Kwalaws hay 4

1Akwar bay hay, kamatar cek a beke akwar hay ta cəveɗ e. Sərfadamara Bay akwar da vaɗ daha may. 2Mandaw mandaw dərmar daŋgay a Gazlavay. Mayaɗ a da kakwar daa medərey-daŋgay akwar ba, asaya, kamar suse. 3Daa medərey-daŋgay akwar, sərfadamandar may, cacəfɗamara Gazlavay ŋga ɗiyndara cəveɗ maaya ŋga wuzey mey aŋga amba yaa sərkadamatara mey maɓadakaya da ray Kəriste a ndəhay. Ka sərmara, wure keɗe yah daa fərsəne na, maja mey a. 4Dəram daŋgay a Gazlavay ŋga jənya daa mewuzey mey a, amba yaa guzltar a ndəhay na, a cəndamara mey a maaya maaya, anda Gazlavay ma ləvya ŋga ka sləra ha. 5Wam vaw maaya maaya fa menjey akwar da wuzlah ndəhay ma təɓmara mey ŋga Yesu Kəriste ba. Mandaw mandaw da masa akwar ta hətam har la na, jənmata ndəhay a ŋga sərmara mey ŋga Kəriste may. 6Da masa akwar faa guzlam na, gwaguzlam mey hay maaya masa ndəhay ma wuɗam ŋga jəkey sləmay fa vəɗa. Anda keɗe, da ndaw aa cəfɗakwar da ray Yesu na, ka sərmara mey masa akwar ma da mbəɗdamara. 7Tisik, masa məlma aləkwa daa cəveɗ ŋga Yesu Kəriste, ndaw masa yah ma wuɗa kalah, aŋga fa key sləra ŋga Bay Mahura Yesu ta mevel pal. Ala cew ala ndəhay ma ka sləra ŋga Bay Mahura ha. Tisik e na, a kadakwara cek hay cəpa la da ray aɗaw. 8Maja ŋgene, ya fa slərdakwara amba ka sərmara menjey ala feɗe, asaya, amba a vəlkwar gədaŋ. 9Ya fa slərdata ta Awnezim, məlma aləkwa mawuɗkaya daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu. Aŋga na, ara ndaw ma səpa cəveɗ ŋga Yesu Kəriste ta mevel pal. Ara ndaw ma sawa fa akwar. Ata cewete, a kadamakwara mey da ray cek hay feɗe la cəpa. 10Aristarke, masa aŋga wure keɗe daa fərsəne ta yah, fa cakwar har. Mark, ndaw daa səkway ŋga Barnabas, fa cakwar har may. Ara ndaw masa yah maa guzlkwar da ray a heyey. Yaw, da masa ta wusey la fa akwar na, təɓmara maaya maaya. 11Jesəwe, masa ata ma zəlmara Justus, fa cakwar har may. Ndəhay maakar a keɗe, ara Jəwif hay ma təɓmara mey ŋga Yesu masa ma jənmaya daa sləra amba ndəhay a təɓmara Gazlavay ŋga bay ata. A vəlmaya gədaŋ ga. Wure keɗe, Jəwif hay mekele fa jənmaya feɗe na, daa ba, si ara ndəhay maakar a keɗe, ma jənmaya gway. 12Epafəras, ndaw akwar, fa cakwar har may. Aŋga ndaw ma ka sləra ŋga Yesu Kəriste fara fara. Mandaw mandaw fa dərey daŋgay a Gazlavay ta mevel pal maja akwar. Fa dərey daŋgay amba ka mbəkdamara metəɓey mey ŋga Yesu ba, ka təram ndəhay maŋgaratakaya daa mey ŋga Gazlavay, asaya, amba ka sərmara maaya maaya cek masa ma mbafar a Gazlavay. 13Fara fara ya fa səra Epafəras aha fa sərey banay daa sləra maja akwar, asaya, maja ndəhay ŋga Yesu da Lawdise ta ndəhay da Hirapawlis. 14Luk, dakwter masa ala ma wuɗmara kalah, leŋ Demas fa camakwar har may. 15Camatar har a ndəhay ŋga Yesu da Lawdise, asaya, camar har a Nimfa, leŋ a ndəhay ŋga Yesu ma kusam da way aŋga. 16Masa akwar ma jaŋgamara leeter masa yah ma wuzlalakwara keɗe la na, slərdamatara a ndəhay daa Egəliz da Lawdise amba a jaŋgamara may. Ndəhay daa Egəliz da Lawdise ŋga slərdamakwara leeter masa yah ma wuzlalatara amba ka jaŋgamara may. 17Ləvmar a Arkip ŋga pey leŋgesl fa sləra masa Bay Mahura Yesu ma vəldara, ŋga key gədaŋ amba a ndəvda. 18Ara yah, Pawl, ta har aɗaw, ma wuzlalakwara mecey-har a keɗe. Sərfadamara yah na, yah daa fərsəne. Anja maaya ŋga Gazlavay ŋga njey ta akwar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\