Efez hay 5

1Wure keɗe, akwar na, bəza hay ŋga Gazlavay mawuɗtakaya. Da ray ŋgene, kam cek maaya anda Gazlavay ma ka. 2Daa menjey akwar tabiya na, wuɗam vaw da wuzlah akwar anda Kəriste ma wuɗndakwar. Ta vəlda ray aŋga la ŋga məcey maja aləkwa, anda gənaw masa ndəhay ma hərmara zleezle ŋga vəley a Gazlavay. Anda keɗe, a mbafar a Gazlavay anda cek mezey maaya. 3Akwar na, ndəhay ŋga Gazlavay. Da ray ŋgene, da wuzlah akwar na, aŋga maaya ba ŋga ley vaw saw da palah, ta ŋga key cek hay ma ka hwaray, leŋ ŋga key dey fa cek ŋga ndaw. Səkway ŋga cek hay anda ŋgene na, kwa ŋga cəney da wuzlah akwar ba səlak. 4Ka daa guzlam mey hay saw ba, asaya, ka daa guzlam mey hay ma ka hwaray ba. Mey hay anda ŋgene na, maaya ba. Maaya na, ka kam suse a Gazlavay. 5Sərmara maaya maaya, ndəhay ma lam vaw saw da palah, ta ndəhay ma kam cek hay ma ka hwaray na, fa da mbəzam aa slam masa Kəriste ta Gazlavay fa wam da vaɗ na, daa ba. Fa da hətam cek hay maaya masa Gazlavay ma da vəldatara a ndəhay aŋga hay na, daa ba. Asaya, ndəhay ma kam dey fa cek ŋga ndaw na, fa da mbəzam aa slam aha daa ba may, maja da fa kam dey fa cek ŋga ndaw na, a ragadamar a cek aha aa slam a ŋga Gazlavay. 6Ara maja cek hay malamba hay ŋgene, Gazlavay ma da cey mevel a ray ndəhay ma namar ray ba. Da ray ŋgene, ka da vəlmatar cəveɗ a ndəhay ŋga batamakwar ta mey hay saw ba. 7Kwa ka da cəmam ta ndəhay anda ŋgene ba səlak. 8Zleezle na, akwar daa ləvaŋ. Ama wure keɗe na, akwar daa slam-meweɗey maja akwar macəmkaya ta Bay Mahura. Anda keɗe, kam cek anda ndəhay ma njam daa slam-meweɗey, 9maja ndəhay ma njam daa slam-meweɗey na, a kam cek maaya, a kam cek ta cəveɗ e, a mbərzlam ba. 10Səpam ŋga key cek masa ma mbafar a Gazlavay. 11Ka da kam cek hay malamba anda ndəhay daa ləvaŋ ma kamara ba. Cek hay masa ata ma kamara ŋgene na, ara cek ŋga tede. Ama wuzdamara cek masa ata ma kamara maaya ba ha ŋgene. 12Fara fara, kwa ŋgaa guzley da ray cek hay masa ata ma kamara ta meɓey a ŋgene na, a key hwaray. 13Ama da cek malamba maɓadakaya ta wuzwa sem a palah na, ndəhay a hətmar maaya maaya, a sərmara ara cek malamba. 14Anda meləvey, daa slam-meweɗey na, cek malamba a hətey maaya maaya. Ara maja ŋgene mey daha fa ləvey: «Kah, ndaw masa manakaya, Sləkɗey daa ɗar. Kah, ndaw masa maməckaya, Sləkɗawa daa meməcey a. Amba meweɗey ŋga Kəriste a sawa a ray akah.» 15Da ray ŋgene, wam vaw fa menjey akwar, ka da kam cek hay anda ndəhay manjar leŋgesl hay ba. Ama kam cek hay anda ndəhay ta leŋgesl maaya. 16Da akwar ma hətam har la ŋga key cek maaya na, kamara, maja wure keɗe na, ndəhay fa kam cek hay malamba kalah. 17Anda keɗe, ka da rəzlam ba, ama səpam na, ŋga sərey cek maaya masa Bay Mahura ma wuɗey fa akwar. 18Ka da sam wuzam ŋga wey ba, maja wuzam na, a nəsa menjey ŋga ndaw. Ama vəlmar cəveɗ a Mesəfney ŋga Gazlavay ŋga njey daa mevel akwar mandaw mandaw. 19Zlam walay da wuzlah akwar ta meesəmey, walay hay masa Mesəfney ŋga Gazlavay ma vəlkwar gədaŋ ŋga zla. Zlam walay hay daa Pəsam hay, ta walay hay mekele ma həlma Bay Gazlavay. Zlamar walay hay ŋga həlma Bay akwar Mahura, həlmamara ta mevel akwar cəpa. 20Kamar suse a Gazlavay Papa aləkwa maja cek hay tabiya. Kamar suse mandaw mandaw ta mezəley ŋga Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste. 21Akwar ndəhay masa ma namar ray a Kəriste na, nam ray a ndaw a, a ndaw a da wuzlah akwar may. 22Akwar ŋgusay, namatar ray a zel akwar hay, ara cek ma mbafar a Bay Mahura. 23Maja zel na, ara bay-ray ŋga ŋgwas, anda Kəriste ma key bay-ray ŋga ndəhay daa mecəmey-ray aŋga. Mecəmey-ray ŋga ndəhay aŋga hay a na, ara anda vaw aŋga. Ara Kəriste he ma ləhdata ndəhay daa mecəmey-ray aŋga ha daa mebərey. 24Da ray ŋgene, anda ndəhay daa mecəmey-ray ŋga Kəriste ma namar ray a Kəriste he na, akwar ŋgusay may, namatar ray a zel akwar hay daa cek hay tabiya masa akwar ma kamara. 25Akwar zel hay may, wuɗmata ŋgwas akwar hay anda Kəriste ma wuɗta ndəhay daa mecəmey-ray aŋga. Ta vəlda ray aŋga la ŋga məcey maja ata, 26amba a tərdata ŋga ndəhay maaya manjar mebərey ta fa yam ŋga baptem, asaya, ta fa mey aŋga. 27Kəriste a vəlda ray aŋga na, amba a təɓta ndəhay daa mecəmey-ray aŋga anda ndaw ma ley kwakwa membey, asaya, amba ndəhay aŋga hay a, a təram ndəhay mapərtakaya, kwa mebərey ta cek maaya ba fa ata na, daa ba. 28Ara anda keɗe, zel may, si a wuɗa ŋgwas aŋga anda aŋga ma wuɗa ray aŋga. Ndaw ma wuɗa ŋgwas aŋga na, a key ŋgene, a wuɗey ray aŋga. 29Fara fara, ndaw ma wuɗa ray aŋga ba na, daa ba. Ama kwa waawa fa zəmey cek, fa wey vaw ta ray aŋga anda Kəriste ma wey vaw ta ndəhay daa mecəmey-ray aŋga may. 30Kaa aləkwa na, ndəhay daa mecəmey-ray ŋga Kəriste, ba diya? 31Mawuzlalakaya daa mey ŋga Gazlavay, a ləvey: «Maja ŋgene, ndaw-mezəle a mbəkda papaha ta mamaha, amba a cəmam ta ŋgwas aŋga, a təram anda ndaw pal.» 32Mey a keɗe na, mey mahura maɓadakaya da hwaɗ a daha. Yah na, ya fa ləvkwar, mey a keɗe aa guzley da ray Kəriste ta ndəhay daa mecəmey-ray aŋga. 33Mey a faa guzley may ŋgada akwar. Anja kwa waawa da wuzlah akwar ŋga wuɗa ŋgwas aŋga anda aŋga ma wuɗa ray aŋga. Akwar ŋgusay may, kwa waawa ŋga nar ray a zel e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\