Hebəre hay 12

1Ndəhay a tabiya ma pamara Gazlavay ŋga ndaw ata fara fara ŋgene, fa zlərmandakwar ray ŋga vəlmandakwar gədaŋ. Ata fa wuzdamandakwara, ya da pakwa Gazlavay ŋga ndaw aləkwa fara fara na, ta fa banay masa ata ma ɓəsmara ŋgene. Maja ŋgene, hazakadakwa cek hay ma təkndakwar ŋga daw fa mey fa mey cəpa. Hazakakwa ma fəna na, mebərey ma təkndakwar ŋga daw fa mey fa mey daa mey ŋga Gazlavay. Jarakwa, nakwa fa mey fa mey haa kasl mendəvey a. 2Nəkakwa dey na, si fa Yesu. Ya da mbəkdakwa ba, maja ara aŋga ma pandakwara cəveɗ ŋga ləhey, asaya, ara aŋga ma da jəɗndakwar haa mendəvey a. Ta təɓa la ŋga kəɗmara fa hwadam mazlaŋgalakaya, kwa hwaray ta kar ŋga məcey daa ba. A təɓa maja a wulkey a da hətey meesəmey masa Gazlavay ma ɓadara ŋga vəldara fa dəɓa ha. Wure keɗe, aŋga manjakaya ta har-zəmay ŋga Gazlavay ma wey da ray cek hay cəpa. 3Ahaw, wulkam da ray Yesu a. Ndəhay malamba hay ta rəsmara la, ta sərdamara banay la, ama ta ɓəsa la cəpa. Anda keɗe, ka da gəram ba, ka da məcmara vaw ba. 4Akwar fa kəɗam vaw amba ka kam mebərey ba, ama kwa ndaw pal da wuzlah akwar ta məcey daa mekəɗey-vaw a daa ba araŋ. 5Akwar fa sərfadamara mey masa Gazlavay ma dəkakwar mevel ta aŋga heyey, ba diya? Gazlavay aa guzlkwar anda aa maa guzltar ŋgada bəz aŋga hay, a ləvey: «Bəz aɗaw, da yah, Bay Gazlavay, ya fa sərdaka banay ŋga kətka na, təɓa mekətey a. Da ya fa mbəɗka ray na, ka da cey mevel ba. 6Maja yah, Bay Gazlavay, ya kətey na, ndaw masa yah ma wuɗa. Ya sərdey banay na, ta ndəhay cəpa masa yah ma pata ŋga bəz aɗaw hay.» 7Gazlavay a sərdakwar banay na, a key a kətkwar. Anda keɗe, Gazlavay a pakwar na, anda bəz aŋga hay. Bəzey masa papaha a kəta ba na, daha daw? 8Gazlavay na, fa kətata bəz aŋga hay cəpa. Anda keɗe, da aa fa kətkwar daa ba na, ŋgene akwar bəz aŋga hay fara fara ba, akwar bəza hay manjar papaŋ. 9Yaw, papa aləkwa hay da bəla na, fa kətmandakwar, anda keɗe, aləkwa fa namatakwar ray. Kaa wara ya nakwar ray a papa aləkwa Bay Gazlavay ma fəna ba na, kwara? Da aləkwa fa nakwar ray na, ya da hətkwa heter mendəvey ba. 10Papa aləkwa hay masa da bəla keɗe a kətmandakwar ŋga menjey nekəɗey gway anda mevel ata ma wuɗey. Ama papa aləkwa masa da vaɗ na, a kətndakwar ŋga ɗiyndakwar amba ya tərkwa ndəhay aŋga hay maaya anda aŋga ŋga sərmataw. 11Daa masa Gazlavay fa kətndakwar na, a mbafandakwar ba, a candakwar mevel. Ama, ndəhay ma təɓmara mekətey a na, a hətam menjey maaya la ta zazay fa dəɓa ha. 12Anda keɗe, ka da məcmara vaw ba, kam gədaŋ ŋga daw fa mey fa mey. 13Maaya na, ka səpmara cəveɗ ŋga Gazlavay dər e amba ndəhay siya da wuzlah akwar masa-bəle hay a mbəkdamara mey ŋga Gazlavay ba, a səpmara Gazlavay maaya maaya. 14Səpam ŋga njey ta zazay ta ndəhay tabiya, kam gədaŋ amba ka kam cek ma mbafar a Gazlavay, da daa ba na, kwa ndaw fa da hətar Gazlavay ta dey aŋga daa ba. 15Wam vaw, kwa waawa da wuzlah akwar a da mbəɗar dəɓa a Gazlavay masa fa wuɗndakwar kalah keɗe ba. Asaya, wam vaw amba kwa waawa da wuzlah akwar a tərey anda slaslalay ŋga wudez masa meeɗəwek e ba, da daa ba na, a da pey har, a da nəsta ndəhay siya ta ɗeɗəwek aŋga ha. 16Wam vaw, kwa waawa da wuzlah akwar a da key cek malamba ba, a da rəsa cek maaya ŋga Gazlavay anda Ezayu ba. Ezayu a na, ta ləvar la a məlmaha mecəhe ŋga key mahura da ray a amba a vəlar cek mezəmey gway. 17Ka sərmara fa dəɓa ha, Ezayu ta wuɗey la amba papaha a pəsar mey cəŋga, haa a səpa mepəsey-mey a ta matəway daa dey. Ama papaha ta pəsar mey daa saba, maja Ezayu a gwa ŋga mbəɗda cek maaya ba masa aŋga ma ka heyey saba. 18Sərmara, daa masa Israyel hay ata da wuzlah-ley na, ata ta ŋgəcham la a cakay aŋgwa ŋga Sinay, cek masa ndaw ma gwa ŋga gəsfar. Ama akwar na, ka ta ŋgəcham a cakay cek masa ndaw ma gwa ŋga gəsfar anda Israyel hay zleezle na, daa ba. Daa ray ŋga aŋgwa ha na, awaw fa gəɗey njem! njem! da ray a, ləvaŋ ɓək-ɓek asaya, bərgadaŋ fa key ta gədaŋ da ray a. 19Asaya, daa aŋgwa ha na, taalam fa cənwa, ɗay fa cənwa. Israyel hay a ma cəndamara na, a təwam, a wuɗam amba Gazlavay aa guzltar saba, 20maja mey masa ata ma cəndamara na, a fəntar gədaŋ. Gazlavay aa guzltar, a ləvtar: «Kwa ndaw, kwa cek ŋga ley ma gəsfar fa aŋgwa ha na, hazakamara ta aŋgwa haa a məcey.» 21Cek masa ata ma hətmar a na, ta zluradata sem kalah. Kwa Mawiz may, aa guzley, a ləvey: «Ya faa wesey maja mandərzay fa kaya.» 22Ama akwar na, ka ta ŋgəcham la aa aŋgwa ŋga Siyaŋw, aa berney ŋga Gazlavay, Gazlavay ndaw masa aŋga daha ta dey ŋga sərmataw. Berney a na, ara Jeruzelem masa da gazlavay da vaɗ. Feteɗe maslaŋ hay ŋga Gazlavay makustakaya ga, a sləfam ba, fa kam gwagway. 23Asaya, akwar ta ŋgəcham la a cakay bəza hay ŋga Gazlavay masa maa-mey-ndaw makustakaya feteɗe may. Bəza hay a na, ara ndəhay masa Gazlavay ma wuzlalatara mezəley ata sem aa ɗerewel aŋga. Ata fa kam gwagway da vaɗ may. Akwar ta ŋgəcham la a cakay Gazlavay, Gazlavay masa ma katar sariya a ndəhay da bəla tabiya. Akwar ta ŋgəcham la a cakay ndəhay masa ma kam sləra ta cəveɗ e ma təram maaya kalah fa mey ŋga Gazlavay. 24Akwar ta ŋgəcham la a cakay Yesu, ndaw masa ma mbəɗdərwa mambaz aŋga amba ya tərkwa ndəhay maaya fa mey ŋga Gazlavay. Yesu a na, ara ndaw ma handərwa Mejəwey-mey Mawiya masa Gazlavay ma jəwa ta aləkwa. Mambaz masa aŋga ma mbəɗdərwa na, a wuzwa cek maaya ma fəna cek masa mambaz ŋga Abel ma wuzdərwa. 25Anda keɗe, wam vaw, jəkfamar sləmay a ndaw masa maa guzlkwar, ka da mbəɗmar dəɓa ba. Zleezle na, ndəhay ta jəkfamar sləmay a ndaw ma wuzdatara mey ŋga Gazlavay da bəla keɗe daa ba. Ara maja ŋgene, Gazlavay ma sərdata banay ta ndəhay a. Aləkwa masa fa cəndakwa ɗay ŋga Yesu, ndaw maa guzlndakwar ta da vaɗ keɗe, da ya jəkfakwar sləmay ba na, kaa ya da ləhkwa daa banay a kwara? 26Zleezle na, ɗay ŋga Gazlavay ta cənwa la, hwiyak ta wusey la. Ama wure keɗe, Gazlavay aa guzley da ray cek masa aa ma da ka, a ləvey: «Ya wusa hwiyak la dey pal saya. Ya da wusey na, hwiyak daada ba, ama slam da gazlavay da vaɗ may.» 27Mey masa ma ləvey «dey pal saya» a wuzwa cek hay tabiya masa Gazlavay ma katərwa na, a wusam la. Asaya, cek hay a, aa zəɗam la. A ka kəne amba cek hay masa ma wusam ba na, aa zəɗam ba, a njam kəne. 28Anda keɗe, kakwar suse a Gazlavay maja aa ma vəlndakwar berney masa ma pəlhey ba, slam masa Gazlavay fa wey da ray ndəhay aŋga hay ŋga sərmataw. Kakwar cek masa ma mbafar, nakwar ray. 29Sərmara, Gazlavay masa aləkwa ma həlmakwa na, aŋga anda awaw maa wurey cek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\