Hebəre hay 1

1Zleezle na, Gazlavay taa guzltar la ŋgada papaŋ ŋga papa aləkwa hay dey ga ta cəveɗ hay mekele mekele ta mey ndəhay ma təla mey aŋga hay weewe. 2Ama wure keɗe daa masa bəla gweegwe a ndəvey keɗe na, taa guzlndakwar la ta mey Bəzey aŋga. Gazlavay a ləma bəla ta slam da vaɗ cəpa na, ta fa Bəzey aŋga ha, asaya, Gazlavay ta wala la ŋga wey da ray cek hay tabiya. 3Ma wuzdərwa meweɗey ŋga Gazlavay na, ara aŋga. Bəzey a na, a lawa Gazlavay kəraɗ! Mey aŋga na, aa ta gədaŋ. Ara ta mey aŋga ha aa ma kərza bəla ta slam da vaɗ. Masa aŋga ma ɗiytara cəveɗ cay a ndəhay amba a njam manjar mebərey fa mey ŋga Gazlavay na, ta’, a təpey a vaɗ, a njey ta har-zəmay ŋga Bay Gazlavay ma wey da ray cek hay tabiya. 4Bəzey a na, a fənta maslaŋ hay ŋga Gazlavay. Mezəley masa Gazlavay ma vəldara na, a fəna ŋga maslaŋ hay a may. 5Sərmara, Gazlavay ta ləvar kwa ŋgada maslaŋ aŋga pal: «Kah na, Bəzey aɗaw, dəga tasana yah Papakw» na, daa ba səlak. Asaya, taa guzley da ray maslaŋ aŋga pal, a ləvey: «Yah na, Papaha, aŋga na, Bəzey aɗaw,» na, daa ba may. 6Ama masa aŋga fa da slərdərwa Bəzey aŋga maa-mey-ndaw a bəla na, taa guzley la, a ləvey: «Akwar, maslaŋ aɗaw hay tabiya, ragadamar!» 7Da ray maslaŋ aŋga hay na, aa guzley, a ləvey: «Maslaŋ aɗaw hay na, ara ndəhay ma ka sləra aɗaw hay. Ata anda memeɗ, asaya, ata anda neneh ŋga awaw.» 8Ama ŋgada Bəzey aŋga na, taa guzlar la, a ləvey: «Kah na, Bay Gazlavay, ka da zəma bay akah ŋga sərmataw. Ka da wey da ray ndəhay akah hay ta cəveɗ e. 9Ka wuɗey na, mekey cek ta cəveɗ e, ba na, mekey cek ta zlaɓay ba. Maja ŋgene, ya ta walaka la, yah, Gazlavay akah. Ya taa səmdaka la, asaya, ya ta vəlka gədaŋ la ma fəna ŋga ndəhay mekele masa akwar bama.» 10Gazlavay aa guzley da ray Bəzey aŋga saya, a ləvey: «Bay Mahura, ara kah ma ləma bəla dəga daa mezley a. Ara kah ma ləma slam da vaɗ ta har akah. 11Cek hay a cəpa a ndəvam la, ama kah na, ka da njey ŋga sərmataw. Ahaw, cek hay a tabiya a da nəsam anda zana magurma. 12Ka da takwamata anda ndaw ma tekwemey zana magurma. Cek hay a cəpa, ka da mbəɗdata anda ndaw ma mbəɗey zana manəskaya. Ama kah na, ka da njey kəne, ka fa da mbəɗey daa ba, kah daha ŋga sərmataw.» 13Gazlavay aa guzlar ŋgada Bəzey aŋga, a ləvar: «Sawa njey ta har-zəmay aɗaw amba ya wakwa da ray ndəhay haa ta pas masa yah ma pata masa-gəra akah hay cay asi salay akah.» Ama taa guzley anda ŋgene kwa ŋgada maslaŋ aŋga pal na, daa ba səlak. 14Kaa maslaŋ hay ŋga Gazlavay na, wa hay wa? Maslaŋ hay ŋga Gazlavay na, ara mesəfney hay ma ka sləra ŋga Gazlavay gway. Gazlavay fa slərdata ŋga jəney ndəhay masa ma da ləham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\