Efez hay 2

1Zleezle masa akwar ta təɓmara mey ŋga Kəriste daa ba araŋ na, akwar anda ndəhay maməctakaya, maja akwar ta mebərey, akwar fa kam cek hay malamba. 2Daa ŋgene, menjey akwar na, maaya ba, anda ndəhay da bəla keɗe ma sərmara Gazlavay ba. Akwar fa təɓmara mey ŋga Sataŋ, bay-malula, ma wey da ray mesəfney maaya ba hay ma pəkam daa memeɗ da bəla. Bay-malula ha na, aŋga fa wata ndəhay ma rəsmara mey ŋga Gazlavay haa wure keɗe. 3Daa masa aləkwa ma təɓkwa mey ŋga Kəriste daa ba araŋ na, aləkwa kəne may, maja daa ŋgene na, ya kakwa cek hay maaya ba tabiya anda mevel aləkwa ma wuɗey. Aləkwa fa kakwa cek hay tabiya anda leŋgesl aləkwa ta vaw aləkwa ma wuɗey. Maja cek hay maaya ba hay a na, Gazlavay a da cey mevel ga a ray aləkwa anda aa ma cey mevel a ray ndəhay siya may. 4Ama Gazlavay na, ara ndaw ma sərey dey-ceceh fa ndaw. Ta wuɗndakwar la ga kalah. 5Da ray ŋgene, kwa daa masa aləkwa anda ndəhay maməctakaya maja mebərey aləkwa na, Gazlavay ta cəmndakwar la ta Kəriste, ta vəlndakwar heter mawiya la. Sərfadamara, ara ta fa maaya ŋga Gazlavay a, akwar ma ləham daa mebərey. 6Gazlavay ta sləkɗadandakurwa sem daa meməcey daa slam a ta Yesu Kəriste na, maja aləkwa macəmkaya ta Kəriste he. Asaya, ta njadandakwar sem daa slam a ta aŋga da gazlavay a vaɗ ŋga wey da ray cek hay tabiya. 7A wuzdərwa maaya aŋga ŋgada aləkwa ta fa Yesu Kəriste anda keɗe na, amba a wuzdatara a ndəhay ŋgada fa mey, mesərey dey-ceceh aŋga ta mewuɗey-vaw aŋga ha na, aŋga ga kalah. 8Yaw, ara ta fa maaya aŋga ha Gazlavay ma ləhdakwar daa mebərey maja akwar ma təɓmara mey ŋga Yesu. Akwar ma ləham a na, ara ta gədaŋ akwar ba, ama ara Gazlavay ma vəldakwara gədaŋ ŋga ləhey a. 9Gazlavay ma ləhdakwar na, ara maja sləra akwar maaya masa akwar ma kamara ba. Anda keɗe, ka da zlapam maja ba. 10Yaw, ara Gazlavay ma ka amba ya cəmkwa ta Yesu Kəriste. Da ray ŋgene, Gazlavay ta vəlndakwar heter mawiya la amba ya kakwa sləra hay masa maaya kalah. Sləra hay masa maaya hay a na, Gazlavay ta ɗiyndakwara cay amba ya kakwa. 11Da ray ŋgene, wulkam, zleezle akwar na, kwara? Akwar ta yamawa daa səkway ŋga Jəwif hay daa ba. Jəwif hay a, a zəlmakwar na, ndəhay manda-sla mandawal hay. Ata na, a ləvam ata ndəhay maslatakaya mandawal. Ama mesley mandawal na, ara cek masa ndəhay ma kamara fa vaw ata hay gway. 12Ahaw, daa ŋgene na, akwar dəreŋ ta Kəriste, ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga ləhdata ndəhay. Akwar na, ndəhay daa səkway ŋga Israyel hay ba, akwar məlak hay. Akwar daa mejəwey-mey ŋga Gazlavay ta Israyel hay daa ba. Daa mejəwey-mey a, Gazlavay a ləvtar a da njey ta ata ŋga mandaw mandaw. Akwar manjatakaya da bəla, Gazlavay aa ta akwar daa ba, ka njam na, ŋga ray akwar gway. 13Ama akwar masa dəreŋ ta Gazlavay heyey na, wure keɗe, akwar macəmkaya ta Yesu Kəriste. Gazlavay ta ŋgəchadakurwa la a cakay a, ta fa mambaz ŋga Kəriste ma mbəɗwa daa meməcey aŋga. 14Fara fara, ara Kəriste ta ray aŋga ma handərwa zazay a wuzlah aləkwa. A handərwa zazay a daa masa aŋga ma cəmtar ɗay a ndəhay Jəwif hay ta ndəhay Jəwif hay ba hay, ŋga key səkway pal. Zleezle na, ndəhay Jəwif hay ta ndəhay Jəwif hay ba hay a ŋgəlam vaw ba. Meŋgəley-vaw ata ba ŋgene na, ta tərey sem anda zleŋger da wuzlah ata ma wunkata. Anda keɗe, ta fa meməcey ŋga Yesu na, zleŋger e, ta pəlhey sem. 15Kwakwas ŋga Mawiz na, mewey hay ga da hwaɗ a daha. Ama Kəriste ta ŋgəchada kwakwas a sem ta cakay, amba a cəmtar ɗay ŋga ndəhay Jəwif hay ta ndəhay Jəwif hay ba hay ŋga tərey səkway pal macəmkaya ta aŋga. Ara maja ŋgene, zazay daha da wuzlah səkway hay cew e. 16Ta fa meməcey aŋga fa hwadam mazlaŋgalakaya na, Kəriste ta vavəsa meŋgəley-vaw ba da wuzlah səkway hay cew keɗe heyey sem ŋga tərey səkway pal. Anda keɗe, ta fa meməcey aŋga ha na, ta cəmtar ɗay cay ta Gazlavay. 17Kəriste a sawa na, ŋga wuzey Mey-maaya-mawiya ma handawa zazay ŋgada akwar Jəwif hay ba hay ma sərmara Gazlavay ba zleezle, ta ŋgada ala Jəwif hay masa ma sərmara Gazlavay. 18Yaw, ara ta fa Kəriste he aləkwa cəpa ma hətkwa cəveɗ ŋga daw a cakay Gazlavay, Papaŋ, ta fa gədaŋ ŋga Mesəfney aŋga pal. 19Anda keɗe, akwar ndəhay masa Jəwif hay ba hay na, akwar məlak hay saba, akwar maslah hay saba. Ama wure keɗe na, akwar səkway pal ta ndəhay ŋga Gazlavay, akwar ndəhay daa vəgeɗ ŋga way pal ta ndəhay ŋga Gazlavay. 20Akwar na, anda aŋgwa hay ma ɗəzla way. Salay ŋga way a na, ara ndəhay meslərey ŋga Yesu ta ndəhay ma təla mey ŋga Gazlavay. Yesu Kəriste ta ray aŋga na, ara aŋgwa mahura ma vəlar gədaŋ a way a. 21Ara ta fa Yesu Kəriste he, way a ma njey maaya maaya ta gədaŋ, a səkey, a key mahura amba way a, a tərey way ŋga Bay Gazlavay. 22Maja akwar macəmkaya ta Kəriste na, Kəriste he ta cəmkwar la ta ndəhay aŋga hay mekele amba akwar may, ka təram anda way a. Ara way masa Gazlavay ma njey da hwaɗ a ta fa Mesəfney aŋga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\