Galat hay 4

1Ehe, ya wuɗey ŋgaa guzlkwar saya: wulkam da ray bəzey ma da wa zleley ŋga papaha taw. Daa masa aŋga bəzey ɗagay na, kwa zleley tabiya masa mapakaya ŋgada aŋga na, a gwa a wa ba araŋ, aŋga anda beke. 2Daa ŋgene, ndəhay a nəkfamar dey, asaya, a nəkfamar dey fa cek aŋga hay may. A nəkfamar dey na, haa kasl pas masa papaha ma ləvey bəzey a ta gəley cay. 3Aləkwa na, anda bəzey a may. Daa masa aləkwa ma sərkwa cek masa Gazlavay ma wuɗey fara fara daa ba araŋ na, aləkwa beke hay ŋga cek hay mekele mekele masa ndəhay ma namatar ray da bəla keɗe. 4Ama daa masa Gazlavay ma wusdərwa ɗar a cay na, ta’, a slərdərwa bəzey aŋga a bəla. Bəzey a, a tərey ŋga ndaw-magədaŋ, a yawa da hwaɗ ŋgwas. Ta səpa kwakwas ŋga Mawiz la. 5Gazlavay a ka anda keɗe na, amba bəzey aŋga ha a ləhdata ndəhay ma səpmara kwakwas ŋga Mawiz a, asaya, amba Gazlavay a, a tərdandakwar ŋga bəz aŋga hay. 6Ahaw, akwar na, bəz aŋga hay fara fara. Ya sərkwa maja Gazlavay ta slərwa Mesəfney ŋga Bəzey aŋga la a ray aləkwa tabiya. Ara Mesəfney a, ma mbəzey aa aləkwa amba ya zəlkwa Gazlavay «Aba,» anda meləvey, Papay. 7Yaw, maja cek hay tabiya masa Gazlavay ma kakwara keɗe na, akwar beke hay saba, ama akwar bəza hay ŋga Gazlavay. Asaya, maja akwar bəza hay ŋga Gazlavay na, Gazlavay a da vəlkwar cek hay maaya tabiya masa aa ma ɗiytara ŋgada bəz aŋga hay. 8Zleezle, daa masa akwar ma sərmara mey fara fara da ray Gazlavay daa ba araŋ na, akwar beke hay, akwar fa nam ray ŋgada mesəfney hay ma samawa ta fa Gazlavay ba. 9Ama wure keɗe, ka sərmara mey fara fara da ray Gazlavay, ŋgama ya ləvey, Gazlavay a sərkwar fara fara. Kaa, ka vəham ŋga səpey mesəfney hay a, kwara dəɓa wura? Ara cek hay masa-bəle, a gwamara ŋga jənmakwar ba. Ka wuɗam ŋga tərey beke ata hay saya na, maja me? 10Akwar fa walam ɗar hay mekele ma fənta siya hay, asaya, akwar fa walam kiya hay, ta gwagway hay leŋ mevey hay ma fənta siya hay ŋga key kwakwas. 11Ray aɗaw fa həɓey fa menjey akwar, maja sləra aɗaw masa yah ma ka da wuzlah akwar a da tərey ŋga cek ŋga tede kwa. 12Məlma aɗaw hay, ya fa kakwar ambahw, təram anda yah, beke ŋga kwakwas ŋga Mawiz saba, maja ya ta tərey la anda akwar ndəhay masa Jəwif hay ba hay. Zleezle na, akwar ta kamaya cek maaya ba daa ba. 13Akwar fa sərfadamara yah ma wuzdakwara Mey-maaya-mawiya ŋgeeme na, maja vaw fa caya. 14Daa ŋgene, macay aɗaw a, ta sərdakwar banay la. Ama kwa akwar ta rəsmaya daa ba, akwar ta ɓəldamaya mey daa ba. Sasəkar jak, akwar ta təɓmaya la anda yah na, maslaŋ ŋga Gazlavay da vaɗ, da daa ba, anda yah na, Yesu Kəriste. 15Daa ŋgene, akwar ta meesəmey ga, ama wure keɗe, kaa səmam saba na, kwara? Ya səra fara fara daa ŋgene anja da ka gwamara na, akwar ta wuzlkamatərwa dey akwar hay la ŋgada yah. 16Kaa wure keɗe, ya ta tərey masa-gəra akwar sem maja ya faa guzlkwar mey fara fara daw? 17Ndəhay ma wuɗam amba ka səpam kwakwas ŋga Mawiz heyey na, fa ɗaɗamakwar amba mewulkey akwar a tərey anda ŋga ata. Ama a kamara anda ŋgene na, ŋga nəskwar, ba na, ŋga ɗiykwar ba. A wuɗam ka wuɗkam ta yah, ka mbəkdamaya, ka təɓam mewulkey ata. 18Da ndəhay a cəmam ɗay ta akwar ŋga key cek maaya na, ŋgene, ara cek maaya mandaw mandaw, kwa daa masa yah da wuzlah akwar, kwa daa masa yah da wuzlah akwar daa ba. 19Akwar masa anda bəz aɗaw hay, ya fa sərey banay maja akwar saya. Mesərey banay aɗaw a na, anda hwaɗ ma car ŋgada ŋgwas ma da yey. Ya da sərey banay a haa kasl mewulkey akwar ma tərey anda ŋga Kəriste. 20Ya wuɗey ŋga daw ŋga njey ta akwar wure keɗe amba ya slakwar yawa. Fara fara, ray aɗaw fa həɓey, maja ya səra cek masa yah ma da kakwara ba. 21Akwar ndəhay ma wuɗam ŋga ney ray a kwakwas ŋga Mawiz, ya wuɗey ŋgaa cəfɗakwar: akwar ta cəndamara kwakwas ŋga Mawiz maa guzley na, daa ba daw? 22Mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, a ləvey na, Abəraham aŋga ta bəza hay cew. Bəzey laŋgar na, ara ŋgwas beke mezəley Agar ma yarawa. Bəzey laŋgar may, ara ŋgwas masa beke ba mezəley Sara ma yarawa. 23Bəzey ma yawa ta ŋgwas beke na, a yawa ta fa mewulkey ŋga ndaw-magədaŋ. Ama bəzey ma yawa ta ŋgwas masa beke ba na, a yawa maja Gazlavay ma ləvar a Abəraham a da vəlar bəzey. 24Ya gwa ya wata ŋgusay cew keɗe ta mejəwey-mey hay cew masa Gazlavay ma jəwa ta ndəhay. Agar ŋgwas beke na, a wuzwa mejəwey-mey ŋga Gazlavay ta Mawiz daa aŋgwa ŋga Sinay zleezle. Bəza hay masa Agar ma yatərwa a təram beke anda aŋga. 25Agar a na, mapakaya anda mejəwey-mey ŋga Gazlavay masa aa ma jəwa daa aŋgwa ŋga Sinay daa hwayak ŋga Arap hay heyey. Aa mapakaya saya anda berney ŋga Jeruzelem wure keɗe, maja ndəhay daa berney a, ata beke ŋga kwakwas ŋga Mawiz. 26Ama Jeruzelem masa da gazlavay da vaɗ na, aŋga anda Sara, ŋgwas masa beke ba. Ara aŋga mama aləkwa. 27Ara anda mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay ma ləvey: «Sesəmey Jeruzelem, kah anda ŋgwas-dərlay masa ta yey bəzey daa ba. Wudey ta meesəmey, kah anda ŋgwas masa hwaɗ ta car ŋga mayawa bəzey daa ba, Maja ŋgwas-dərlay masa zel e a wuɗa saba na, a da hətey bəza hay ga ma fəna ŋga ŋgwas ta zel e.» 28Məlma aɗaw hay, akwar na, bəza hay ŋga Gazlavay anda Izak, bəzey ŋga ŋgwas masa beke ba masa Gazlavay ma ləvey zleezle a da vəldara a Abəraham heyey. 29Daa ŋgene, bəzey ma yawa ta fa mewulkey ŋga ndaw-magədaŋ na, fa sərda banay ta bəzey masa ma yawa ta fa gədaŋ ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay. Wure keɗe, ndəhay fa kamara kəne may. 30Ama mawuzlalakaya daa ɗerewel ŋga Gazlavay, a ləvey na, kwara? A ləvey na: «Ɓəla ŋgwas beke la ta bəzey aŋga. Bəzey ŋga ŋgwas masa beke ba na, a da zəma way ŋga papaha tabiya, ama bəzey ŋga ŋgwas beke na, kwa fa da zəmey cek ŋga papaha daa ba səlak.» 31Yaw, ŋgwas beke na, aləkwa bəz aŋga hay ba, ama aləkwa bəza hay ŋga ŋgwas masa beke ba ma yamawa ta gədaŋ ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\