Galat hay 6

1Məlma aɗaw hay, da ka hətam ndaw da wuzlah akwar fa key mebərey na, ara akwar ndəhay masa ta Mesəfney ŋga Gazlavay da ray keɗe ma da jənmara ndaw aha, ma da vəhdamərwa aa cəveɗ maaya. Ama ka da jənmara ha na, ta mevel maaya ta mey maakwaɗ a. Kwa waawa da wuzlah akwar ŋga wey vaw maja a da təɗey aa mebərey ŋga ndaw aha. 2Da banay da wuzlah akwar daha na, jənam vaw. Da masa akwar fa kamara kəne na, a key ŋgene, ka namar ray a mewey ŋga Kəriste. 3Da ndaw a wulkey aŋga mahura, anja aŋga mahura ba na, a key ŋgene, a bəmey ray aŋga. 4Kwa waawa ŋga nəka menjey aŋga. Da a nəka aa maaya na, ŋgaa səmey da ray menjey aŋga ha gway, ba na, a da wulkey da ray menjey ŋga ndaw mekele ba. 5Yaw, kwa waawa ŋga nəkey dey fa sləra aŋga masa Gazlavay ma vəldara. 6Asaya, kwa waawa maa sərkey mey ŋga Gazlavay na, maaya a wunkamara cek aŋga hay ta ndaw maa sərkada ha. 7Ka da bəmam ray akwar ba, Gazlavay a wuɗey ndaw ŋga kada wasa ba. Cek wura wura masa ndaw ma sləka a ley na, a da kawa da ley a na, cek aha. 8Anda meləvey, da ndaw a key cek ma mbafar a vaw aŋga daada gway na, ŋgene, a daa zəɗda ray aŋga. Ama da a key cek ma mbafar a Mesəfney ŋga Gazlavay na, ŋgene, a da hətey heter mendəvey ba ma sawa ta fa Mesəfney ŋga Gazlavay a. 9Da anda keɗe na, si ya kakwa cek hay maaya ŋgada ndəhay, ya da gərkwa ba. Fara fara, da masa ya ta gərkwa daa ba, pas a ma wuswa cay na, ya hətkwa mawurɓay ŋga sləra aləkwa la. 10Anda keɗe, daa masa aləkwa ma hətkwa har la kaa na, kakwa maaya a ndəhay tabiya. Kakwa maaya ma fəna saya na, ŋgada ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu Kəriste. 11Nəkmara, mey ŋga madagway-dakw keɗe na, mawuzlalakaya mahura mahura, ara yah ma wuzlalakwara ta har aɗaw. 12Ndəhay daha fa təkmakwar ɗay ŋga səpey kwakwas ŋga Mawiz ta fa mesley mandawal. A təkmakwar ɗay a na, maja mewulkey ŋga ndaw-magədaŋ gway. A kamara anda keɗe na, a wuɗam ndəhay aa həmdamata. Asaya, a wuɗam ŋga wuzey mey da ray meməcey ŋga Kəriste fa hwadam mazlaŋgalakaya ba, maja ndəhay Jəwif hay a da sərdamata banay. 13Kwa ndəhay ma sla mandawal hay a ta ray ata na, fa namar ray a kwakwas ŋga Mawiz tabiya daa ba. A wuɗam si ka slam mandawal na, amba a zlapam da ray akwar maja akwar ma təɓmara mey ata. 14Yah na, ya faa səmey si da ray meməcey ŋga Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste fa hwadam mazlaŋgalakaya gway, kwa ya faa səmey da ray cek mekele na, daa ba. Maja meməcey ŋga Yesu Kəriste fa hwadam a na, ya nəkta cek hay da bəla keɗe anda cek hay ŋga tede fa mey aɗaw. Yah may, anda ndaw ma məcey fa hwadam mazlaŋgalakaya masa ta mbəkdata cek hay da bəla sem. 15Kwa ndaw ta sla mandawal la, kwa ta sla daa ba na, fa da mbəɗey cek daa ba. Cek mahura na, ara Gazlavay ma tərdandakwar ŋga ndəhay mawiya. 16Anja Gazlavay ŋga vəltar zazay, ŋga sərfatar dey-ceceh a ndəhay ma səpmara mey a keɗe, leŋ a ndəhay daa səkway ŋga Israyel masa ma təɓmara mey ŋga Gazlavay fara fara. 17Dəga wure keɗe, anja ndaw ŋga həɓya ray saba maja vevek ŋga mbəlek fa vaw aɗaw fa wuzdərwa yah ndaw ŋga Yesu. 18Məlma aɗaw hay, anja maaya ŋga Bay aləkwa Mahura Yesu Kəriste ŋga njey ta akwar tabiya. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\