Kwalaws hay 2

1Yaw, ya wuɗey na, ka sərmara ya fa key gədaŋ maja akwar Kwalaws hay, maja ndəhay da Lawdise, leŋ maja ndəhay mekele masa ma sərmaya ba. 2Ya fa key gədaŋ, maja akwar tabiya na, amba ya vəlkwar gədaŋ ŋga təɓey mey ŋga Gazlavay ma fəna ma fəna, asaya amba ka wuɗam vaw da wuzlah akwar ta mevel pal. Ya fa key gədaŋ maja ya wuɗey ka sərmata cek hay masa Gazlavay ma wuzdatərwa da ray Kəriste, amba ka wulkam cew cew da ray cek hay a ba. Ya wuɗey ka sərmara maaya maaya anda keɗe na, amba Gazlavay a pəskwar mey ta mepəsey-mey mekele mekele tabiya. Anda keɗe, ka da sərmara mey maɓadakaya ŋga Gazlavay maaya maaya. Mey maɓadakaya ha na, ara Kəriste. 3Ara ta fa Kəriste he, ya gwakwa ŋga hətkwa leŋgesl, ya gwakwa ŋga sərkwa cek maaya masa maɓadatakaya da har aŋga. 4Yaa guzlkwar anda keɗe na, amba ndaw a batakwar ta mey hay ma mbəɗda leŋgesl ŋga ndaw ba. 5Kwa yah da wuzlah akwar daa ba na, ama mevel aɗaw aa ta akwar mandaw mandaw cəŋga. Ya faa səmey maja ya səra, akwar fa kam cek hay ta cəveɗ e, asaya, akwar fa pamara Kəriste ŋga ndaw akwar fara fara, akwar fa wulkam cew cew daa ba. 6Wure keɗe, akwar ta təɓmara Yesu Kəriste la amba a key Bay akwar Mahura. Anda keɗe, njam, kam cek anda aŋga ma wuɗey. 7Yaw, njam ta aŋga, anda wudez masa slaslalay a dəreŋ daa vəgeɗ. Təɓmara mey ŋga Yesu ma fəna ma fəna anda ata maa sərkadamakwara. Kamar suse a Gazlavay mandaw mandaw. 8Pam leŋgesl ta ndəhay maa guzlam saw maja a da batamakwar ta meesərkey ata hay. Meesərkey a, a sawa ta fa Kəriste ba, ama a sawa ta fa kwakwas hay masa ndəhay ma kamara leŋ ta fa cek hay mekele mekele masa ndəhay ma namatar ray da bəla keɗe. 9Si ka jəkam sləmay fa Kəriste gway, maja kwa daa masa aŋga ma njey da bəla na, a lawa Papaha Bay Gazlavay, mevel aŋga na, letek ta ŋga aŋga. 10Akwar macəmkaya ta Kəriste ŋgene na, ka hətam heter mawiya ma sawa ta fa aŋga la, heter e ŋgene a həckwar daa ba. Kəriste he aŋga mahura da ray ndəhay, aŋga mahura da ray kuley hay, aŋga mahura da ray maslaŋ hay ŋga Bay Gazlavay da vaɗ, aŋga mahura kwa da ray cek hay tabiya. 11Zleezle na, Gazlavay ta ləvtar la a Jəwif hay ŋga slam mandawal amba a wuzdamara fara fara ata ndəhay aŋga hay. Ama daa mecəmey akwar ta Kəriste na, Gazlavay ta kakwar cek mekele la anda mesley mandawal a. Cek aha na, ara membəɗey mevel akwar maaya ba ma həldakwar ŋga key mebərey. Gazlavay a ka ta fa har ŋga ndaw ba, ama ta fa Kəriste. 12Masa ata ma kamakwar baptem na, ta pas ŋgene ara anda akwar daa cəvay ta Yesu Kəriste daa slam a. Daa masa akwar fa bamawa daa yam ŋga baptem e na, aŋga anda akwar ta sləkɗamawa daa meməcey sem ta Kəriste he, maja ka sərmara Gazlavay aa ta gədaŋ ŋga sləkɗadatərwa ndəhay daa meməcey. Gazlavay ta wuzdərwa gədaŋ aŋga ha la ta pas masa aa ma sləkɗadərwa Kəriste daa meməcey. 13Zleezle na, akwar anda ndəhay maməctakaya maja akwar ta mebərey, asaya, maja akwar da wuzlah ndəhay ŋga Gazlavay ba, ka səpmara mewey ŋga Gazlavay ba. Ama wure keɗe, Gazlavay ta sləkɗadakurwa sem ta Kəriste amba a vəlkwar heter mawiya. Gazlavay ta mbəkdandakwara mebərey aləkwa hay sem cəpa. 14Zleezle na, aləkwa ta mebərey maja aləkwa ma zləɓkwa mewey ŋga Gazlavay. Ama Gazlavay ta mbəkdandakwara mebərey aləkwa ha sem. A mbəkdandakwara na, anda ndaw ma pəley dəvaz da ray ndaw mekele. A mbəkdandakwara ta fa Kəriste masa aa ma məcey fa hwadam mazlaŋgalakaya. 15Maja meməcey aŋga ha na, Gazlavay ta təɓa gədaŋ da har kuley hay ta da har madərlam hay ŋga bay-malula sem. Ta key bay-gula la da ray ata. Ta wuzda la fa mey ŋga ndəhay tabiya a fənta ta gədaŋ. 16Yaw, anda keɗe, ka da jəkam sləmay fa ndaw ma wuɗey ŋga həɓkwar ray ta mey ŋga kwakwas da ray cek mezəmey ta da ray cek mesey ba. Asaya, ka da jəkam sləmay fa ndaw ma həɓkwar ray da ray mekey gwagway ŋga Jəwif hay ba, kwa da ray mekey gwagway ŋga maslawa ŋga kiya ba, kwa da ray pas meməskey-vaw ba. 17Kwakwas hay a ŋgene na, ata anda meezeɗ ŋga cek fara fara ma da sawa. Cek aha fara fara na, ara Kəriste. 18Ndəhay mekele fa kam cek amba ndəhay a wulkam ata ndəhay meekweɗ-mey hay. Ata fa dəram daŋgay a maslaŋ hay ŋga Gazlavay. Mandaw mandaw ata fa zlapam, a ləvam Gazlavay fa wuztar cek. Da fa ləvmakwar akwar daa cəveɗ maaya ba na, ka da təɓmara ba! Ndəhay a ŋgene, ata fa zlapam ŋga tede, mewulkey ata na, ara mewulkey ŋga ndaw-magədaŋ. 19Ndəhay a ŋgene, ata macəmkaya ta Kəriste ba. Kəriste na, ara bay-ray ŋga ndəhay daa Egəliz. A wey da ray ndəhay daa Egəliz a anda ray ŋga ndaw ma wey da ray vaw tabiya. Ndəhay ma təɓmara mey aŋga na, ata anda vaw aŋga. Ndəhay macəmkaya ta aŋga na, fa hətam gədaŋ ta fa aŋga. Ata macəmkaya daa slam a na, anda vaw ŋga ndaw mazəvkaya ta dəmbazl hay. Ndəhay a, fa hətam gədaŋ ta fa Gazlavay ŋga təɓey mey aŋga ma fəna ma fəna, anda aŋga ma wuɗey. 20Ka sərmara, akwar maməctakaya ta Kəriste. Da ray ŋgene, gədaŋ ŋga cek hay mekele mekele masa ndəhay ma namatar ray da bəla keɗe fa da wam da ray akwar daa saba. Yaw, akwar fa njam, ka kam cek hay anda ndəhay ma sərmara Yesu ba na, maja me? Kwakwas ata hay fa ləvam: “Ka da lamara cek keɗe ba!”, “Ka daa cəkdamara cek keɗe ba!”, da daa ba, “Ka da wusmara cek keɗe ba!” Ka namatar ray a kwakwas ata hay a ŋgene na, maja me? 22Da ndəhay fa səpmara kwakwas hay a ŋgene na, kwakwas hay a, aa zəɗam la. Kwakwas hay a na, ara mey hay matəktakaya ta meesərkey masa ndəhay magədaŋ ma kamara. 23Fara fara, ndəhay a wulkam kwakwas hay a, ara cek maaya ma vəley leŋgesl, maja fa dəram daŋgay anda mevel ata ma wuɗey, fa nam ray, fa səram banay ta vaw ata hay. Da ray ŋgene, ndəhay a nəkmata kwakwas hay a anda cek maaya. Ama kwakwas hay a, a gwamara ŋga jənmara ndaw ba, maja a gwamara ŋga jənmara ndaw ŋga wey da ray leŋgesl aŋga ba, a gwamara a təkmara ndaw ŋga key cek malamba ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\