Efez hay 1

1Ara yah, Pawl, ma wuzlalakwara leeter keɗe, yah ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga key ndaw-meslərey ŋga Yesu Kəriste. Leeter keɗe ara ŋgada akwar, ndəhay ŋga Gazlavay daa berney ŋga Efez, akwar macəmkaya ta Yesu Kəriste, asaya, akwar ma təɓmara mey aŋga ta mevel pal. 2Anja Papa aləkwa, Bay Gazlavay, ta Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste ŋga pəsmakwar mey, asaya ŋga njadamakwar daa zazay. 3Həlmakwa Gazlavay, Papaŋ ŋga Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste. Mepəsey-mey aŋga kwa wura wura ma sawa ta da vaɗ, aa da ray aləkwa. Ya hətkwa mepəsey-mey a na, maja aləkwa macəmkaya ta Kəriste. 4Sərfadamara, dəga Gazlavay ta ləma bəla daa ba araŋ na, ta walandakwar sem ŋga cəmey ta Kəriste, amba ya tərkwa ndəhay maaya fa mey aŋga, ndəhay masa ta mebərey ba. Gazlavay a wuɗndakwar kalah, 5maja ŋgene, ta walandakwar sem dəga zleezle ŋga tərey bəz aŋga hay ta fa Yesu Kəriste. Gazlavay a ka kəne na, maja ta mbafar la, a wuɗey ŋga ka kəne. 6Da ray ŋgene, həlmakwa Gazlavay maja aa ma wuɗndakwar kalah. A wuzdərwa mewuɗey-vaw a na, ta fa sləra masa Bəzey aŋga mawuɗkaya kalah ma ka ŋgada aləkwa. 7Maja aləkwa macəmkaya ta Kəriste na, Gazlavay ta ləhdandakurwa sem dasi har ŋga bay-malula, asaya, ta mbəkdandakwara mebərey sem ta fa mambaz ŋga Yesu ma mbəɗwa daa meməcey aŋga. Anda keɗe, Gazlavay a wuzdandakwara mesərey dey-ceceh aŋga ta mewuɗey-vaw aŋga ha na, aa ga kalah ŋgada aləkwa. 8Ta kandakwar maaya la ga kalah, ta vəlndakwar leŋgesl maaya la, 9ta wuzdandakwara cek masa maɓadakaya dəga zleezle sem, anda meləvey, cek masa aa ma wuɗey ŋga ka ta fa Kəriste. 10Ta pas masa ɗar a ta wuswa cay na, a da ndəvda cek masa aa ma wuɗey ŋga ka ha. Cek masa aa ma wuɗey ŋga ka ha na, ara ŋga cəmtar ray a cek hay da gazlavay da vaɗ ta cek hay da bəla tabiya asi har ŋga Bay pal, Kəriste. 11Gazlavay ta wuɗey sem amba cek hay tabiya a kam maaya maaya anda aŋga ma wuɗey ŋga ka. Ta wuɗey sem dəga zleezle ŋga walandar ala Jəwif hay wal amba ya təram ndəhay aŋga hay macəmkaya ta Kəriste. 12Da ray ŋgene, ala ndəhay masa ŋgeeme ma pamara Kəriste ŋga ndaw ala fara fara na, ala fa həlmamara Bay Gazlavay maja maaya aŋga kalah. 13Akwar ndəhay masa Jəwif hay ba hay may, akwar ta cəndamara Mey-maaya-mawiya la. Ara mey maaya fara fara ma ləhdakwar maja akwar ma pamara Kəriste ŋga ndaw akwar fara fara. Maja ŋgene, Gazlavay ta vəlkwar Mesəfney aŋga la a ray akwar anda aa ma ləvey zleezle a da vəldatara a ndəhay aŋga hay. Mesəfney a na, ara anda cek matəhkaya fa daŋgay ŋga sərey akwar na, ndəhay aŋga hay. 14Maja aləkwa ma hətkwa Mesəfney ŋga Gazlavay na, ya sərkwa fara fara Gazlavay a da vəldandakwara cek hay maaya tabiya masa aŋga ma ləvey a da vəldatara a ndəhay aŋga hay heyey. Ya da hətkwa cek hay a na, daa masa aləkwa ta ləhkwa cay daa cek hay maaya ba da bəla keɗe . Anda keɗe, həlmakwa Bay Gazlavay maja aa ta gədaŋ. 15Anda keɗe, dəga yah ma cənda akwar fa təɓmara mey ŋga Bay aləkwa Mahura Yesu, ta akwar fa wuɗmata ndəhay ŋga Gazlavay cəpa na, 16ya fa key suse a Gazlavay maja akwar mandaw mandaw. Daa masa ya fa dərey daŋgay a Gazlavay na, ya fa sərfadakwar. 17Ya fa dərey daŋgay a Gazlavay ŋga Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste. Gazlavay a, ara Papaŋ ta gədaŋ. Yaa cəfɗa amba a vəlkwar leŋgesl, a wuzdakwara ray aŋga amba ka sərmara maaya maaya. 18Asaya, ya faa cəfɗa Gazlavay amba a pa meweɗey aŋga aa mevel akwar, amba ka sərmara cek hay maaya kalah masa aa ma da vəldakwara. Da ray ŋgene, cek hay maaya kalah ha na, akwar fa səkwmara maja ka sərmara ka hətam la fara fara. Ka hətam la fara fara, maja Gazlavay a zəlkwar ŋga tərey bəz aŋga hay. Ya faa cəfɗa saya amba ka sərmara mepəsey-mey aŋga masa maaya ara mey ba, masa aa ma ɗiya amba a vəldatara a ndəhay aŋga hay. 19Asaya, ya faa cəfɗa Gazlavay amba ka sərmara gədaŋ aŋga ma jənndakwar, aləkwa ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu. Gədaŋ aŋga ha na, a fənta gədaŋ hay ŋga cek hay tabiya. 20Ara gədaŋ masa ma sləkɗadərwa Kəriste daa meməcey. Ara gədaŋ a saya ma təpda Kəriste he a vaɗ ŋga njey aa slam maaya ta har-zəmay ŋga Gazlavay. 21Feteɗe, Kəriste he fa wey da ray mesəfney hay maaya ta maaya ba hay tabiya masa ma wam da ray cek hay tabiya da vaɗ ta da bəla. Gədaŋ ŋga Yesu na, a fənta gədaŋ ŋga bay hay tabiya ma wam wure keɗe da bəla ta ŋga bay hay tabiya ma da wam ŋgada fa mey. 22Ahaw, Gazlavay ta pata cek hay tabiya sem asi har ŋga Kəriste. Asaya a pa Kəriste ŋga bay-ray ŋga mecəmey-ray ŋga ndəhay aŋga hay. 23Yaw, mecəmey-ray ŋga ndəhay aŋga hay na, ara anda vaw aŋga. Kəriste fa wuzwa vaw a ndəhay tabiya da bəla. A wuzwa vaw na, ta fa mecəmey-ray ŋga ndəhay aŋga hay a. Ara aŋga ma vəltar heter a cek hay tabiya kwa daa wura daa wura cəpa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\