Galat hay 1

1Ara yah, Pawl, ma wuzlalakwara leeter keɗe. Yah ndaw-meslərey ŋga Yesu Kəriste. Ara ndaw ma walaya ŋga key ndaw-meslərey a ba, asaya, ara ndəhay ma slərdamiwa ba. Ma pamaya ŋga ndaw-meslərey na, ara Yesu Kəriste he ta ray aŋga leŋ Gazlavay Papaŋ ma sləkɗadərwa Yesu a daa meməcey. 2Ala macəmtakaya ta məlma aləkwa hay siya feɗe, ya camakwar har, akwar ndəhay daa mecəmey-ray hay ŋga Yesu daa hwayak ŋga Galati. 3Anja Papa aləkwa, Bay Gazlavay, ta Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste ŋga pəsmakwar mey, asaya, ŋga njadamakwar daa zazay. 4Kəriste ta vəlda ray aŋga la maja mebərey aləkwa, amba a ləhdandakwar da bəla masa maaya ba keɗe. Kəriste he ma ka anda keɗe na, a key a nar ray a mey masa Gazlavay Papa aləkwa ma wuɗey. 5Anja ndəhay ŋga həlmamara Gazlavay ŋga sərmataw. Amen. 6Gazlavay ma zəlkwar amba ka səpmara na, menjey a ga daa ba. A zəlkwar na, maja aa ma sərey dey-ceceh fa akwar ta fa mewuɗey-vaw ŋga Kəriste. Wure keɗe, akwar fa mbəkdamara Gazlavay a, akwar fa təɓam Mey-maaya-mawiya mekele. Ya fa rəzley ga da ray akwar maja. 7Fara fara Mey-maaya-mawiya mekele na, daa ba. Ama ndəhay mekele daha fa həɓmakwar ray. A wuɗam ŋga nəsmara Mey-maaya-mawiya ŋga Kəriste. 8Ala ta wuzdamakwara Mey-maaya-mawiya ha la. Anda keɗe, da ndaw mekele, kwa ala, kwa maslaŋ ŋga Gazlavay da vaɗ, a wuzkwar Mey-maaya-mawiya mekele wal na, anja Gazlavay ŋga nəsa. 9Ala ta kadamakwara la, ama ya kadakwara wure keɗe saya. Da ndaw a wuzkwar Mey-maaya-mawiya mekele wal ta masa akwar ma təɓmara keɗe na, anja Gazlavay ŋga nəsa ndaw aha. 10Yaw, wure keɗe ka wulkam na, ya fa səpey amba ndəhay aa həmdamaya daw? Kay, kəne ba! Ya səpey na, amba Gazlavay aa həmdaya. Asaya, ka wulkam ya fa səpey amba ya mbafatar a ndəhay daw? Kay, kəne ba, maja da ya fa səpey amba ya mbafatar a ndəhay cəŋga na, anja ŋgene, ya fa da key ndaw ma ka sləra ŋga Kəriste daa ba. 11Məlma aɗaw hay, ya wuɗey ka sərmara Mey-maaya-mawiya masa yah ma wuzdakwara na, ara mewulkey ŋga ndəhay ba. 12Mey a na, ara ndaw ma kadiwa ba, ara ndaw maa sərkadiwa ba, ama ara Yesu Kəriste ma wuzdiwa mey a. 13Akwar ta cəndamara mey da ray menjey aɗaw zleezle la, daa masa ya fa səpey kwakwas ŋga Jəwif hay. Daa ŋgene, ya ta sərdata banay la ga kalah ta ndəhay daa mecəmey-ray hay ŋga Yesu. Ya ta wuɗey la ŋgaa zəɗdata cəpa. 14Ya ta nar ray la a kwakwas ŋga Jəwif hay ma fənta Jəwif hay mekele masa mandala aɗaw hay. Ya ta vəlda mevel aɗaw la cəpa a kwakwas ŋga papaŋ ŋga papa ala hay zleezle. 15Ama Gazlavay ta sərfaya dey-ceceh la, ta walaya sem dəga ya ta yawa daa ba araŋ, ta zəlya la amba ya tərey ndaw ma ka sləra aŋga maja a mbafar. 16Gazlavay ta wuryawa dey la, ta wuzdiwa Bəzey aŋga la amba ya wuzdatara Mey-maaya-mawiya da ray a, a ndəhay masa Jəwif hay ba hay. Daa ŋgene, kwa ya taa cəfɗey ndaw ŋga slaya yawa daa ba. 17Asaya, ya ta daw a Jeruzelem ŋga jəkey sləmay fa ndəhay meslərey ŋga Yesu masa ŋgeeme daa ba may. Ama wure wure ŋgene, ya ta daw la aa hwayak ŋga Arap hay. Fa dəɓa ha, ta’, ya vəhwa aa berney ŋga Damas. 18Fa dəɓa ha, mevey maakar na, ya ta daw la aa berney ŋga Jeruzelem amba ya camawa ray ta Piyer, ya sərmawa vaw. Ya njamawa cew e luma cew gway. 19Feteɗe, ya ta hətey ndaw-meslərey mekele daa ba, si Jak, məlmaŋ ŋga Bay aləkwa Mahura gway. 20Mey masa yah ma wuzlalakwara keɗe na, ara mey fara fara. Gazlavay a səra a key ya mbərzley ba. 21Fa dəɓa ha, ta’, ya daw aa hwayak ŋga Siri ta ŋga Silisi. 22Maja ŋgene, ndəhay daa mecəmey-ray hay ŋga ndəhay ŋga Kəriste daa hwayak ŋga Jude ta hətmaya ta dey ata daa ba. 23Ama ata fa cənam mey masa ndəhay mekele maa guzlam da ray aɗaw ma ləvam: «Ndaw ma sərdandakwar banay zleezle heyey na, wure keɗe fa wuzda Mey-maaya-mawiya masa aa ma wuɗey ŋga nəsa heyey.» 24Ta’, ndəhay a, a həlmamara Gazlavay maja yah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\