Hebəre hay 13

1Akwar ndəhay ŋga Gazlavay, wuɗam vaw da wuzlah akwar cəŋga anda akwar məlmaŋ hay. 2Anda keɗe, sərfadamara ŋga təɓey məlak hay a way akwar hay ta meesəmey. Ndəhay mekele ta təɓam məlak hay la kəne, anja a təɓam na, maslaŋ hay ŋga Gazlavay, kwa ta sərmara daa ba. 3Wulkam ta ndəhay daa fərsəne, anda akwar bama ta ata daa fərsəne he may. Asaya, wulkam ta ndəhay masa fa sərdamata banay, anda akwar may, fa səram banay bama ta ata. 4Kwa waawa ŋga jəkey sləmay fa mey masa Gazlavay ma ləvey da ray meley ŋgwas. Anda keɗe, kwa waawa a da ley vaw saw da palah ba. Sərmara, Gazlavay a katar sariya la ŋgada ndəhay ma lam vaw saw da palah ta ŋgada ndəhay ma kam cek hay malamba. 5Kwa waawa a da wulkey kalah da ray dala ba. Sasəmam ta cek masa da har akwar gway, maja Gazlavay ta ray aŋga taa guzley la, a ləvey: «Ya fa da mbəɗka dəɓa daa ba. Kwa ya fa da mbəkdaka daa ba.» 6Anda keɗe, kwa waawa da wuzlah aləkwa a gwa ŋga ləvey ta mandərzay daa dey daa ba: «Bay Gazlavay na, ara ndaw ma jənya. Maja ŋgene, ya fa da zlurey kwa ta meeme daa ba, maja ndaw ma gwa ŋga kaya cek maaya ba na, daa ba.» 7Wulkam ta bay-ray akwar hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu masa ma wuzdamakwara mey ŋga Gazlavay zleezle. Yaw, wulkam da ray menjey ata, asaya, da ray meməcey ata. Pamara Gazlavay ŋga ndaw akwar fara fara anda ata. 8Yesu Kəriste na, a mbəɗey ba dəga zleezle haa wure keɗe, aŋga daha ŋga sərmataw. 9Wam vaw maja ndəhay faa sərkadamata ndəhay ta meesərkey mekele mekele masa wal ta meesərkey masa fara fara ŋga Gazlavay. Ndəhay a ŋgene, a da zlaŋgaɗadamakwar ta meesərkey ata da ray mesəpey kwakwas da ray cek mezəmey. Ama kwakwas da ray cek mezəmey a na, kwa ta jənta ndəhay masa ma səpmara kwakwas a na, daa ba səlak. Aŋga maaya amba ndəhay a hətam gədaŋ daa cəveɗ ŋga Gazlavay ta fa maaya ŋga Gazlavay, da ray mesəpey kwakwas da ray cek mezəmey. 10Aləkwa na, ta slam aləkwa mefəkey cek ŋgada Gazlavay, ama ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay ata ta cəveɗ ŋga zəmey cek da ray slam aha daa ba. 11Ata na, a həram gənaw. Ndaw mahura da ray ndəhay ma ka kwakwas ŋga Gazlavay na, a mbəzey ta mambaz a aa Slam masa Gazlavay aa da hwaɗ a ŋga vəldara a Gazlavay ŋga mbəkey mebərey ŋga ndəhay. Aslaw a na, a badamara ta cakay, aa wurmara feteɗe. 12Yesu na, kəne may, a da kəɗmara na, ta’, a badamara la daa berney ŋga Jeruzelem ta cakay. A sərey banay anda ŋgene na, amba a tərdata ndəhay ŋga ndəhay maaya manjar mebərey ta fa mambaz aŋga. 13Da anda keɗe na, ya da səpkwa kwakwas ŋga Jəwif hay saba. Bakwa la ta cakay, nakwa fa Yesu amba a pamandakwar hwaray bama ta aŋga. 14Da bəla keɗe na, aləkwa manjatakaya daa berney masa ma da njey ŋga sərmataw ba, ama ya səpkwa ta səpey na, berney masa Gazlavay ma da ləma ŋgada fa mey. 15Anda keɗe, kakwa suse a Gazlavay mandaw mandaw ta mezəley ŋga Yesu. Mekey suse a ŋgene na, ara anda cek mevəley ŋgada Gazlavay ma bawa da mey aləkwa ŋga həlma. 16Maaya na, ka kam cek masa maaya da wuzlah akwar, asaya, ka jənam vaw. Mekey cek anda ŋgene na, ara anda mevəley cek masa ma mbafar a Gazlavay. 17Maaya na, ka namatar ray a bay-ray akwar hay, ka cənmatar mey. Ara ata ma nəkfamakwar dey daa menjey akwar, maja Gazlavay a daa cəfɗata da ray sləra ata masa ata ma kamara ŋgada akwar. Anda keɗe, da akwar fa namatar ray na, a kamara sləra ata la ta meesəmey, da daa ba na, har a da rəwtar. Da har ta rəwtar sem na, ŋgene, fa da jənkwar daa ba səlak. 18Ambahw, dəram daŋgay a Gazlavay maja ala. Ya sərmara fara fara, mevel ala maaya, ya wuɗam ŋga key cek ta cəveɗ e mandaw mandaw. 19Yaa cəfɗakwar kalah na, ŋga dərey daŋgay a Gazlavay amba a vəlya cəveɗ ŋga vəhey fa akwar wure keɗe. 20Ara Gazlavay ma vəlndakwar zazay. Ara aŋga ma sləkɗadərwa Bay aləkwa mahura Yesu da wuzlah ndəhay maməctakaya. Yesu a na, ta tərey la anda mecəkwer aləkwa mahura ma nəkfandakwar dey, maja aŋga ma məcey maja aləkwa. Ta fa mambaz aŋga ma mbəɗwa na, Gazlavay ta jəwey mey la ta aləkwa ŋga sərmataw. 21Anja Gazlavay ŋga vəlkwar gədaŋ amba ka kam cek tabiya maaya anda aa ma wuɗey. Anja ŋga ka sləra aŋga ta aləkwa ta gədaŋ ŋga Yesu Kəriste, amba ya tərkwa ndəhay maaya fa mey aŋga. Anja ndəhay ŋga həlmamara ŋga sərmataw. Amen. 22Məlma aɗaw hay, ya fa kakwar ambahw, təɓmara mey aɗaw masa ma da vəlkwar gədaŋ daa leeter keɗe ta meesəmey. Leeter keɗe na, aa zazam daa ba. 23Yaw, ya wuɗey ŋga wuzdakwara, məlma aləkwa Timawte na, ta bawa cay daa fərsəne. Da ta wuswa la fiyaw feɗe na, ya da diyam cew e fa akwar. 24Camatar har a bay-ray akwar hay ta a ndəhay ŋga Yesu feteɗe tabiya may. Məlma aləkwa hay daa mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu daa hwayak ŋga Itali a camakwar har may. 25Anja Gazlavay ŋga pəskwar mey, akwar tabiya ndav.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\