Sləra ŋga Ndəhay Meslərey 9

1Daa ɗar hay a ŋgene, Sawl heyey fa sərdata banay ta ndəhay ma səpa cəveɗ ŋga Bay Mahura Yesu cəŋga. A ləvtar a da kəɗta vagay. Ta’, a daw fa ndaw mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay da Jeruzelem. 2Aa cəfɗa ndaw aha ŋga wuzlalar leeter hay amba a handatara a bay-ray hay daa way-mewuzey-mey hay ŋga Gazlavay daa berney ŋga Damas. A ka anda keɗe, amba da ta hətey ndəhay, kwa mezəle hay, kwa ŋgusay, masa ma səpa cəveɗ ŋga Yesu feteɗe la na, a kərzatərwa, a handatərwa a Jeruzelem. 3Aŋga fa daw daa cəveɗ ma daw a Damas a, gweegwe cay a wusey na, wure wure ŋgene, slam a waɗawa pəray! da gazlavay da vaɗ a ray a. 4Ta’, a təɗey a hwayak, a cəney ɗay ŋga ndaw ma zəla ta da vaɗ, a ləvar: «Sawl, Sawl, ka sərdaya banay anda keɗe na, maja me?» 5Sawl heyey aa cəfɗa, a ləvar: «Bay Mahura, kah na, wa?» Ɗay ŋga ndaw ma zəla heyey a mbəɗdara, a ləvar: «Ara yah, Yesu, ndaw masa kah ma sərda banay. 6Ama sləkɗey, daw a Damas ɗagay. Feteɗe, a wuzdamakawa cek masa kah ma da ka la.» 7Ndəhay masa ma diyam ta Sawl a, ata malacatakaya kwa ta gwamara ŋga wurey mey daa ba maja mandərzay fa katar kalah. Ata fa cəndamara ɗay ŋga ndaw maa guzley, ama ta hətmar ndaw aha daa ba. 8Sawl a lecey, a wura dey, ama a gwa ŋga hətar dey saba. Ta’, ndəhay a, a kərzamara fa har, a handamara a Damas. 9Ɗar maakar, a hətar dey ba, a zəmey cek ba, kwa a sey yam ba. 10Daa berney ŋga Damas a, ndaw ma səpa cəveɗ ŋga Yesu feteɗe daha mezəley Ananiyas. Bay Mahura a wuɗey ŋga wuzar cek masa aa ma da ka. Maja ŋgene a zəla, a ləvar: «Ananiyas!» Ananiyas a zlar mey: «Away, Bay Mahura, yah keɗe!» 11Bay Mahura a ləvar: «Sləkɗey, daw wure wure keɗe aa Cəveɗ Cər-cer, səpa way ŋga Juda. Feteɗe, cacəfɗa ndaw daha mezəley Sawl, ndaw daa berney ŋga Tars. Aŋga fa dərey daŋgay. 12Daa medərey-daŋgay a, cek a wuzar, a hətar ndaw mezəley Ananiyas, ma daw fa vəɗa ŋga par har a ray, amba dey aŋga a wurey, a hətar dey saya.» 13Ananiyas a mbəɗdara, a ləvar: «Bay Mahura, ndəhay ga taa guzlmaya la da ray ndaw aha. A ləvmaya aŋga ta sərdata banay la ga ta ndəhay akah hay da Jeruzelem. 14Aŋga ma sawa feɗe kaa na, ara bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay ma vəlmərwa cəveɗ ŋga kərzey ndəhay tabiya ma təɓa mey akah.» 15Ta’, Bay Mahura a ləvar a Ananiyas: «Sləkɗey, daw, maja ya ta wala ndaw aha sem amba a kaya sləra, a wuzdatara mey da ray aɗaw a ndəhay masa Jəwif hay ba hay, a bay ata hay, leŋ a ndəhay Israyel hay. 16Yah, ta ray aɗaw, ya da wuzdara banay masa aŋga ma da səra ga daa sləra ha maja yah.» 17Ananiyas, ta’, a sləkɗey, a daw. A ndəkwey a way heyey, a hətfar Sawl, ta’, a par har a ray, a ləvar: «Sawl, məlma aɗaw, Bay Mahura Yesu a slərdiwa fa akah. Ara aŋga ma wuzka vaw daa cəveɗ masa ka fa sawa feɗe. A slərdiwa amba ka hətar dey cəŋga, amba Bay Gazlavay a rəhdaka ta Mesəfney aŋga.» 18Wure ŋgene, cek hay anda meesəftey ŋga ewet a kəzlmawa daa dey ŋga Sawl a. Dey aŋga wur! a wurey. A sləkɗey, a kamar baptem. 19Fa dəɓa ha, ta’, a zəmey cek, a hətar gədaŋ aŋga saya. Sawl ta njawa la ɗar nekəɗey ta ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu da Damas. 20Wure wure ŋgene, ta’, a daw aa way-mewuzey-mey ŋga Gazlavay feteɗe, a wuztar mey a ndəhay, a ləvtar Yesu na, ara Bəzey ŋga Gazlavay. 21Ndəhay masa ma cəndamara mey aŋga tabiya a rəzlam, a ləvam: «Ndaw keɗe na, ara ndaw maa zəɗdata ndəhay ŋga Yesu da Jeruzelem heyey, ba diya? A sawa feɗe kaa na, ŋga kərzata amba a handata fa bay-ray hay ŋga ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay heyey, ba diya?» 22Ama fa ɗar a, fa ɗar a, Sawl fa wuzey mey maaya maaya ma fəna ma fəna, a ləvey Yesu na, ara ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga ləhdata ndəhay. Anda keɗe, Jəwif hay daa berney ŋga Damas a, a sərmara a da mbəɗdamara aa mey aŋga kwara saba. 23Fa dəɓa ha ɗar ga, Jəwif hay a slam yawa amba a kəɗmara Sawl a vagay. 24Jəwif hay a fa jəɗmara mey-mbew hay ŋga berney a taa vaɗ, taa pas, amba a kərzamara Sawl a, a kəɗmara vagay. Ama wewer masa ata ma kamara na, Sawl a, ta cənda sem. 25Da ray ŋgene, ta tavaɗ, gula aŋga hay, ta’, a səhwdamara a cakay mahwal ŋga Damas, a pamara aa cakarak, a təldamara ta laza taa maŋgalaw ŋga mahwal a kasl a hwayak a dey laŋgar ŋga berney a. 26Fa dəɓa ha, Sawl a vəhwa a Jeruzelem, a səpey cəveɗ ŋga cəmey ta ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu, ama ndəhay ŋga Yesu a, a zluram ta aŋga, a wulkam aŋga ta tərey ndaw ma təɓa mey ŋga Yesu fara fara daa ba. 27Ama Barnabas na, ta’, a ŋgəla, a handa fa ndəhay meslərey ŋga Yesu. A kadatara mey da ray Sawl ma hətar Bay Mahura daa cəveɗ ŋga Damas, ta mey masa Bay Mahura maa guzldara. A wuzdatara mey da ray Sawl a daa masa Sawl fa wuzda mey ŋga Yesu da Damas ta mandərzay daa dey daa ba. 28Dəga ta pas ŋgene, Sawl a njam ta ndəhay ŋga Yesu feteɗe. A pəkam ta ata da Jeruzelem. A wuzey mey da ray Bay Mahura Yesu a ndəhay ta mandərzay daa dey daa ba. 29Aa guzltar a Jəwif hay maa guzlam mey Gərek, a kam yawa ta ata. Ama ata na, a səpam cəveɗ ŋga kəɗmara vagay. 30Məlmaŋ hay daa mey ŋga Yesu a cəndamara Jəwif hay a fa wuɗam ŋga kəɗmara vagay na, a ŋgəlmara aa berney ŋga Sezere da mey-bəlay, ta’, a mbəzdamara aa kwambiwal ŋga daw aa berney ŋga Tars . 31Yaw, daa ŋgene, ndəhay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu daa hwayak ŋga Jude, daa hwayak ŋga Galile, leŋ daa hwayak ŋga Samari na, manjatakaya ta zazay. Fa ɗar a, fa ɗar a, fa hətam gədaŋ daa metəɓey-mey ŋga Yesu ma fəna ma fəna. Daa menjey ata na, fa namar ray a Gazlavay. Mesəfney ŋga Gazlavay aa ta ata. Maja ŋgene, mecəmey-ray hay a fa səkmawa a dey a, a dey a. 32Piyer fa pəkey kwa aa wura aa wura. Pas laŋgar daha a daw ŋga nəkwa ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu daa berney ŋga Lida. 33Daa berney a ŋgene, ndaw daha mezəley Ene, salay maahəlɓakaya. Aa manakaya mevey daaŋgafaɗ, a gwa a lecey ba. Piyer a hətar ndaw aha na, 34ta’, a ləvar: «Ene, Yesu Kəriste ta mbəldaka sem. Lecey, paɗa gegədeɗ akah ta har akah.» Wure ŋgene, ndaw aha a lecey. 35Ndəhay tabiya daa berney ŋga Lida ha ta ndəhay da Saraŋw, a hətmar ndaw aha, maja ŋgene, ta’, a təɓmara mey ŋga Bay Mahura Yesu. 36Daa berney ŋga Jawpe ŋgwas daha mezəley Tabita. Ara ŋgwas ma təɓa mey ŋga Yesu. A zəlmara ta mey Gərek «Dawurkas,» anda meləvey «meweney.» Aŋga mandaw mandaw fa key sləra maaya, fa jənta masa-viya hay. 37Ama vaw, ta’, a car, pam! a məcey. Masa aŋga ma məcey la na, ta’, a pərmara vagay a, a pamara aa way da ray way. 38Ndəhay ŋga Yesu da Jawpe a cəndamara na, Piyer aa da Lida feteɗe. Berney ŋga Lida ha gweegwe ta berney ŋga Jawpe. Ta’, a sləram ndəhay cew fa vəɗa, amba aa cəfɗamərwa, a ləvmar: «Ambahw, nakwa la fa ala fiyaw cey!» 39Masa Piyer ma cənda anda keɗe na, ta’, a diyam ta ndəhay kaa heyey a Jawpe, kwa ta zənam vaw daa ba. A wusam, a ŋgəlmara Piyer, a handamara aa way masa da vaɗ da ray way heyey. Ŋgusay fa yideŋ hay tabiya masa feteɗe, a ŋgəchamawa a cakay Piyer, fa təwam, a wuzdamara zana ata hay masa Tabita ma təftara daa masa aŋga ta dey. 40Fa dəɓa ha Piyer a badatərwa ndəhay tabiya aa ambaw, a regedey, a dərey daŋgay a Gazlavay. Ta’, a mbəɗey dey fa vagay a, a ləvar: «Tabita, sləkɗey.» Tabita a wura dey. Masa aŋga ma hətar Piyer na, ta’, a sləkɗey, a njey. 41Piyer a kərza fa har, a jəna ŋga lecey. Ta’, a zəltərwa ŋgusay fa yideŋ hay heyey leŋ ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu feteɗe, a wuzdatara Tabita heyey, a hətmar aŋga ta dey. 42Mey a, a wusey fa ndəhay daa berney ŋga Jawpe tabiya. Ndəhay ga a təɓmara mey ŋga Bay Mahura. 43Piyer ta njey la ga daa berney ŋga Jawpe da way ndaw ma kəfɗa ambal, mezəley Simaŋw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\