Hebəre hay 10

1Cek hay masa maaya ma da kam ŋgada fa mey na, kwakwas ŋga Mawiz na, fa wuzdandakwara maaya maaya daa ba. Ama a wuzndakwar na, cek anda meezeɗ e gway. Ndəhay ma səpmara Gazlavay ta fa kwakwas a na, kwa fa da təram maaya fa mey ŋga Gazlavay maja na, daa ba səlak. Kwakwas a, a wuɗey na, ndəhay a həram gənaw hay ŋgada Gazlavay fa mevey a, fa mevey a cəŋga. 2Da mehərey gənaw a wusa ŋga tərdata ndəhay maaya fa mey ŋga Gazlavay ŋga sərmataw na, anja ŋgene, ndəhay fa da wulkam da ray mebərey ata daa saba, asaya, fa da həram gənaw mekele a Gazlavay daa saba. 3Ama sasəkar jak, ta fa mehərey gənaw na, ndəhay fa wulkam da ray mebərey ata fa mevey a fa mevey a, 4maja mambaz ŋga gusaŋ ta ŋga kwakwaɓa na, a gwa a la mebərey da ray ndaw ba səlak. 5Maja ŋgene, daa masa Kəriste ma da sawa a bəla na, taa guzlar la a Gazlavay, a ləvar: «Ka fa wuɗey amba ndaw a hərka gənaw, a vəlka cek na, daa ba, ama ka ta vəlya vaw ŋga ndaw-magədaŋ la. 6Mehərey gənaw ma fəkmara da ray slam-mefəkey cek, ta mehərey gənaw ŋgada kah amba ka mbəkda mebərey na, a mbafaka ba. Ka wuɗey na, ndəhay a namaka ray. 7Anda keɗe, ya ta ləvka la: “Bay Gazlavay, ehe yah keɗe, ya sawa a bəla na, ŋga key sləra masa kah ma wuɗey anda mawuzlalakaya da ray aɗaw daa ɗerewel akah.”» 8Kəriste aa guzlar teeseɗ ŋgada Gazlavay na, a ləvey: «Ka fa wuɗey amba ndaw a hərka gənaw, a vəlka cek na, daa ba. Ka faa səmey da ray gənaw masa ma hərmara ma fəkmara da ray slam-mefəkey cek na, daa ba. Asaya, mehərey gənaw ŋga mbəkey mebərey ŋga ndaw na, a mbafaka ba may.» Ta ŋgene he cəpa, kwakwas ŋga Mawiz a wuɗey na, si ndəhay a vəlam cek a Gazlavay anda ŋgene cəŋga. 9Fa dəɓa ha, Kəriste a ləvey saya: «Ehe, yah keɗe, ya sawa a bəla na, ŋga key sləra masa kah ma wuɗey.» Kəriste aa guzley anda ŋgene na, a wuɗey ŋga ləvey ta vavəsa mekey kwakwas ta gənaw anda masa zleezle sem. Ta’, a bawa kwakwas mekele mawiya. 10Yesu Kəriste na, ta kar sləra la a Gazlavay anda Gazlavay a ma wuɗey. Ta vəlda ray aŋga la dey pal ŋga məcey maja aləkwa. Anda keɗe, ta tərdandakwar sem ŋga ndəhay manjar mebərey fa mey aŋga. 11Ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay na, a kamara sləra ata mandaw mandaw ta melecey. Ata fa həram gənaw hay ŋga key kwakwas letek mandaw mandaw a Gazlavay. Ama mehərey gənaw ata ŋgene, a la mebərey da ray ndaw ba səlak. 12Ama Kəriste na, ta vəlda ray aŋga la ŋga məcey dey pal amba a mbəkdatara mebərey ŋga ndəhay ŋga sərmataw. Fa dəɓa ha, ta’, a daw a njey a har-zəmay ŋga Gazlavay. 13Feteɗe, aa manjakaya fa səkwa pas masa Gazlavay ma da pata masa-gəra aŋga hay asi salay aŋga. 14Ta tərdata ndəhay sem maaya fa mey ŋga Gazlavay manjar mebərey ŋga sərmataw, maja aa ma vəlda ray aŋga ŋga məcey. A vəlda ray aŋga ha na, dey pal gway. 15Mesəfney ŋga Gazlavay may, ta wuzdandakwara cek aha la maaya maaya. Teeseɗ na, aa guzley, a ləvey: 16«Bay Mahura a ləvey: “Ya da jəwey mey ta ata daa ɗar hay a ŋgene. Mejəwey-mey a na, ya da ka amba kwakwas aɗaw a njey aa mevel ata, asaya, ya da wuzlala aa leŋgesl ata.”» 17Fa dəɓa ha, aa guzley saya, a ləvey: «Ya fa da wulkey da ray mebərey ata leŋ da ray sləra ata maaya ba ŋgene na, daa saba.» 18Maja ŋgene, da Gazlavay ta mbəkda mebərey ŋga ndaw sem na, mehərey gənaw ŋga mbəkey mebərey na, daa saba. 19Məlma aɗaw hay, maja mambaz ŋga Yesu ma mbəɗwa na, ya gwakwa ŋga mbəzey la aa Slam masa Gazlavay aa da hwaɗ a. 20Ta wurndakwar cəveɗ mawiya la masa ma da handandakwar aa heter mendəvey ba ta fa zana meŋgərey daa Way ŋga Gazlavay heyey, anda meləvey, ta fa vaw ŋga Kəriste masa ma məcey fa hwadam mazlaŋgalakaya heyey. 21Ndaw aləkwa mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas daa Way ŋga Gazlavay na, daha. Aŋga na, bay-ray ŋga way a. 22Anda keɗe, si ya ŋgəchakwa fa Gazlavay ta mevel maaya, ta metəɓey mey ŋga Gazlavay ta mevel pal, ta mevel manjar mebərey, asaya, vaw aləkwa may mapərkaya ta yam masa maaya. 23Gazlavay ta ləvey la, a da ləhdandakwar. Gazlavay na, a ka cek aha la anda aa ma ləvey. Anda keɗe, aləkwa fa ləvkwa fa mey ŋga ndəhay tabiya, aləkwa fa təɓkwa aa mevel aləkwa cek masa Gazlavay ma ləvey a da ka heyey. Mbəkdakwa mewulkey cew cew. 24Aləkwa cəpa si ya jənkwa vaw da wuzlah aləkwa amba ya vəlkwa gədaŋ da wuzlah aləkwa ŋga wuɗey vaw, asaya, ŋga key cek maaya. 25Ya da mbəkdakwa ŋga daw aa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu anda ndəhay siya ma mbəkdamara na, kəne ba. Ama si ya vəlkwa gədaŋ da wuzlah aləkwa ma fəna ma fəna, maja pas masa Bay Mahura ma da sawa na, aŋga gweegwe cay. 26Aləkwa taa sərkakwa la da ray mey masa fara fara. Ama fa dəɓa ha, da ya kakwa mebərey tesuɗe na, kwa ya hərkwar gənaw na, cek mekele ŋga vəley a Gazlavay ŋga mbəkey mebərey aləkwa daha daw? Daa ba səlak. 27Da kəne na, kwa cek mekele ŋga key daa ba, si mesəkwey sariya ta mandərzay daa dey, sariya masa Gazlavay ma da ka ŋgaa zəɗdata masa-gəra aŋga hay aa awaw menjem-njem e. 28Kwa waawa ma rəsa kwakwas ŋga Mawiz masa ndəhay cew, da daa ba, ndəhay maakar ma kam sede da ray a la na, a da kəɗmara ndaw aha vagay, fa da sərfamar dey-ceceh daa ba. 29Da anda ŋgene na, ka wulkam na, kwara? Ndaw ma rəsa Bəzey ŋga Gazlavay, ma pa mambaz ŋga Yesu ŋga cek ŋga tede, mambaz ŋga Mejəwey-mey Mawiya masa ma pəra mevel aŋga, asaya, ma cəɗa Mesəfney ŋga Gazlavay ma wuzdandakwara maaya ŋga Gazlavay na, Gazlavay a da kada ndaw a na, kwara? A da sərda banay ta ndaw aha ma fəna ŋgene saya. 30Fara fara, ya sərkwa ndaw masa maa guzley, ma ləvey: «Cek masa ata ma kamiwa maaya ba na, ya pəla la, ya da katar sariya.» Asaya, ndaw a, aa guzley, a ləvey: «Bay Gazlavay a da katar sariya a ndəhay aŋga hay.» 31Da sariya ŋga Gazlavay, ndaw masa aŋga daha ta dey ŋga sərmataw, ta təɗda ndaw la na, ndaw aha a zəley marava la. 32Sərfadamara menjey akwar zleezle daa masa akwar ma təɓmara ŋga njey daa meweɗey ŋga Bay Gazlavay təlam. Fa dəɓa ha nekəɗey, akwar ta səram banay la ga, ama akwar ta ɓəsmara banay a la. 33Daa ŋgene, ta cəɗmata ndəhay siya da wuzlah akwar la fa mey ŋga ndəhay ga, ta sərdamata banay la. Ndəhay siya da wuzlah akwar ta dəkmatar mevel la a ndəhay ma cəɗmata ha ŋgene. 34Ahaw, akwar ta səram dey-ceceh la fa ndəhay masa ata ma kəzlamata aa fərsəne maja Yesu. Asaya, daa masa ndəhay fa vamakwara cek akwar hay na, akwar ta mbəkdamatara la ta meesəmey ŋga təɓmara, maja ka sərmara akwar ta cek hay maaya mekele ma fəna, ma da njey ŋga sərmataw. 35Maja ŋgene, pamara Gazlavay ŋga ndaw akwar fara fara cəŋga, ka da mbəkdamara ba. Da akwar fa kamara kəne na, Gazlavay a pəlkwara mawurɓay akwar la ma fəna. 36Maaya na, ka ɓəsmara banay cəŋga amba ka kam anda Gazlavay ma wuɗey, asaya, amba ka hətam cek masa Gazlavay ma ləvey a da vəldakwara heyey. 37Yaa guzley anda keɗe na, maja «menjey nekəɗey feɗe, fara fara mendərey nekəɗey gway, ndaw ma da sawa heyey na, a sawa la, aa fa sawa, fa da zənwa vaw daa ba səlak.» 38Gazlavay aa guzley, a ləvey saya: «Ndaw aɗaw maaya na, ara ndaw ma paya ŋga ndaw aŋga fara fara. Anda keɗe, a hətey heter mendəvey ba la. Ama da ndaw a vəhey fa dəɓa na, ya fa daa səmey da ray a daa ba.» 39Aləkwa na, səkway ŋga ndəhay masa ma vəham sem fa dəɓa amba aa zəɗam na, kəne ba, ama aləkwa na, ndəhay ma pamara Gazlavay ŋga ndaw ata fara fara. Anda keɗe, Gazlavay a ləhdandakwar la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\