Galat hay 2

1Fa dəɓa ha, mevey kuraw a ray a məfaɗ, ta’, ya diyam ta Barnabas a Jeruzelem saya. Ya ta ŋgəla Tit la may. 2Yah ma daw a Jeruzelem e na, maja Gazlavay ma ləvya, maaya na, ya daw. Feteɗe, ala ta gucam la ta cakay ta bay-ray hay ŋga ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu. Ya ta kadatara mey da ray Mey-maaya-mawiya masa yah ma wuzdatara a ndəhay masa Jəwif hay ba la, maja ya wuɗey sləra aɗaw masa yah ma ka ta masa ya fa ka wure keɗe a tərey ŋga cek ŋga tede ba. 3Tit masa ma ləgdaya na, ara ndaw Gərek. Ama kwa ta təkmar ɗay ŋga sley mandawal anda Jəwif hay na, daa ba. 4Ama ndəhay ma təɓmara mey ŋga Yesu fara fara ba ta samawa la a wuzlah ala, a wuɗam ŋga təkmar ɗay a Tit e ŋga sley mandawal. Ndəhay a, a samawa a wuzlah ala na, ta mayal a, amba a saŋgalamandar da ala fa wam ray ala maja ala macəmkaya ta Yesu Kəriste kwa. A wuɗam ŋga tərdamandar beke hay ŋga kwakwas ŋga Jəwif hay cəŋga. 5Ala ta təɓmatara mey ata kwa ŋga menjey nekəɗey daa ba səlak. Mey-maaya-mawiya masa fara fara keɗe na, ya wuɗam a nəsmara ba, amba a njey ŋga mey masa fara fara ŋgada akwar. 6Daa masa ya fa kadatara mey da ray Mey-maaya-mawiya masa yah ma wuzdatara a ndəhay na, bay-ray hay heyey masa ata ma zəlmata mahura hay ta pam mey mekele a ray Mey-maaya-mawiya ha daa ba. Yaw, da ata mahura hay, da ata mahura hay ba, ŋgada yah na, ara cek ŋga tede, maja fa mey ŋga Gazlavay na, ndəhay tabiya ata letek. 7Ama sasəkar jak, a sərmara Gazlavay ta vəlya sləra la ŋga wuzey Mey-maaya-mawiya anda aa ma vəldara ŋgada Piyer. Ŋgada yah na, a ləvya ŋga wuzey Mey-maaya-mawiya a ndəhay masa Jəwif hay ba hay, ŋgada Piyer may, a ləvar ŋga wuzey Mey-maaya-mawiya a ndəhay Jəwif hay. 8Yaw, ara Gazlavay ma vəlar gədaŋ a Piyer ŋga tərey ndaw-meslərey ŋga Yesu ŋgada fa Jəwif hay. Ara Gazlavay a ma vəlya gədaŋ ŋga tərey ndaw-meslərey ŋga Yesu ŋgada fa ndəhay Jəwif hay ba hay may. 9Ata Jak ta Piyer leŋ Jaŋ masa ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu ma zəlmata bay-ray ata hay na, a sərmara Gazlavay ta vəldiwa sləra keɗe la fara fara ŋga key maja maaya aŋga. Maja ŋgene, a gagazamandar har ŋgada ala ta Barnabas, anda meləvey, mey ala ta ata letek. Ala ta wulkam la daa slam a ta ata amba ala ta Barnabas ya diyam ŋga wuzdamatara Mey-maaya-mawiya a ndəhay masa Jəwif hay ba hay. Ata may, a diyam a wuzdamatara ŋgada ndəhay Jəwif hay. 10Aa cəfɗamandar na, cek pal gway. Ara ŋga jəney masa-viya hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu da Jeruzelem. Ara cek masa yah ma ka ta mevel aɗaw cəpa. 11Fa dəɓa ha, Piyer a sawa aa berney ŋga Antiyaws daa hwayak ŋga Siri. Ya ta mbəɗar ray la maja aa ma key cek maaya ba. 12Yaw, daa masa Piyer ma wuswa a Antiyaws na, aa fa zəmey ɗaf ta ndəhay masa Jəwif hay ba hay. Ama fa dəɓa ha, ndəhay Jəwif hay masa da cakay Jak ma wusmawa na, Piyer a mbəkda mezəmey ɗaf ta ndəhay Jəwif hay ba ha, a ŋgəchey ta cakay. A ka anda keɗe na, maja a zlurey ta Jəwif hay ma ləvam si ndəhay masa Jəwif hay ba tabiya a slam mandawal. 13Anda keɗe, Piyer na, ara ndaw masa ta neneh cew. Ndəhay Jəwif hay mekele ma təɓa mey ŋga Yesu ta təram ndəhay masa ta neneh cew la anda Piyer e may. Kwa Barnabas ta ray aŋga ta tərey ndaw masa ta neneh cew sem anda ata may. 14Daa masa yah ma hətatar ata fa nəsmara Mey-maaya-mawiya masa fara fara daa menjey ata ŋgene na, ta’, yaa guzlar ŋgada Piyer fa mey ŋga ndəhay tabiya: «Kah ndaw Jəwif, ama ka ta səpa kwakwas ŋga ndəhay Jəwif hay na, daa ba. Ka ta key cek la anda ndəhay masa Jəwif hay ba ma kamara. Anda keɗe, ka ləvtar a ndəhay masa Jəwif hay ba ŋga səpey kwakwas ŋga Jəwif hay na, maja me?» 15Ala na, Jəwif hay fara fara ma yey ta yey. Ala na, wal ta ndəhay daa səkway hay mekele. Ndəhay a na, fa səpmara kwakwas ŋga Mawiz daa ba, ata ndəhay ta mebərey. 16Ama ya sərmara ndaw aa maaya fa mey ŋga Gazlavay maja aa fa səpa kwakwas ŋga Mawiz na, kəne ba, si aa fa pa Yesu ŋga ndaw aŋga fara fara. Ala may, ya ta pamara Yesu Kəriste he la ŋga ndaw ala fara fara amba ya təram ndəhay maaya fa mey ŋga Gazlavay. Ala maaya fa mey ŋga Gazlavay na, maja ala fa səpmara kwakwas ŋga Mawiz daa ba, ama maja ala fa təɓmara mey ŋga Kəriste. Mesəpey kwakwas ŋga Mawiz na, a tərda ndaw maaya fa mey ŋga Gazlavay ba səlak. 17Ala Jəwif hay ma təɓmara mey ŋga Yesu na, ala fa pamara Kəriste ŋga ndaw ala fara fara amba ya təram ndəhay maaya fa mey ŋga Gazlavay. Daa masa ala fa pamara Kəriste ŋga ndaw ala fara fara na, a padamandar ŋga ndəhay ta mebərey maja ala fa səpmara kwakwas ŋga Mawiz daa saba. Da anda keɗe na, Kəriste fa mbəzdandar aa mebərey daw? Kay, kəne ba səlak. 18Da ndaw a mbəkda meney ray a kwakwas ŋga Mawiz maja a səra fa da jəna daa ba, ama fa dəɓa ha, a vəhwa ŋga nar ray cəŋga na, anda keɗe, ndaw aha ta key mebərey sem. 19Daa mesəpey kwakwas ŋga Mawiz na, ya ta tərey la anda ndaw maməckaya. Anda meləvey, kwakwas ŋga Mawiz na, ara cek ŋga tede ŋgada yah. Ara kwakwas a ma tərdaya anda ndaw maməckaya amba ya njey ta dey ŋga kar sləra ŋgada Gazlavay. Daa masa ata ma dərmara Kəriste fa hwadam mazlaŋgalakaya ŋga məcey na, ara anda a dəram na, yah, ŋga məcey may. 20Anda meləvey, menjey aɗaw masa anda zleezle na, daa saba, ama wure keɗe Kəriste aa ta yah. Maja ŋgene, cek hay tabiya masa yah ma kata daa masa yah ta dey da bəla keɗe na, ya kata ta meney ray a Bəzey ŋga Gazlavay. A wuɗya kalah, a vəlda heter aŋga ŋga məcey maja yah. 21Gazlavay a pandakwar ŋga ndəhay maaya fa mey aŋga na, ara maja aləkwa fa səpkwa kwakwas ŋga Mawiz ba, ama ara maja dey-ceceh aŋga gway. Ya fa da rəsa maaya ŋga Gazlavay a keɗe daa ba. Da ndaw a gwa ŋga tərey maaya fa mey ŋga Gazlavay maja aa fa səpa kwakwas ŋga Mawiz na, anja ŋgene na, meməcey ŋga Kəriste ara cek ŋga tede.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\