Kwalaws hay 3

1Ka sərmara Gazlavay ta sləkɗadandakurwa sem daa meməcey ta Kəriste daa slam a. Da ray ŋgene, pamara leŋgesl akwar a ray cek hay ŋga Gazlavay da vaɗ, daa slam masa Kəriste manjakaya da hwaɗ a, ta har-zəmay ŋga Gazlavay. 2Mandaw mandaw wulkam da ray cek hay ŋga Gazlavay da vaɗ a. Ka da wulkam da ray cek hay da bəla ba. 3Ka pamara leŋgesl akwar a ray cek hay da vaɗ a na, maja menjey akwar zleezle daa masa akwar ta sərmara Kəriste daa ba araŋ na, ta ndəvey sem, ama wure keɗe, menjey akwar mawiya aa maɓadakaya da har Kəriste maja akwar macəmkaya ta Gazlavay. 4Ta pas masa Kəriste, ndaw ma vəlkwar heter, ma da wuzwa vaw na, akwar may, ka da wuzmawa vaw ta aŋga daa meweɗey aŋga. 5Yaw, da ray ŋgene, mbəkdamara mekey cek hay maaya ba da bəla. Anda meləvey, mbəkdamara meley vaw saw, mewulkey ŋga key cek maaya ba ma nəsa ndaw, mesəpey ŋga key cek hay maaya ba ma ka hwaray, mesəpey ŋga key cek malamba, asaya, mekey dey fa cek ŋga ndəhay. Mekey dey fa cek ŋga ndəhay na, ara anda mepey cek aha, aa slam a ŋga Gazlavay. 6Keɗe na, ara cek hay maaya ba hay masa Gazlavay ma da cey mevel a ray ndəhay ma namar ray ba. 7Zleezle daa masa akwar fa kam cek hay malamba fa mey ŋga Gazlavay na, menjey akwar a, ta key la anda ŋga ata ha may. 8Ama wure keɗe, mbəkdamara mecey-mevel, mekey cek ŋga cey mevel a ndaw, mekey maagway, mecəɗey-vaw, meeguzley mey saw. Mbəkdamata cek hay keɗe tabiya. 9Asaya, ka da mbərzlam da wuzlah akwar ba, maja akwar ta mbəkdamara menjey akwar zleezle sem, asaya, maja akwar ta mbəkdamara sləra masa akwar ma kamara zleezle sem may. 10Akwar ndəhay mawiya. Gazlavay ta vəlndakwar menjey mawiya la, aa fa ɗiya menjey a mandaw mandaw amba a tərey anda ŋga aŋga, amba ka sərmara Gazlavay maaya maaya. 11Anda keɗe, cek ma wunkata ndəhay Jəwif hay ta səkway hay mekele daa saba, cek ma wunkata ndəhay maslatakaya mandawal ta ndəhay manda-slam mandawal na, daa saba. Kwa ndəhay marəzltakaya hay, kwa ndəhay ma səra cek ba, kwa beke hay, leŋ ndəhay masa beke hay ba na, ata letek fa mey ŋga Gazlavay. Ama cek mahura na, ara Kəriste. Aŋga daa mevel ŋga ndəhay aŋga hay tabiya. 12Gazlavay a walakwar, a tərdakwar ndəhay aŋga hay. Aŋga fa wuɗkwar. Da ray ŋgene, daa menjey akwar cəpa na, səram dey-ceceh fa ndəhay, njam ta mevel maaya, kam sləra ta meney ray, təram ndəhay meekweɗ-mey, ka da cam mevel saw saw ba. 13Ka da cam mevel da wuzlah akwar ba. Da ndaw ma kaka cek maaya ba la na, mbəkdara mebərey aŋga ha. Mbəkdamatara mebərey ŋga məlmakw akwar hay anda Bay aləkwa Mahura Yesu ma mbəkdandakwara mebərey aləkwa hay may. 14Cek mahura na, wuɗam vaw da wuzlah akwar, maja da akwar fa wuɗam vaw da wuzlah akwar na, ka da njam macəmkaya tabiya daa slam a ta mevel pal. 15Anja zazay ŋga Kəriste ŋga wa mevel akwar. Gazlavay a zəlkwar ŋga njey daa slam a na, amba ka hətam zazay aŋga ha ŋgene. Kamar suse mandaw mandaw. 16Pamara mey ŋga Kəriste aa mevel akwar maaya maaya. Sasərkam da wuzlah akwar ŋga njey maaya ta Gazlavay. Kətam vaw da wuzlah akwar ta leŋgesl fara fara. Zlamar walay ŋga Pəsam hay, zlamar walay ŋga həlma, asaya, zlamar walay hay masa Mesəfney aŋga ma kadakwara. Zlamar walay a Gazlavay ta mevel akwar cəpa, kamar suse. 17Daa cek hay cəpa masa akwar ma kamara ta mey hay cəpa masa akwar maa guzlam na, kamara ta mezəley ŋga Bay Mahura Yesu. Kamara ta mekey suse a Gazlavay, Papa aləkwa, maja Yesu. 18Akwar ŋgusay, namatar ray a zel akwar hay, maja meney ray na, ara cek maaya ma mbafar a Bay Mahura Yesu. 19Akwar zel hay may, wuɗmata ŋgwas akwar hay, ka da kam həma a ray ata ba. 20Akwar bəza hay, cənmatar mey a papakw akwar hay ta a mamakw akwar hay daa cek hay cəpa, maja mecəney-mey akwar a ŋgene na, a mbafar a Bay Mahura Yesu. 21Akwar papaŋ hay, ka da kam cek ŋga catar mevel a bəz akwar hay ba, maja har ata a da rəwey ŋga key cek maaya. 22Akwar beke hay, namatar ray a bay akwar hay da bəla keɗe daa cek hay tabiya. Ka namatar ray na, daa masa ata da cakay akwar ŋga mbafatar daada ba, ama namatar ray kwa da masa ata da cakay akwar daa ba may. Sasəkar jak, kamatar sləra ta mevel pal maja akwar fa namar ray a Bay aləkwa Mahura Yesu. 23Kwa sləra wura wura masa akwar ma kamara na, kamara ta mevel pal, kamara sləra ha anda ŋgada Bay aləkwa Mahura, ba na, anda ŋgada ndaw-magədaŋ ba. 24Ka sərmara Bay Mahura masa akwar ma kamar sləra na, ara Kəriste. Ara Bay Mahura ha ma da pəlkwara mawurɓay ŋga sləra akwar a, a da vəldakwara cek masa aa ma ɓada da vaɗ ŋgada ndəhay aŋga hay. 25Ama ndəhay ma kam maagway na, Gazlavay a pəltara la anda sləra masa ata ma kamara. Gazlavay na, a weley ndaw ta weley ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\