Galat hay 5

1Kəriste ta pəskandakurwa sem dasi har ŋga kwakwas ŋga Mawiz amba ya wakwa ray aləkwa fara fara. Da ray ŋgene, kam gədaŋ, wam ray akwar, ka da vəlmar cəveɗ a ndaw ŋga tərdakwar beke ŋga kwakwas ŋga Mawiz saba. 2Jəkfamaya sləmay, yah Pawl, ya faa guzlkwar, da ka slam mandawal amba ka səpam kwakwas ŋga Mawiz saya na, ŋgene, cek masa Kəriste ma ka ŋgada akwar na, ara cek ŋga tede. 3Yaw, ya fa kətkwar saya, kwa waawa ma təɓa ŋga sla mandawal na, si a səpa kwakwas ŋga Mawiz a tabiya, kwa a mbəkey kwakwas a pal ba. 4Da akwar fa səpam ŋga tərey maaya fa mey ŋga Gazlavay ta fa kwakwas ŋga Mawiz na, ŋgene, ka ta wuɗkam sem ta Kəriste. Maaya ŋga Gazlavay aa da ray akwar daa ba səlak. 5Ala na, ya sərmara Gazlavay a pandar ŋga ndəhay maaya la fa mey aŋga maja ala fa pamara Kəriste ŋga ndaw ala fara fara. Ta fa gədaŋ ŋga Mesəfney ŋga Gazlavay ala fa səkwmara amba Gazlavay a pandar ŋga ndəhay maaya fa mey aŋga ha. 6Yaw, ŋgada ndaw macəmkaya ta Yesu Kəriste na, ta sla mandawal la, kwa ta sla daa ba na, fa da mbəɗey cek fa aŋga daa ba. Cek mahura na, ara mepey Yesu Kəriste ŋga ndaw fara fara ta mewuɗey ndəhay mekele. 7Zleezle na, akwar fa kam gədaŋ ŋga daw fa mey fa mey daa cəveɗ ŋga Yesu. Kaa wure keɗe, ma təkakwar ŋga səpa mey masa fara fara na, wa dəɓa wa? 8Mey hay masa ndəhay maa guzldamara ŋga batakwar na, mey hay a, ara mey hay ŋga Gazlavay ba, maja ara Gazlavay a ma walakwar. 9Mey hay maaya ba ŋgene a da zəvey fa mey fa mey, anda cek ma həsla hapa ŋga makala na, aŋga kuset kəɗey, ama a həsla hapa ŋga makala maɗakaya cəpa. 10Ta ŋgene he cəpa, ya səra mewulkey akwar na, fa da key wal ta ŋga yah daa ba, maja aləkwa tabiya macəmkaya ta Yesu Kəriste. Ndaw masa ma həɓkwar ray na, kwa da ara waawa na, Gazlavay a kar sariya la. 11Məlma aɗaw hay, ndəhay fa mbərzlafamaya, a ləvam ya fa wuzey mey, ya ləvey si ndəhay a slam mandawal cəŋga. Kaa da anda keɗe na, a sərdamaya banay maja me dəɓa me? Ndəhay fa sərdamaya banay cəŋga keɗe na, a wuzwa fara fara yaa sərkadata ndəhay amba a ləham na, si ta fa meməcey ŋga Kəriste fa hwadam mazlaŋgalakaya gway. 12Ndəhay ma həɓmakwar ray da ray mesley mandawal na, anja ŋga njam anda gənaw hay maaŋgwaɗatakaya. 13Məlma aɗaw hay, Gazlavay a zəlkwar na, amba ka təram ndəhay ma wam ray ata. Ama mewey ray akwar aha na, ta vəlkwar cəveɗ ŋga key cek hay maaya ba ma bawa daa mewulkey ŋga ndaw-magədaŋ na, daa ba. Sasəkar jak, wuɗam vaw da wuzlah akwar, asaya, jənam vaw da wuzlah akwar. 14Kwakwas ŋga Mawiz cəpa na, macəmkaya tabiya daa mewey pal ma ləvey: «Si ka wuɗa meseembew akah anda kah ma wuɗa ray akah.» 15Ama da akwar fa zam vaw da wuzlah akwar, asaya, akwar fa zəmam vaw da wuzlah akwar anda gənaw hay masa-həma na, si ka pam leŋgesl, ka mbəkdamara cek hay a ŋgene, da daa ba na, ka daa zəɗam ray akwar. 16Ehe, jəkam sləmay, ya fa ləvkwar, vəlmar cəveɗ a Mesəfney ŋga Gazlavay ŋga wey da ray akwar. Anda keɗe, akwar fa da kam cek hay maaya ba ma bawa daa mewulkey ŋga ndaw-magədaŋ na, daa saba. 17Cek hay maaya ba masa mevel ŋga ndaw-magədaŋ ma wuɗey ŋga ka na, ata wal ta cek hay masa Mesəfney ŋga Gazlavay ma wuɗey ya kakwa. Asaya, cek hay masa Mesəfney ŋga Gazlavay ma wuɗey ya kakwa na, ata wal ta cek hay masa mevel ŋga ndaw-magədaŋ ma wuɗey ŋga ka. Cek hay a na, ata wal wal, a cəmam ba. Ara maja ŋgene, ka gwamara ŋga key cek mandaw mandaw anda akwar ma wuɗam ba. 18Ama da Mesəfney ŋga Gazlavay fa wey da ray akwar na, ŋgene kwakwas ŋga Mawiz fa da wey da ray akwar daa saba. 19Ya sərkwa fara fara, cek hay masa mevel ŋga ndaw-magədaŋ ma wuɗey ŋga ka na, ara meley-vaw saw, mewulkey mandaw mandaw da ray cek hay ma nəsa ndaw, leŋ mekey cek hay ma ka hwaray. 20Asaya, cek hay masa mevel ŋga ndaw-magədaŋ ma wuɗey ŋga ka na, ara meney ray a kuley hay, mekey maazla hay maaya ba, merəsey vaw, mewuɗkey ɗay, mekey səleŋ, mecey-mevel kalah, mesəpey ŋga fəney ndaw mekele, meweley vaw ta weley, leŋ mewuɗkey ɗay ta ndəhay mekele. 21Yaw, cek hay masa mevel ŋga ndaw-magədaŋ ma wuɗey ŋga ka na, mekele daha saya, ara mekey maagway fa cek ŋga ndaw, mewey ta wuzam, mekusey daa slam a ŋga key cek hay malamba leŋ mekey cek hay mekele mekele masa malamba anda keɗe hay. Ya ta kətkwar la, ama wure keɗe, ya kətkwar saya, ndəhay ma kam cek anda keɗe hay na, fa da njam da wuzlah ndəhay masa Gazlavay fa wey da ray ata na, daa ba. 22Ama da Mesəfney ŋga Gazlavay fa wey da ray ndaw na, ndaw a, a key sləra maaya, aŋga anda wudez ta slaslalay maaya ma yey babəza. Cek hay maaya ma sawa ta fa Mesəfney ŋga Gazlavay na, ara mewuɗey-vaw, meesəmey, zazay, meɓəsey banay, mesərey dey-ceceh fa ndaw, mekey maaya, mekey cek ta cəveɗ e mandaw mandaw, 23metərey ŋga ndaw meekweɗ-mey, leŋ mewey vaw fa mekey cek hay saw. Yaw, kwakwas ŋga Mawiz na, a təkta ndəhay ŋga key cek hay anda keɗe ba. 24Ndəhay ŋga Yesu Kəriste na, ta mbəkdamara cek hay maaya ba masa ata ma wuɗam ŋga kamara sem. A mbəkdamara na, ara anda a dərmata cek hay maaya ba ha fa hwadam mazlaŋgalakaya. 25Ara Mesəfney ŋga Gazlavay ma vəlndakwar menjey mawiya. Da ray ŋgene, vəlkwar cəveɗ a Mesəfney ŋga Gazlavay a ŋga wey da ray aləkwa. 26Ya da gəlkwa ray ba, ya da padatakwa ndəhay mekele ŋga cek hay saw ba, asaya, ya da kakwa səleŋ da wuzlah aləkwa ba may.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\