbəzda la aa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay. 30Mey a keɗe a cəney fa ndəhay tabiya da Jeruzelem na, a hwamawa da slala hay mekele mekele, a kusam aa way a. A kərzamara Pawl, a badamərwa aa ambaw. Ta’, a gərcamata mey-slam hay ŋga Way-mekey-kwakwas a fiyaw fiyaw. 31Masa ata fa da kəɗmara vagay na, bay-ray ŋga sewje hay ŋga Rawm a cənda ndəhay da Jeruzelem tabiya fa yam mey. 32Wure wure ŋgene, a həlwa sewje hay ta sewje mahura hay da ray sewje hay a, a hwamawa fa ndəhay makustakaya heyey. Masa ndəhay makustakaya ha ma hətmatar la na, ta’, a mbəkdamara Pawl, a kəɗmara saba. 33Bay-ray ŋga sewje hay heyey, ta’, a daw fa Pawl, a kərza, a ləvtar a sewje hay ŋga jəwmara ta calalaw cew. Ta’, aa cəfɗata ndəhay makustakaya, a ləvey: «Ara na, wa? A key na, me?» 34Ndəhay tabiya a ləvam mey wal wal. Bay a ta cənda mey a maaya maaya daa ba, maja ndəhay fa yam mey kalah. Da ray ŋgene, a ləvtar a sewje aŋga hay ŋga handamara Pawl aa way ŋga sewje hay. 35Masa ata ma wusam la fa slam metəpey ŋga mbəzey ŋgada way a na, sewje hay a lamara ta ley, maja ndəhay fa kam həma a ray a. 36Ndəhay ga fa diyam asiya, fa wudam, a ləvam: «Kəɗmara vagay! Kəɗmara vagay!» 37Masa ata fa da mbəzdamara Pawl aa way ŋga sewje hay heyey na, Pawl a ləvar a bay-ray ŋga sewje hay a: «Ka vəlya cəveɗ ŋgaa guzlka la daw?» Bay-ray ŋga sewje hay heyey aa cəfɗa, a ləvar: «Ka səra meeguzley mey Gərek daw? 38Kah na, ndaw Ejip ma həldata ndəhay ŋga kəɗey vaw daa ɗar hay a keɗe ba daw? Ara kah ma handatərwa ndəhay gabal məfaɗ a wuzlah-ley ŋga nəsa mewey ŋga Rawm heyey, ba diya?» 39Pawl a mbəɗdara, a ləvar: «Yah, ndaw Jəwif. Ya yawa da Tars daa hwayak ŋga Silisi, berney masa ndəhay ma zəldamara sləmay. Ambahw, vəlya cəveɗ, amba yaa guzltar a ndəhay keɗe.» 40Bay-ray ŋga sewje hay heyey, ta’, a vəlar cəveɗ. Pawl deŋ! a lecey aa slam metəpey ŋgada way heyey, ta’, a baŋgaɗa har amba ndəhay a sərmara fa wuɗey ŋgaa guzley. Ndəhay a cəpa, a njam teete, ta’, aa guzltar ta mey Hebəre.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\